Bezpečnost práce - Olomouc

Dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se předchází ohrožení či poškození lidského zdraví při pracovním procesu. Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec mají své povinnosti k zachování bezpečnosti práce.

Cíle orgánů dozoru ve vztahu k bezpečnosti práce Olomouc

  • Orgány dozorů se seznamují s platnou právní úpravou BOZP, právy a povinnostmi zaměstnavatelů, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a jejich zástupců, osob s odbornou a zvláštní odbornou způsobilostí v BOZP, pracovníků orgánů státní kontroly.
  • Posuzují komplexní přístup zaměstnavatelů od prevence pracovních úrazů k prevenci pracovních rizik.
  • Podporují realizaci a prosazování politiky bezpečnosti práce v malých, středních i velkých podnicích.
  • Zvyšují kvalitu individuálních ochranných prostředků a bezpečnostních zařízení.
  • Zvyšují úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR.

Vážným problémem je nedostatečná spolupráce mezi různými orgány státního odborného dozoru, popř. organizačními útvary ministerstev v oblastech, kde se dotýkají BOZP. Tato skutečnost nepříznivě ovlivňuje efektivnost prosazování právních předpisů, a to z pohledu komplexního přístupu v prosazování a vynucování plnění právních předpisů v oblasti BOZP, nehledě také na zaměstnavateli často kritizované jejich přílišné zatěžování postupným prováděním samostatných kontrolních akcí jednotlivými orgány státního odborného dozoru.«« Orgány dozoru ve vztahu k bezpečnosti práce Olomouc Současná praxe v oblasti bezpečnosti práce v ČR »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15836 (rodina-finance.cz#20422)