Bezpečnost práce - Olomouc

Dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se předchází ohrožení či poškození lidského zdraví při pracovním procesu. Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec mají své povinnosti k zachování bezpečnosti práce.

Orgány dozoru ve vztahu k bezpečnosti práce Olomouc

  • Státní správa a kontrola v oblasti BOZP
  • Státní úřad inspekce práce
  • Orgány státního dozoru: zajišťují BOZP v jednotlivých resortech a při různých činnostech. Jde především tyto orgány: Státní úřad inspekce práce, Český báňský úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Drážní úřad, orgány státního požárního dozoru, aj.
  • Okresní a krajské hygienické stanice (orgány státní správy)
  • Zdravotní pojišťovny
  • Institut technické inspekce
  • Odborové orgány
  • Podniková sféra


«« Legislativa pojednávající o bezpečnosti práce Olomouc Cíle orgánů dozoru ve vztahu k bezpečnosti práce Olomouc »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15836 (rodina-finance.cz#20422)