Státní maturita - poprvé v roce 2011

První státní maturitní zkoušky proběhnou pro školní rok 2010/2011, a to v jarním zkušebním období, od 1. dubna do 10. června 2011 a podzimním zkušebním období, od 1. září do 31. října 2011. Přiblížíme Vám jaké požadavky budou na studenty kladeny aj.

Historie státní maturity

Myšlenka  státní maturity má své počátky v druhé polovině 90. let. Její legislativní ukotvení však proběhlo v roce 2004. Poprvé měla být státní maturita zrealizována v roce 2008. Došlo však k odkladu, a to vlivem navržené změny zákona, na dva roky. První státní maturitní zkoušky by tedy měly proběhnout pro školní rok 2010/2011, kdy studenti budou maturovat ze dvou povinných předmětů. V roce 2012 k těmto dvěma předmětům přibude ještě jeden, volitelný.

Možnost výběru z dvouúrovňové maturity

Každému studentovi, který bude skládat státní maturitu, bude nabídnuta možnost výběru ze dvou stupňů obtížnosti: základní a vyšší. Tato možnost výběru se bude týkat českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Od roku 2012 také předmětu z občanského a společenskovědního základu a informatiky. Student si bude moci zvolit úroveň obtížnosti v jednotlivých povinných zkouškách odlišně. V každém případě, školy nemohou nařídit studentovi, aby maturoval z určitého předmětu na vyšší, či nižší úrovni obtížnosti, volba je na samotném studentovi.

U ryze nepovinných předmětů, jako je chemie, fyzika, biologie, dějepis, zeměpis, dějiny umění, bude zkouška pouze na vyšší úrovni.

Zvolení úrovně obtížnosti v rámci komplexní zkoušky

Student si volí úroveň obtížnosti složení zkoušky pro celou komplexní zkoušku, tj. nemůže si rozdělit úroveň na jednotlivé části, jako je test; písemná práce; ústní zkouška.

Uvedení složení úrovně zkoušky na maturitním vysvědčení

U každé povinné zkoušky společné části, bude mít student na maturitním vysvědčení uveden úroveň obtížnosti.

Vyšší úroveň obtížnosti zkoušky & vysoká škola

Bude předpoklad, že vysoké školy budou při rozhodování o přijetí studentů, využívat výsledků státní maturity. Z toho důvodu, je lepší pro studenty, kteří uvažují o pokračování studia na vysoké škole, složit zkoušky na vyšší úrovni obtížnosti.

Předmět pro první povinnou zkoušku státní maturity

Prvním předmětem je zkouška z českého jazyka.

Předmět pro druhou povinnou zkoušku státní maturity

Druhým předmětem bude zkouška z cizího jazyka nebo matematiky. Studenti si budou moci vybrat z těchto dvou předmětů, a to v roce 2011. V roce 2012 nebude již možnost volby a druhým předmětem bude zkouška z cizího jazyka. Tyto změny, respektive nestejné podmínky jsou součástí tzv. náběhových opatření, které mají za cíl omezit případné riziko neúspěchu studenta u zkoušky.

Volba příslušného cizího jazyka pro zkoušku u státní maturity

Student si může prakticky vybrat jakýkoliv cizí jazyk pro složení zkoušky u státní maturity. Jedinou podmínkou je, že daný jazyk se na příslušné škole vyučuje. V každém případě není podmínkou, ani není určující, zda student vybraný jazyk vůbec na škole studoval.

Neúspěch při vyšším stupni obtížnosti u státní maturity

V případě, že si student zvolí u určitého předmětu složení vyššího stupně obtížnosti, a neuspěje, může při opravné zkoušce opět volit z nižšího, či vyššího stupně obtížnosti. To platí i naopak, v případě, že neuspěje u nižšího stupně obtížnosti, může si při opravné zkoušce zvolit i vyšší stupeň obtížnosti.

Podmínky pro úspěšné složení státní maturity

Student, aby jeho složení státní maturity bylo úspěšné, musí složit úspěšně všechny povinné zkoušky tzv. společné části a všechny povinné zkoušky tzv. profilové části maturity.

Příprava na státní maturitu - www.mojematurita.eu

Jistě má většina z Vás ze státní maturity obavy. Je to dáno hlavně tím, že nevíte co Vás přesně čeká a všude kolem sebe jen slyšíte jak bude tato státní maturita těžká a ne každý ji zvládne. Nemusíte se ale bát. Poradíme Vám, jak se skvěle na státní maturitu připravit. V Praze existuje  EVROPSKÁ ELEKTRONICKÁ UNIVERZITA, která kromě vystudování střední školy - elektronicky, nabízí také velmi dobré a užitečné kurzy, které Vás kvalitně připraví ke státním maturitám.

Na tento kurz můžete chodit prezenčně, ale i v E-learningové podobě, což je výhodné pro ty mimopražské studenty. Tento kurz vede státem uznaný** KOMISAŘ STÁTNÍ MATURITY, což je vysoce kompetentní a zkušený pedagog, který Vám zajistí vysokou profesionalitu a úroveň tohoto kurzu.** Věříme, že Vás tento kurz zaujal, proto se pro bližší informace podívejte na jejich internetové stránky www.mojematurita.eu

Co znamená společná a profilová část státní maturity

Společná část je tzv. státní, která je garantována státem, je jednotná, srovnatelná.

