Motivace - vzdělávací kurzy, faktory, kvalifikace

Čím je jedinec více motivován, tím větší aktivitu vyvíjí k řešení vytyčenému cíli. Pojatá motivace dospělého je důležitá pro jeho uvědomění si vnitřních a vnějších pohnutek. Co a kdo může některého jedince motivovat, u druhého může mít negativní vliv.

  Motivační kurzy, Středočeský a Ústecký kraj - firma SELLI, s.r.o.

 Jedním z hlavních faktorů každé úspěšné firmy jsou její lidské zdroje. Pokud nebude mít firma profesionální a loajální zaměstnance, s úspěchem se nedá počítat. Takových pracovníků by si ale měla vážit a investovat do jejich rozvoje. Důležité je také své zaměstnance správným způsobem motivovat. Každý člověk je však jiný. Někoho do práce motivují peníze, které si vydělá, někdo preferuje delší dovolenou či více času pro rodinu. Pokud by jste se chtěli naučit jak své zaměstnance lépe motivovat, nebo lépe motivovat i sebe samé, přihlaste se do motivačního kurzu. Tento kurz nabízí velké množství firem, které se tímto zabývají.

Výborné motivační kurzy ve Středočeském a Ústeckém kraji provozuje firma SELLI s.r.o., která působí na trhu již 17 let. Tato firma organizuje kurzy z různých oblastí.

Firma SELLI s.r.o. se orientuje zejména na tyto oblasti služeb:

 •  realizace rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané, ale i pracující osoby 
 •  realizace veřejných kurzů a kroužků 
 •  realizace firemních školení
 •  realizace projektů z oblasti lidských zdrojů, spolufinancovaných z fondů EU
 •  školení v oblasti účetních programů

Pokud jste se rozhodli pro kurz motivace pro sebe, nebo pro své zaměstnance, obraťte se na tuto firmu. Kurz Vám přinese spoustu pozitivních informací a naučí Vás, jak být úspěšnější a vytrvalejší!

Motivační faktor

Motivační faktor je možné definovat hnací silou, která vede dospělého za výsledkem jeho snažení. Jednotlivce může k dalšímu  vzdělávání  motivovat různý faktor, odlišný cíl. Pro některého jedince cíl představuje dosáhnutí vysokoškolského studia, a to ať z důvodu vlastní seberealizace či k získání prestižnějšího zaměstnání. Pro jiného může vzdělávání představovat smysluplné vyplnění volného času, pro jiného touhu po nabytí nových vědomostí v oboru, disciplíně, která ho zajímá. Další chce být úspěšný ve svém oboru, v kolektivu spolupracovníků či přátel, jiný touží vyniknout aj.

Průběh působení motivačních faktorů na jedince

Na každého jedince má motivační  faktor jiné působení. Každý má své jedinečné motivační faktory.

Motivační faktor má svůj počátek i završení, jedná se o tzv. průběh motivačního faktoru. Vznikne-li u jedince konkrétní potřeba, touha, je to zapříčiněno jistým nedostatkem v určité oblasti. Bude-li schopen a moci potřebu naplnit, bude jeho vstupní motivační faktor uspokojen, nebo může vyvolat touhu k uspokojení vyšší  potřeby. Vztáhne-li se tento model na potřebu dosažení vyššího vzdělání, mohl by průběh vypadat v níže uvedeném příkladu.

Motivace a vzdělání

Dospělý jedinec pociťuje nutnost rozšíření svého vzdělání o vysokoškolský stupeň konkrétního oboru. Jeho touha pramení např. z potřeby zaměstnavatele, kdy pozice, kterou zastává, vyžaduje vysokoškolské vzdělání. Nastává fáze, kdy dospělý jedinec vyhledá vzdělávací instituci, která by odpovídala jeho i zaměstnavatelovým požadavkům. Během procesu získávání nových poznatků se může dospělý jedinec potýkat s řadou nejrůznějších doprovodných jevů, které budou ovlivňovat jeho schopnost učit se (věk, únava, stres aj.). Tyto doprovodné jevy budou mít výrazný vliv na uspokojení jeho počáteční potřeby. Dojde-li k uspokojení jedincovi potřeby, v tomto případě dosažení vysokoškolského stupně v určitém oboru, motivační faktor dospělého jedince bude tzv. nasycen, nebo u něj vyvolá nový či vyšší motivační faktor, který může pramenit již z jeho interpretativního hlediska.

