Bezpečnost práce - Olomouc

Dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se předchází ohrožení či poškození lidského zdraví při pracovním procesu. Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec mají své povinnosti k zachování bezpečnosti práce.

Současná praxe v oblasti bezpečnosti práce v ČR

V současné podnikové praxi ČR stále není plně doceněn význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jednoho z neopominutelných kritérií úspěšnosti, ale i kultury podnikání. V této souvislosti není vedením podniků chápána činnost zástupců zaměstnanců pro oblast BOZP jako výhoda pro řešení praktických problémů BOZP na pracovištích, naopak spíš jako zbytečné, často víceméně formální, bez konkrétně definovaných požadavků na znalosti z oblasti BOZP.

Celková úroveň BOZP v podnicích je však odrazem odborných kvalit všech zúčastněných osob a úrovně jejich spolupráce a součinnosti, proto je požadovaný přehled o problematice BOZP důležitý.

Zodpovědné plnění předepsaných požadavků v jednotlivých podnicích je určeno z velké části podnikovou kulturou.«« Cíle orgánů dozoru ve vztahu k bezpečnosti práce Olomouc BOZP Olomouc ENERGOM Projekty a.s. »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15836 (rodina-finance.cz#20422)