Reklama - fenomén dnešní doby

Reklama je fenoménem dnešní doby. Její původ sahá až ke vzniku obchodu jako takového. Od svého vzniku prošla mnoha změnami a dnes již prostupuje téměř vším. Slouží jako jeden z nejsilnějších nástrojů k manipulaci a ovládání lidí.

Reklama je totiž jednou z nejviditelnějších složek komunikačního procesu, a proto je schopna oslovit co největší počet potencionálních zákazníků. Mezi hlavní cíle reklamy patří získat nové zákazníky, či původní zákazníky, kteří již o výrobek nebo službu ztratili zájem, přetáhnout zákazníky konkurenci a zvýšit spotřebu produktu. Ovšem plní také další funkce,  mezi něž patří například poskytování informací o daném produktu, pobavení či rozptýlení. Je také velmi účinným nástrojem při budování povědomí o existenci dané služby, výrobku či společnosti.

Druhy reklamy

Reklama má mnoho podob, například vývěsní štít, billboardy, spoty v televizi, či inzeráty v novinách. Dá se dělit podle různých kritérií, jako je obsah sdělení, dále podle zadavatele, kterým může být soukromá osoba, komerční společnost a tak dále, podle druhu média a podle způsobu apelu na příjemce, neboli adresáta.

Podle druhu média se dělí na internetovou, televizní, tiskovou, světelnou, rozhlasovou, mobilní, venkovní. Za zvláštní typ reklamy lze také považovat reklamní předměty zhotovované za cílem zviditelnit jméno firmy. Způsobů dělení reklamy je ovšem mnohem větší množství.

Reklama má také různé funkce, jako je marketingová, komunikační, ekonomická a sociální. V nedávné době v souvislosti s novými médii se velmi rozmohla internetová reklama. Jde o reklamní bannery, sponzorování webových stránek, ale také vyskakující okna tzv. pop-up windows či nevyžádané reklamní emaily zvané spamy.

Nekalá či klamavá reklama

Mezi druhy reklamy patří také tzv. reklama klamavá. Aby se reklama mohla označit jako klamavá, musí splňovat základní podmínku, která je uvedena v § 45 Obchodního zákoníku. Jde o šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které může vyvolat klamnou představu a způsobit tím vlastnímu nebo cizímu podniku prospěch v hospodářské soutěži.

Oklamat spotřebitele nemusí jen text, ale i obraz. Reklamní texty kromě lží obsahují také zavádějící informace, které spotřebitel nemusí tak snadno odhalit. Klamavá reklama také uvádí dvojznačnosti, nebo zatajuje klíčové informace o produktu. Vedle klamavé reklamy také existuje reklama skrytá, která se navenek prezentuje jako objektivní informace, čímž se snaží svůj reklamní charakter zakrýt. Zvláštním typem je reklama srovnávací, která je zatížena přísnými pravidly.

Propagace reklamy

Reklama je součástí markentingu, nezahrnuje jen reklamu v médiích, ale aby byla její propagace účinná musí se dbát také na vystupování firem na veřejnosti. Propagace je formou komunikace, stejně jako reklama samotná. Aby byla reklama úspěšná, musí firma zvolit správnou strategii. Vytváří si plán, ve kterém vytyčí cíl propagace, cílovou skupinu na kterou se chce zaměřit, poselství, které má reklama nést a musí také rozvrhnout rozpočet, který je ochotna do kampaně vložit. Podle těchto kritérií potom reklamní agentury vybírají tu pravou kampaň.

Médii propagace jsou

televize, rozhlas, noviny, brožury, poutače a každé z těchto médií ovlivňuje nejen výsledek, ale také samotný způsob propagace. V různých médiích se dá reklama samotná ztvárnit vizuálně odlišně, což může přilákat jinou cílovou skupinu spotřebitelů, něž se kterou se počítá. Reklama v médiích je nákladná, osloví ovšem velké množství potenciálních spotřebitelů. Jejím hlavním cílem je přesvědčit veřejnost o výhodnosti nabízeného zboží, a aby o něm spotřebitelé získali jisté povědomí. Vedle reklam objevujících se v médiích, existuje také alternativní způsob propagace, kterým je tzv. public relation. Jde o budování image firmy či výrobku pomocí různých seminářů, akcí pro spotřebitele, či soutěží. Tento typ reklamy je mnohem méně násilný a nemá tak velký apel na potenciální spotřebitele.

