Bezpečnost práce - Olomouc

Dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se předchází ohrožení či poškození lidského zdraví při pracovním procesu. Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec mají své povinnosti k zachování bezpečnosti práce.

Legislativa pojednávající o bezpečnosti práce Olomouc

Informační legislativní přehled, včetně legislativních norem ČR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • Zákon č. 262/2006 Sb.,
  Zákoník práce - povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, rizikové faktory pracovního prostředí, pracovní úrazy, prevence.
 • Zákon č. 309/2006 Sb.,
  Zákonem se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 • Zákon č. 251/2005 Sb.,
  Zákon o inspekci práce
 • Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.,
  Nařízení, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Evidence a registrace PÚ - sepisování záznamů, hlášení, poúrazová opatření, odškodňování PÚ.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
  Nařízení o ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. ledna 2008.
 • Státní odborný dozor nad BOZP, činnost odborových orgánů, Související předpisy: Zák. č.174/68 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.251/2005 o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.


«« Povinnosti zaměstnance při bezpečnosti práce Olomouc Orgány dozoru ve vztahu k bezpečnosti práce Olomouc »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15836 (rodina-finance.cz#20422)