Komunikační dovednosti - úspěšné jednání

Komunikace probíhá vždy mezi dvěma nebo více lidmi. Snadněji zachytíme to, co má pro nás větší informační náboj. Čím náročnější je komunikace a čím déle trvá, tím více může docházet k problémům, nedorozuměním. Jak tedy komunikovat efektivně?

Tipy pro efektivní komunikaci

Buďte úplní ve Vašich sděleních

Pravdivé, avšak neúplná sdělení můžou vést k výslovné lži. Ke lhaní dochází mnoha způsoby. Hlavní roli zde především hrají záměry, které vrhají stín na charakter.

Vyhýbejte se zveličování

Museli jste někde čekat půl hodiny, nebo jen pět minut? Zveličování je někdy humorné, ale podkopává důvěryhodnost.

Důvěrná sdělení si nechte pro sebe

Pokud se bavíte o osobních a důvěrných záležitost, týkajících se druhých osob, může se stát, že Vám lidé přestanou důvěřovat a svěřovat se Vám.

Vyhněte se lhaní

Pokud lžete druhé osobě před třetí osobou a tento třetí člověk ví, že lžete, ztratí ve Vás důvěru.

Stanovte si úroveň hovoru

Než začnete s někým komunikovat, ujistěte se, že to, co se chystáte sdělit, neobsahuje slova, která vyjadřují Vaši nadřazenost vůči druhé osobě.

Odhalte své slabé stránky

Chcete-li být pro druhého přístupní, ukažte se jako lidské bytosti. Přiznáte-li Vaši slabou stránku, dáváte tím najevo, že druhému důvěřujete.

Nepoužívejte povýšený tón

Jednáte-li s někým způsobem, jako byste mu prokazovali vlastně laskavost, lidé se s Vámi přestanou bavit, nebo vyvoláte hádky.

Omezte protichůdnost řeči těla a slov

Nevysílejte svým chováním a komunikací protichůdné signály.

Věřte více řeči těla než slovům

Pokud se setkáte s protichůdností řeči, pravý obraz Vám poskytne řeč těla.

Zaměňte slovo „ale" slovem „a"

Pokud použijete slovo ale v první části věty, posluchač první část věty bude ignorovat a soustředí se na to, co přichází po „ale".

Vytvořte si na věci pozitivní pohled

Pozitivní sdělení spočívá v tom, říci o co stojíte, nikoli proti čemu se vyjadřujete.

Snažte se používat pozitivní, než negativní slova

Pozitivní formulace slyšíme a pamatujeme si lépe než negativní. Například místo sdělení: „Dříve než do středy to nebude hotové", sdělte: „Ve středu to budete mít hotové".

Řekněte, co máte na mysli, aniž by se Váš tón přeměnil na nepřátelský

Ovládne-li Vás během sdělení zlost, zpomalte a spíše ztište Váš hlas, místo jeho pozvednutí.

Neskákejte druhým do řeči

Pokud někomu skočíte do řeči, protože se s jeho sdělením ztotožňujete, nemusíte se tolik znepokojovat. Dejte však pozor na to, aby Vaše přerušování druhých se u Vás nestalo zvykem.

Nahrazujte jinými výrazy slova, která neumíte vyslovit

Pokud narazíte ve svém sdělení na slova, u kterých si nejste jisti správným vyslovením, nahraďte je jinými slovy.

Zbavte se balastních slov

Co nejméně přestaňte používat slova typu „hodně", „jasně", víceméně". V rozhovoru to vede k nedostatečné slovní zásobě.

Používejte konkrétní, než abstraktní výrazy

Konkrétní slova popisují činnosti, lidi, věci, které si lze představit.

Nikdy neříkejte nikdy, všechno, úplně, žádný, pořád

Jakmile použijete některé z uvedených slov, druhá osoba se většinou zaměří na daný výraz, místo na záležitost, o které jste chtěli mluvit.

Omezte slova měl bys, musíš

Tato slova nahánějí strach, zní stroze a vypadá to, že druhým poroučíte, co mají dělat.

Vyhněte se zakončení Vašeho vyjádření otázkou

Používáte-li připojené otázky na konci konstatování, vytváříte dojem váhavosti a nejistoty.

