Bezpečnost práce - Olomouc

Dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se předchází ohrožení či poškození lidského zdraví při pracovním procesu. Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec mají své povinnosti k zachování bezpečnosti práce.

Povinnosti zaměstnavatele při bezpečnosti práce Olomouc

  • Není-li možné vzniklá rizika, která ohrožují zaměstnance, odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno (ochranné pracovní pomůcky). Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení.
  • Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.
  • Zaměstnavatel je povinen soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, dále pravidelně jednou ročně organizovat prověrky (školení) BOZP.
  • Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců organizující poskytnutí první pomoci (přivolání zdravotní záchranné služby), hasičského záchranného sboru, organizovat evakuaci zaměstnanců.
  • Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.


«« Školení k bezpečnosti práce - BOZP Olomouc Povinnosti zaměstnance při bezpečnosti práce Olomouc »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15836 (rodina-finance.cz#20422)