Objektivistické a interpretativní motivační faktory

Možný způsob jak vymezit motivační faktory, je jejich pojetí na objektivistické a interpretativní.

Objektivistický faktor motivace

K objektivistickému faktoru lze řadit demografický, geografický, politický, ekonomický. Demografický faktor vyplývá z biologické podstaty, zalidnění určité oblasti, migrace a struktuře populace podle pohlaví, věku, typu rodin aj. Geografický faktor vyplývá z klimatu, flory a fauny, kdy právě příroda vytváří základní podmínky pro život, vývoj a existenci člověka. Politický faktor si všímá například členění společnosti podle existenci politických stran. Ekonomický faktor podle možnosti vyššího výdělku po dosažení vyššího stupně vzdělání, udržení kroku s rostoucím vývojem, schopnost lépe se orientovat v měnícím se světě, jistoty v zaměstnání, prevenci proti možné ztrátě zaměstnání, schopnosti lépe čelit kladeným rostoucím nárokům zaměstnavatele, zvýšení nebo zlepšení kvality života.

Interpretativní faktor motivace

Do interpretativnímu faktoru je možné zahrnout vliv faktoru biologického, psychologického, sociálního při vzdělávání dospělého jedince.

Biologický faktor: pohlaví, věk, rasa, dědičnost, národnost. Další z důležitých interpretativních faktorů, konkrétně psychologický faktor odráží například míru pocitu uspokojení jedince z úspěšně dokončeného vzdělání, nebo uniknutí nudy.

Vliv a potřeba sociálního faktoru má následnou vazbu k možnosti navázání dalších společenských kontaktů, poznání nových přátel, ale i prevenci proti společenskému vyčleňování, ocenění a uznání kolegů v práci a nejbližších z rodiny. Vliv sociálního faktoru lze dále specifikovat na samostatný profesní faktor, který může vést k zlepšení se v jedincových klíčových kompetencích, získání nových dovedností a znalostí v určitém oboru, objevení skrytých vloh. Prohloubené a získané dovednosti lze použít v současném či budoucím vykonávaném oboru. Pracuje-li je jedinec na svých dovednostech a znalostech a má-li příležitost, může horizontálně, vertikálně profesně růst.

Kvantitativní a kvalitativní stránka motivace

Motivační faktor, který ovlivňuje dospělého jedince při vzdělávání, může být měřitelný, tzv. kvantitativní stránka faktoru, ale i těžko měřitelný, tzv. kvalitativní stránka faktoru.

Kvantitativní stránka motivace

Kvantitativní faktor lze jednoduše identifikovat, změřit, například dosažení vyššího výdělku po nově nabytých dovedností. Samotné vzdělání má však svoji hodnotu, představuje pro jedince i společnost ekonomický statek.

Kvalitativní stránka motivace

Kvalitativní motivační faktor je hůře uchopitelný, není měřitelný, např. osobní hledání, pocit uspokojení z úspěšně dokončeného vzdělání aj.

Vnější faktor motivace

Vnější, objektivistický motivační faktor je utvářen společností, lidmi, kteří chtějí druhého ovlivnit, motivovat (změny ve mzdovém ohodnocení, možnost změny nebo rozšíření pracovní náplně, možnost specializace aj.). Výše mzdy může uspokojovat i jiné potřeby jedince: zvýšení kvality života, potřeba jistoty, potřeba vlastní důležitosti aj. Společnost předává jedinci hodnoty, normy, pravidla chování, utváří charakterové vlastnosti, které se vztahují k morálnímu aspektu chování a jednání. Společnost působí na druhého prostřednictvím skupin, do kterých se jedinec začlenil.

