Kultura a historie vína

Kultura a historie vína má dlouhou tradici. Říká se, že je to nápoj Bohů, který nemá konkurenci. Víno může být hubené i buclaté, krátké i dlouhé nebo mrtvé či živé. Ať tak či onak, je to bezesporu nápoj, o kterém se bude ještě dlouhou dobu mluvit.

Historie kulturních civilizací je převážně spjatá s vínem a vinnými nápoji. Motiv vína se velmi často objevuje v historických civilizačních záznamech a v náboženství, kde víno sehrálo významnou roli.

Víno, jako kulturní pojem

Víno, v tekuté podobě, prolíná lidskou kulturní historii bez ohledu na náboženství, rasu nebo zeměpisný původ. Ve starém Řecku, Římě či celé křesťanské éře patřilo víno ke každodenním životním návykům a standardům. Naopak pití vína bylo odsuzováno velikány, kterými byli např. Buddha, Konfucius nebo Mohamed.

Je středně velká vinařská firma, která se řídí mottem "Umění ve víně", vyjadřujícím postoj k práci ve vinici a ve sklepě.** "Vinař víno maluje, skládá jím své verše, naplňuje pocity milovníků a znalců vín"**. Nabízená vína jsou originálního původu s rukopisem sklepmistra, se svojí typickou výjimečností a svým úhlem pohledu na svět.

Filozofii naší firmy nelze vyjádřit jedním slovem. Definujme náš pohled na vinice a pěstování hroznu, názor na výrobu vín a způsob, jak nabízíme víno naším zákazníkům.

Vinic

Láska, cit, porozumění, pokora k přírodě, úcta k práci těch, kteří ve vinici pracují a pečují o ni.

Sklep

Zkušenost, odpovědnost, preciznost, kvalitní technologie, umění malovat, tvořit víno, nepokazit a nepromrhat dar, který nám příroda poskytla.

Obchod vínem

Za evropskou kolébku Vitis vinifera

tedy révy vinné, je považována hora Ararat, která se rozprostírá na území dnešní Arménie. Dle legendy a záznamů Bible, právě na této hoře přistál se svou archou Noe.

Původní křesťanství zaujímalo k vínu velmi pozitivní postoj

červená tekutina byla označována za nápoj Bohů. Pití vína bylo dokonce jedním z rituálů, které křesťanství převzalo od starověkých mysterijních kultů. Společné popíjení bylo již od pravěku chápáno v souvislosti s vyznáním se z dosavadních závazků a přijetí pravidel nového společenství.

Víno ve starověku

Ve starověku bylo víno nejvíce opěvované v krajích rozprostírajících se kolem Středozemního moře. Naopak v zemích, jako byl Egypt nebo Mezopotámie, bylo víno v tomto období absolutním tabu. Tato nevědomost přetrvávala téměř až do středověku, kdy se víno v těchto zemích objevovalo na stole pouze u několika vyvolených.

Víno a starověké Řecko

Naopak ve starověkém Řecku se víno objevovala na stolech a tvořilo základ každodenního stolování. Řekové s vínem velice rádi experimentovali, přidávali do něho různé ochucovadla, kterými byly např. pryskyřice, výrazné koření nebo med. Za tento božský nápoj uctívali Řekové boha Dionýsa, z něhož se posléze stal římský bůh vína Bakchus.

Symposia - speciální řecké hostiny

Ačkoliv v klasickém Řecku existovaly nálevy, pití vína máme spojené především se speciálními hostinami - symposia. Tyto hostiny se odehrávaly většinou v soukromých domech a mnohdy jejich program disponoval vysokou intelektuální úrovní. Nahotinách se začínalo popíjet víno smíchané s vodou, postupně se od malých číší přecházelo k číším objemnějším. Jakmile se přešlo k číším velkým, přestalo se víno míchat s vodou a pilo se pouze v čisté podobě.

Víno ve starém Římě

Starý Řím znal mnoho druhů vín: nakyslá, sladká nebo obohacená o různé výrazné koření. K ochucování se používaly nejrůznější druhy bylinek, kterými byly např. pelyněk, máta, tymián, myrta nebo pryskyřice z piniové borovice. K nejoblíbenějším vínům Římanů však patřilo opojné víno tarentské. Silná vína se většinou ředila s vlažnou nebo studenou vodou. Jen v minimum případech se jednalo o vodu v čisté podobě, většinou byla obohacena medem nebo solí. Příslušníci vyšších vrstev míchali víno s vodou v poměru dvou dílů vína na tři díly vody.