Existuje osm základních typů propagace,

kterými jsou celonárodní, maloobchodní, politická, seznamová, objednávková, tzv. reklama podnik-podnik, instituční a propagace veřejných služeb. Přičemž celonárodní propagace se zaměřuje na propagaci obchodní značky. Maloobchodní na jednotlivé maloobchodní sítě a výrobky, které nabízejí. Politická reklama se používá v předvolebních kampaních. Reklama podnik-podnik je zaměřena na profesionály jako jsou například maloobchodní či velkoobchodní sítě. Jde jen o uplatnění výrobku, nepoužívá se žádných emocionálních prvků. Propagací veřejných služeb se rozumí například informování o různých společenských otázkách, nebo o prevenci proti nemocem. Tento typ propagace se zaměřuje na neziskový sektor.

Regulace reklamy

Reklama je v České republice regulovaná soukromoprávně, veřejnoprávně a mimoprávně. Přičemž soukromoprávní regulace postihuje reklamu označenou jako klamavou. Veřejnoprávní regulace uvádí, že reklama nesmí podporovat zboží nebo služby, jejichž šíření je v rozporu s právními předpisy, nesmí být založena na podprahovém vnímání, nesmí být klamavá nebo skrytá a také omezuje nevyžádané šíření reklamy. Posledním typem je regulace mimoprávní, která probíhá kontrolou samotným reklamním průmyslem tzv. Radou pro reklamu.

Rada pro reklamu

posuzuje přípustnost reklamy z jejího etického hlediska, vypracovává také odborná stanoviska. Může vydávat jen doporučení, v její pravomoci není udělovat žádné sankce za nedodržení podmínek. Podle zákonu o regulaci reklamy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí obsahovat diskriminaci, ohrožovat mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí, či podporovat chování poškozující zdraví a ohrožují bezpečnost osob nebo majetku.

Manipulace

Reklama využívá různé zbraně, aby na spotřebitele zapůsobila, jako například humor, statistiku, asociaci, metafory či průzkumy veřejného mínění. Cílem reklamy je sice v prvé řadě prodat, ale ve skutečnosti ovlivňuje mnohem více. Reklama, aby zapůsobila na co nejvíce lidí, by měla být zpracována co nejjednodušší srozumitelnou formou pro danou cílovou skupinu.Přesto se její interpretace může lišit. Pracuje se společenskými hodnotami, které využívá a také formuje ve svůj prospěch. Reklamy se snaží o změnu názoru spotřebitele na daný výrobek, tím mění jeho chování a jeho hodnoty. Televizní reklama je nejúčinnější, má totiž nejvýznamnější vliv na příjemce. Obsahuje jak obrazovou, tak zvukovou složku, čímž působí na více smyslů najednou.

Mezi hlavní funkce reklamy patří

mimo zvýšení prodeje daného výrobku nebo služby, také další aspekty. Formuje například postoje a názory společnosti, čímž silně ovlivňuje životní styl. Mezi prostředky, které reklamní kampaně využívají patří opakování, různé odměny pro spotřebitele, ztotožnění a nápodoba, splnění touhy a potřeb. Využívají také slabší formy provokace a intertextualitu.

Reklama – důležitá součást života

Každý z nás má právo na informace. A i reklama je vlastně jejich nositelem – přináší informace o zlepšení kvality zboží a služeb, o nových produktech či službách, udržuje v povědomí značku firmy, a tím také zvyšuje možnosti výběru pro spotřebitele. Příjem z reklamy rovněž zajišťuje chod médií, sportovních klubů, neziskových organizací apod.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15495 (rodina-finance.cz#20433)


Přidat komentář