Vnitřní faktor motivace

Vnitřní, interprerativní motivační faktor si dospělý jedinec vytváří a pracuje na něm sám. Vnitřní faktor ho ovlivňuje a podporuje, aby se vydal směrem, který si zvolil.

Člověk by měl mít jistou míru svobody, kým se stane. Jedincovo formování probíhá po celý jeho život. Určité faktory, které na jedince působí, si může sám vybírat, a tak cílevědomě utvářet svoji osobnost.

Vnitřní motivační faktor je spjat s vnějším faktorem, pobídka zvnějšku posiluje nebo oslabuje vnitřní faktory. Jedince může vést k rozhodnutí o účasti dalšího vzdělávání různý motiv. Někdy si svoji motivaci člověk k určité činnosti uvědomuje více, někdy méně. Může si také uvědomit pouze část svých motivů, případně některé před sebou i popírá.

Motivační faktory současného světa

 • Vzdělání

Po dosažení vyššího stupně vzdělání je předpokládaná možnost dosažení vyššího výdělku i více možnosti uplatnění na trhu práce. To, jestli s vysokoškolským titulem automaticky může dospělý jedinec počítat i s vyšším platem, záleží ovšem, kde a u koho bude zaměstnán. Důležitá je i schopnost použití nabytých vědomostí do praxe. Samotný titul málokdy dlouhodobě zajistí vyšší plat.

 • Technologický pokrok

Udržení kroku s rostoucím vývojem, schopnost lépe se orientovat v měnícím se světě. Vyšší požadavky na kvalifikaci s měnícím se trhem, rozšiřováním služeb, novými technologiemi, resp. čím je větší počet uchazečů/zaměstnanců  na trhu s vyšší kvalifikací určitého oboru, tím více vzrůstá nárok zaměstnavatele pro daný obor.

 • Kvalifikace zaměstnance

Při vzrůstajícím požadavku na kvalifikaci zaměstnance je na tom lépe ten, pro kterého změna není překážkou, ale výzvou. Méně iniciativní, sebevědomý, samostatný jedinec musí vynakládat i více úsilí pro udržení kroku s měnícím se trhem. Z uvedeného lze hypoteticky usoudit, že věkově mladšímu jedinci bude další vzdělávání přinášet více nepeněžního užitku i větší možnost získání finančního užitku a uplatnitelnosti na trhu práce.

 • Zlepšení a zvýšení kvality života

Nově získaná informace, ale i schopnost jejího použití v praktickém životě, přinese jedinci zvýšení a zlepšení kvality jeho života.

 • Objevení skrytých vloh

Každý má vrozený předpoklad vykonávat určité mentální a senzomotorické činnosti. Do jisté míry může učením i získáváním nových informací své vlohy rozvíjet. Každý z nás má vlohy k něčemu jinému, představuje směs dobrých i špatných vloh. Na druhou stranu však, jak praví Charles Dickens „Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat".

 • Prevence proti možné ztrátě zaměstnání

S vyšším dosaženým vzděláním dává jedinec najevo nejen sobě, ale i okolnímu světu (současnému a možnému budoucímu potenciálnímu zaměstnavateli), že na sobě pracuje, zajímá se o odvětví a obor, ve kterém se pohybuje a pracuje. Uvidí-li toto jeho zaměstnavatel, jistě pro něj bude představovat možnosti, které bude moci zužitkovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15837 (rodina-finance.cz#20523)


Diskuze a zkušenosti

Karel | 27.05.2010 11:14
motivační kurz Dobrý den, chci se zeptat, nevíte někdo kam bych se mohl přihlásit do nějakého dobrého motivačního kurzu. Potřebuju to k práci. Západní Čechy


Přidat komentář