Historie vína na území České republiky

Historie pěstování révy vinné v České republice sahá až do roku 280, kdy na území dnešní Moravy byly soustředěny římské legie. Traduje se, že právě účastníci římské legie byli ti, kteří na území dnešní Moravy vysázeli první keře révy vinné. Postupně se pěstování vinné révy rozšířilo v období Velkomoravské říše, a to tradičně s příchodem křesťanství. Z velkomoravské říše vinná réva postupně pronikla do Čech, avšak v některých zdrojích se traduje, že réva vinná byla na území Česka pěstována již za Markomany. Legendy však vyprávějí, že se s vínem seznámil jako první kníže Bořivoj, kterému velkomoravský panovník Svatopluk poslal sud znamenitého vína ke křtinám jeho syna Spytihněva. Záhy nato si nechala kněžna Ludmila poslat révu vinnou z Moravy, kterou poté osázela v okolí svého hradu Pšova, který se nachází na nynějším Mělnicku.

Nejslavnější historické okamžiky révy vinné v Čechách

Nejslavnější historii vinařství v království českém však napsala doba panování Karla IV. Tento panovník nechal dovézt révu vinnou u Porýní a z Burgundska. Za vlády Karla IV. Se vinařství na českém území velmi a rychle rozšířilo a získalo významné postavení. V období třicetileté války však sláva vinařství rychle pohasla o od té doby se již v takové míře v jaké byla rozšířena, nikdy neobnovila.

Víno a jídlo od svého počátku

Dlouhá staletí sestával jídelníček obyvatel jižní Evropy hlavně z olivového oleje, chleba, zeleniny a samozřejmě červeného vína. Od nejstarších dob bylo víno v krajích, kde se réva běžně pěstovala denním nápojem místních obyvatel. Víno se konzumovala v rámci celého dne, nejčastěji v ředěné podobě, ve stejném poměru s vodou. Zvyk každodenního užívání vína se stal potřebou, která svým příznivým působením na lidský organismus formovala životní styl a letoru lidí. Víno, jako opojný a omamný nápoj byl ve své době také jedinou zábavou a povyražením chudinského obyvatelstva. Později byly objeveny příznivé účinky vína na lidské zdraví a organismus. Prvním příznivým účinkem byly prokazatelné vlastnosti, které měly dobrý vliv na lidské trávení.

Objevení různých druhů vína o různých jakostí

O něco později začali lidé rozeznávat různé jakosti a chutě vína. Zejména bohatí, jejichž jídelníček disponoval pestřejší stravou, si záhy začali uvědomovat, že určité druhy vína lze výborně snoubit s konkrétními pokrmy. Tento způsob výživy je známý jako středomořská strava a je doporučován pro příznivý vliv na lidské zdraví. Národy žijící kolem břehů Středozemního moře, kde jsou zvláště příznivé podmínky pro pěstování révy vinné, kombinaci vína a jídla praktikují od svých počátků. Je to dáno také tím, že keře vinné révy byly osázeny v jejich těsné blízkosti, tudíž s ní byli spjaty od mládí. Sejně jako výsadba vinné révy, tak i návyk na požívání vína zředěného vodou při každém jídle, se u jižních národů dodržel dodnes. V krajích kolem Středozemního moře se dodnes ke každému jídlu pije víno, a to červené, růžové i bílé.

Degustace vína a stolování

Oproti našim poměrům, se v jižních Evropě věnuj lidé stolování podelší dobu. Jídlo se nehltá, ale vychutnává, vínem se nezapíjí, ale degustuje. Sklenka vína se musí k jídlo vychutnat, ještě lépe řečeno kombinace chutí se musí navzájem prolnout tak, aby bylo dosaženo vzájemné harmonie. A právě tento trend přispívá k větší pohodě, odbourání stresu a depresí a zdravějšímu životnímu stylu. Je to osvědčený způsob, jak předejít nadměrnému pití a vyloučení alkoholismu již od útlého věku.

K vínu bychom se měli chovat s úctou

vždyť je to nápoj, který si za svoji dlouhověkost vysloužil několik úctyhodných přívlastků.  Víno může být hubené, elegantní, bezduché, bezcharakterní, bezvýrazné, bledé, buclaté, buketní, čisté, dlouhé, drsné, dýmové, fádní, harmonické, hravé, chudé, jemné, kostnaté, krátké, kulaté, lechtivé, mrtvé, ohnivé,ostré, plné, ploché, sametové, tělnaté, těžké bez těla, vodnaté nebo živé.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15482 (rodina-finance.cz#20125)


Přidat komentář