Bezpečnost práce - Olomouc

Dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se předchází ohrožení či poškození lidského zdraví při pracovním procesu. Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec mají své povinnosti k zachování bezpečnosti práce.

Vliv zaměstnavatele k bezpečnosti práce - BOZP Olomouc

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Je dále povinen soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování, školení, které zajišťuje nadřízený vedoucí zaměstnanec při nástupu zaměstnance do práce, při změně druhu práce nebo pracovního zařazení, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků, nebo změny technologických nebo pracovních postupů, a v dalších případech, které mají podstatný vliv na BOZP. Základním cílem prevence v oblasti BOZP je omezit a vyloučit rizika, která vznikají při každé činnosti.

Péče o BOZP uložená zaměstnavateli právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Jestli i vy patříte k těm, kteří se ptají co vše je potřeba udělat, aby měli bezpečnost práce a požární ochranu v pořádku? Tak se obraťte na společnost, která pro Vás připraví unikátní produkt na českém trhu: BOZP a PO All Inclusive.

Školení k bezpečnosti práce - BOZP Olomouc

Seznámení s platnými legislativními předpisy BOZP patří mezi důležitá školení. Pro každé školení je připravena individuální osnova a časový plán s přihlédnutím k profesím školených osob a charakteru souvisejících rizik.

Základní bloky školení BOZP a PO Olomouc

 • Školení o „Zákoníku práce" (ZP), zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně informací o „Části páté Bezpečnost a ochrana zdraví při práci". Při školení jsou zdůrazněny  i aktuální změny, důležité povinnosti a práva zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců. Dále je provedeno seznámení s důležitými aktuálními prováděcími předpisy.
 • Zásady poskytování první předlékařské pomoci: školení je prováděno včetně zásad poskytování první pomoci. Zásady zdravotní prevence, příklady typických úrazů, rozbor jejich příčin, prevence.
 • Základní blok školení z oblasti požární ochrany: vychází ze zákona č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů (včetně vyhl. č.246/2001 Sb., vyhlášky č. 87/2000 Sb., ČSN 65 0201), v platných zněních. Rozbor častých příčin požárů, zásady požární prevence.

Povinnosti zaměstnavatele při bezpečnosti práce Olomouc

 • Není-li možné vzniklá rizika, která ohrožují zaměstnance, odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno (ochranné pracovní pomůcky). Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení.
 • Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.
 • Zaměstnavatel je povinen soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, dále pravidelně jednou ročně organizovat prověrky (školení) BOZP.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců organizující poskytnutí první pomoci (přivolání zdravotní záchranné služby), hasičského záchranného sboru, organizovat evakuaci zaměstnanců.
 • Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Povinnosti zaměstnance při bezpečnosti práce Olomouc

 • Zaměstnanci jsou povinni dodržovat nařízení a předpisy, které na pracovištích z BOZP přímo vyplývají.

Legislativa pojednávající o bezpečnosti práce Olomouc

Informační legislativní přehled, včetně legislativních norem ČR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • Zákon č. 262/2006 Sb.,
  Zákoník práce - povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, rizikové faktory pracovního prostředí, pracovní úrazy, prevence.
 • Zákon č. 309/2006 Sb.,
  Zákonem se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 • Zákon č. 251/2005 Sb.,
  Zákon o inspekci práce
 • Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.,
  Nařízení, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Evidence a registrace PÚ - sepisování záznamů, hlášení, poúrazová opatření, odškodňování PÚ.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
  Nařízení o ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. ledna 2008.
 • Státní odborný dozor nad BOZP, činnost odborových orgánů, Související předpisy: Zák. č.174/68 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.251/2005 o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Orgány dozoru ve vztahu k bezpečnosti práce Olomouc

 • Státní správa a kontrola v oblasti BOZP
 • Státní úřad inspekce práce
 • Orgány státního dozoru: zajišťují BOZP v jednotlivých resortech a při různých činnostech. Jde především tyto orgány: Státní úřad inspekce práce, Český báňský úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Drážní úřad, orgány státního požárního dozoru, aj.
 • Okresní a krajské hygienické stanice (orgány státní správy)
 • Zdravotní pojišťovny
 • Institut technické inspekce
 • Odborové orgány
 • Podniková sféra

Cíle orgánů dozoru ve vztahu k bezpečnosti práce Olomouc

 • Orgány dozorů se seznamují s platnou právní úpravou BOZP, právy a povinnostmi zaměstnavatelů, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a jejich zástupců, osob s odbornou a zvláštní odbornou způsobilostí v BOZP, pracovníků orgánů státní kontroly.
 • Posuzují komplexní přístup zaměstnavatelů od prevence pracovních úrazů k prevenci pracovních rizik.
 • Podporují realizaci a prosazování politiky bezpečnosti práce v malých, středních i velkých podnicích.
 • Zvyšují kvalitu individuálních ochranných prostředků a bezpečnostních zařízení.
 • Zvyšují úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR.

Vážným problémem je nedostatečná spolupráce mezi různými orgány státního odborného dozoru, popř. organizačními útvary ministerstev v oblastech, kde se dotýkají BOZP. Tato skutečnost nepříznivě ovlivňuje efektivnost prosazování právních předpisů, a to z pohledu komplexního přístupu v prosazování a vynucování plnění právních předpisů v oblasti BOZP, nehledě také na zaměstnavateli často kritizované jejich přílišné zatěžování postupným prováděním samostatných kontrolních akcí jednotlivými orgány státního odborného dozoru.

Současná praxe v oblasti bezpečnosti práce v ČR

V současné podnikové praxi ČR stále není plně doceněn význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jednoho z neopominutelných kritérií úspěšnosti, ale i kultury podnikání. V této souvislosti není vedením podniků chápána činnost zástupců zaměstnanců pro oblast BOZP jako výhoda pro řešení praktických problémů BOZP na pracovištích, naopak spíš jako zbytečné, často víceméně formální, bez konkrétně definovaných požadavků na znalosti z oblasti BOZP.

Celková úroveň BOZP v podnicích je však odrazem odborných kvalit všech zúčastněných osob a úrovně jejich spolupráce a součinnosti, proto je požadovaný přehled o problematice BOZP důležitý.

Zodpovědné plnění předepsaných požadavků v jednotlivých podnicích je určeno z velké části podnikovou kulturou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15836 (rodina-finance.cz#20422)


Diskuze a zkušenosti

Otakar | 26.11.2010 18:27
Úhrada zaměstnavateli za ochr.prac.pom. Pracoval jsem na dobu neurčitou a dostal jsem všechny ochranné pracovní pomůcky.Na konci zkušební doby jsem dostal výpověď a zaměstnavatel teď po mně požaduje zaplatit poměrnou část za tyto ochranné pomůcky. Není to malá částka peněz a tak se ptám, jestli má na toto právo, když jsem tyto pomůcky nutně potřeboval a byl jsem neustále kontrolován zda je používám.

Mantor | 07.02.2012 10:03
Úhrada zaměstnavateli za ochr.prac.pom. Dle pracovního zákoníku musí k výkonu práce dodat všechny nutné prostředky k výkonu zaměstnání zaměstnavatel. Ochranné pomůcky musí zaměstnavatel poskytnout, jinak mu může být uložena velmi vysoká pokuta ze strany kontroly bezpečnosti práce. Samozřejmě ochranné pomůcky po výpovědi zůstavájí zaměstnavateli a pokud nejsou poškozené, nemusí je zaměstnanec hradit.