Profilová část je školní, je zajišťována příslušnou školou a slouží k její profilaci, tj. daného oboru vzdělání. Počet povinných profilových zkoušek stanoví pro každý obor příslušný rámcový vzdělávací program. Povinné zkoušky společné části ve vyšší úrovni obtížnosti, budou dvě. V oborech s vysokým podílem odborné složky, budou povinné zkoušky společné části, tři.

Nepovinné zkoušky společné části státní maturity

Je na studentovi, zda vykoná některou nepovinnou zkoušku. Maximální počet je však stanoven na tři nepovinné předměty. V případě, že by student u nepovinné zkoušky neuspěl, neodrazí se mu toto na maturitním vysvědčení, a bude se mít za to, že ji prostě nekonal. Opravná zkouška u nepovinné zkoušky se nekonají. Tyto opravné zkoušky se týkají pouze povinných zkoušek. V případě, že by ovšem student chtěl podstoupit opravu nepovinné zkoušky, musí postupovat cestou „jednotlivé zkoušky“.

Co je jednotlivá zkouška

Jedná se v podstatě o čtyři typy jednotlivých zkoušek:

  • Jednotlivé maturitní profilové zkoušky, které jsou v režii konkrétní střední školy.
  • Jednotlivé závěrečné zkoušky, které jsou také v režii dané střední školy.
  • Jednotlivé zkoušky absolutoria, které jsou v režii konkrétní konzveratoře, či vyšší odborné školy.
  • Jednotlivé maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky, které jsou v režii CERMATu.

Neúspěch u jedné z dílčích zkoušek

V případě, že student neuspěje u jedné z dílčích zkoušek, například v českém jazyku u ústní zkoušky, bude se mít za to, že neuspěl u celé zkoušky. V tomto případě však bude muset opakovat zkoušku z příslušného předmětu celou, a to i v případě, že uspěl například u písemné části zkoušky.

Požadavky na studenty k státní maturitě

Tzv. katalogy požadavků, které poskytnou studentům informace o požadavcích na ně kladených, budou obsahovat základní specifikace zkoušek a také příklady testovaných úloh a zadání. Dle zákona má CERMAT povinnost tento katalog zveřejnit 24 měsíců před konáním příslušné zkoušky.

Požadavky z českého jazyka na základní úrovni obtížnosti

Například požadavky k maturitní zkoušce z českého jazyka na základní úrovni obtížnosti má tři části: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. V didaktickém testu student prokáže osvojení čtenářských dovedností a základních jazykových znalostí a dovedností. U didaktického testu studen prokáže osvojení dovedností: ovládnutí pravidel českého pravopisu; provedení slovotvorné a morfologické analýzy slovního tvaru; pochopí význam pojmenování; provede syntaktickou analýzu věty a souvětí; prokáže porozumění celému textu i jeho částem; rozezná základní charakter textu; analyzuje výstavbu výpovědi a textu; porovná texty, rozpozná v jednom textu využití jiného textu; uvědomí si interdisciplinární souvislosti a orientuje se v nich.

V písemné práci student prokazuje osvojení dovedností spojených s produkcí testu: vytvoří text podle zadaných kritérií; dovede funkčně použít spisovný jazyk v písemném projevu; uplatní zásady kompoziční výstavby textu.

Ústní zkouškou jsou ověřovány dovednosti směřující k základní analýze různých druhů textů: charakterizuje umělecký a neumělecký text; formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury.

Zadání písemné práce z českého jazyka

Student bude mít na výběr z 10 centrálně stanovených zadání, kdy si vybere jedno zadání. Písemná práce bude trvat při základní úrovni obtížnosti 60 minut, při vyšší úrovni obtížnosti 90 minut.

Zadání ústní zkoušky z českého jazyka

Student si bude losovat jedno z celkem 20 zadání,  v základní úrovni obtížnosti a 30 zadání, ve vyšší úrovni obtížnosti.

Zadání ústní zkoušky z cizího jazyka

U cizích jazyků je centrálně dáno 15 tematických okruhů, které jsou vypsány v katalogu požadavků. Z těchto témat jsou poté sestavovány pracovní listy, kdy v každém pracovním listu jsou obsažena vždy 3 všeobecná témata z katalogu požadavků a 1 téma odborné, které je vymezené v konkrétním pedagogickém dokumentu příslušné školy. Používání výkladových slovníků na potítku, není nijak omezeno. Je vždy na zvážení zkoušejícího, jaké pomůcky studentovi povolí.

Pořadí zkoušek u státní maturity

Nejdříve se budou skládat ústní zkoušky a poté bude následovat písemná část zkoušky.

Termíny pro státní maturitu v roce 2011

Maturitní zkoušky se budou konat v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním obdobím.

  • Jarní zkušební období – od 1. dubna do 10. června 2011.
  • Podzimní zkušební období – od 1. září do 31. října 2011.

Hodnocení úspěšnosti vykonání státní maturity

Student bude ohodnocen podle stupnice:

  • prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nekonal žádnou opravnou zkoušku, nebyl z žádné povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek maturitní zkoušky není horší než 1,50,
  • prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný,
  • neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15568 (rodina-finance.cz#21553)


Přidat komentář