Bezpečnost práce - Olomouc

Dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se předchází ohrožení či poškození lidského zdraví při pracovním procesu. Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec mají své povinnosti k zachování bezpečnosti práce.

Školení k bezpečnosti práce - BOZP Olomouc

Seznámení s platnými legislativními předpisy BOZP patří mezi důležitá školení. Pro každé školení je připravena individuální osnova a časový plán s přihlédnutím k profesím školených osob a charakteru souvisejících rizik.

Základní bloky školení BOZP a PO Olomouc

  • Školení o „Zákoníku práce" (ZP), zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně informací o „Části páté Bezpečnost a ochrana zdraví při práci". Při školení jsou zdůrazněny  i aktuální změny, důležité povinnosti a práva zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců. Dále je provedeno seznámení s důležitými aktuálními prováděcími předpisy.
  • Zásady poskytování první předlékařské pomoci: školení je prováděno včetně zásad poskytování první pomoci. Zásady zdravotní prevence, příklady typických úrazů, rozbor jejich příčin, prevence.
  • Základní blok školení z oblasti požární ochrany: vychází ze zákona č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů (včetně vyhl. č.246/2001 Sb., vyhlášky č. 87/2000 Sb., ČSN 65 0201), v platných zněních. Rozbor častých příčin požárů, zásady požární prevence.


«« Bezpečnost práce a požární ochrana Olomouc Povinnosti zaměstnavatele při bezpečnosti práce Olomouc »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15836 (rodina-finance.cz#20422)