Věnujte pozornost přízvuku slov

Naučte se rozeznat přízvuk ve Vašich slovech i ve slovech pronesených druhými.

Překonejte nedbalou výslovnost

Soustřeďte se na Vaše sdělení. Dejte si pozor na polykání konce slov.

Při oslovení jménem se řiďte podle toho, jak se osoba představuje v telefonu

Abyste zjistili, čemu dávají druzí přednost, poslouchejte, jak se představí do telefonu.

Žádejte druhé o jejich názor

Tím, že druhého požádáte o jeho názor, má hodnotu pro Vás, tak i pro druhou osobu. Požádat druhého o názor je kompliment.

Pomozte lidem zapamatovat si Vaše jméno

Když někoho potkáte, který očividně vypadá, že ho zachvátila panika a nemůže si vzpomenout na Vaše jméno, pomozte mu.

Zjistěte rozpoložení mysli druhého zkoumáním jeho úvodní poznámky

Když se zeptáte druhého „Jak se daří?" a druhá osoba odpoví „Jakž takž", lze předpokládat, že bude chtít mluvit o jeho současných těžkostech.

Nemluvte, pokud se mluví o věcech, které přesahují Vaši chápavost

Pokud probíhá rozhovor ve skupince lidí, nesnažte se je přinutit, aby Vás poučovali o věcech, které Vás ani příliš nezajímají.

Kontrolujte, zda ostatní zajímá, co jim říkáte

Během hovoru položte neočekávanou otázku. Když na ni nedostanete odpověď, berte to jako známku, že se ostatní posluchači nudí.

Slušně odmítněte otázky, které jsou pro Vás příliš osobní

Připravte si určitou obecnou obranu před otázkami, které Vám nejsou příjemné, například „Je mi líto, ale ta otázka je příliš osobní".

Ukončete konverzaci s taktem

Když chcete konverzaci ukončit, počkejte, až dokončíte svůj hovor, nikoli až druhá osoba začne nové téma, či udělá pauzu uprostřed debaty. Použijte zdvořilostní větu, například „Omluvte mne. Chci ještě stihnout XY, než odjede".

Postarejte se o to, aby Vás lidé brali vážně

Dejte ostatním na vědomí, že Vaše idea si zasluhuje mimořádnou pozornost.

Nepoužívejte staré fráze a otřelá přísloví

Lidé nemají rádi příliš vyjeté koleje. Vymyslete si Vaše vlastní slogany.

Když máte pravdu, nedávejte druhému pocítit, že se mýlí

Nepřipravujte druhé osoby o jejich ego.

Neodbočujte, nevyhýbejte se tématu

Držte se tématu, pokud si téma nepamatujete, dělejte si poznámky. Nebuďte dva kroky za ostatními.

Pokud nemáte nic, co byste řekli, raději mlčte

Když Vám někdo dá slovo a Vy nemáte nic, co byste řekli, předejte slovo dál například větou „Díky, předám slovo dále".

Pozdržte své myšlenky až na závěr, chcete-li nejprve slyšet, s čím přijdou ostatní

Tato strategie však dává smysl, pokud se nacházíte v postavení, kdy jste oprávněni ke konečnému rozhodnutí.

Poslouchejte až do konce, nehádejte

Naslouchání je jednodušší než testování.

Nedělejte rozvláčné poznámky

Dělejte si spíše méně poznámek, než příliš mnoho. Pokud se budete snažit zapsat vše, co někdo řekne, zcela určitě Vám něco unikne.

Používejte otázku proč s opatrností

Mnoho lidí vzdoruje otázkám proč, které něco hodnotí a posuzují důvody, motivy, záměry.

Místo otázky používejte pauzu

Když chcete povzbudit druhou osobu, aby pokračovala v hovoru, zkuste použít pauzu.

Požádejte o čas na rozmyšlenou

Neříkejte ne jen proto, že zrovna nejste připraveni zformulovat negativní odpověď přijatelným způsobem. Zřídkakdy musíte záporně odpovědět okamžitě.

A na závěr: pamatujte, že záleží na celkovém Vašem vystupování

Podstata Vašeho sdělení plus styl se rovná úspěchu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15835 (rodina-finance.cz#20212)


Přidat komentář