BOZP Prostějov

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci stejně tak jako protipožární bezpečnost jsou nezbytnou součástí pracovního procesu a slouží k ochraně zaměstnanců a také zaměstnavatele. Kdo vám pomůže s kompletním zpracováním BOZP a PO?

Zkratka BOZP znamená Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. BOZP je souhrn pravidel, které chrání zaměstnance během pracovního procesu. BOZP určuje práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Každé pracoviště je svými pravidly BOZP odlišné, protože na každém pracovišti jsou jiná specifika práce. Školení o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je nutné provést u každého zaměstnance, který nastupuje na novou pracovní pozici, dále také u stávajícího zaměstnance, který mění druh práce. Školením BOZP si musí projít také brigádníci, stážisti nebo zaměstnanci přijatí přes pracovní agentury. Proškolit zaměstnance v BOZP je vhodné také při zavádění nových pracovních technologií. Samozřejmostí je také ověření znalostí nabitých školením BOZP. Zaměstnavatel může ověřit znalosti bezpečnosti práce testem nebo ústní zkouškou. Vše musí být pečlivě zaznamenáno v dokumentaci BOZP. Školení BOZP provádí osoba s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi a zkouškou z odborné způsobilosti. Celý proces BOZP je značně náročný a vyžaduje dobrou orientaci v zákonech. Řada zaměstnavatelů se tak raději rozhoduje pro spolupráci s externí firmou, která zajistí vše potřebné ohledně BOZP.

Jaké jsou náležitosti BOZP

BOZP musí analyzovat rizika v pracovním procesu a zajistit opatření k odstranění rizik nebo k jejich zmírnění. Dále musí být vedena velmi podrobná dokumentace bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Dokumentace BOZP musí např. obsahovat záznamy o školeních, osnovy školení. V dokumentaci musí být uvedeny informace o rizicích, bezpečnostní značení, pracovní podmínky, zařazení podle kategorizace práce, první pomoc, bezpečnostní pokyny řízení, místní provozní bezpečnostní předpisy, informace o ochranných pracovních pomůckách a mnohé další.

Jaké povinnosti má zaměstnavatel

Zákoník práce určuje mnohé povinnosti pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel je např. povinen poskytovat svým zaměstnancům ochranné pracovní prostředky, vést evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťovat příčiny těchto nemocí a snažit se o jejich odstranění. Zaměstnavatel je také povinen poskytnout všem svým zaměstnancům školení o BOZP. Zaměstnavatel má samozřejmě i mnohé další povinnosti.

Jaká práva a povinnosti má zaměstnanec

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti zdraví při výkonu práce. V případě, že by mohlo být ohroženo zdraví zaměstnance, má zaměstnanec právo práci odmítnout. Zaměstnanec má právo podílet se na vytvoření bezpečného pracovního prostředí. Více o právech a povinnostech zaměstnance se dozvíte v zákoně č. 262/2006 Sb.

Protipožární ochrana – PO

Součástí BOZP je také požární ochrana (PO). Protipožární ochrana ukládá právnickým i fyzickým osobám povinnost dodržovat různé předpisy a povinnosti, které souvisí s požární ochranou. Zaměstnancům musí být poskytnuto pravidelné školení o této problematice.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15851 (rodina-finance.cz#23446)