Grafologie - tajemství Vašeho rukopisu

Grafologie se často používá při určování profilu, typu osobnosti pisatele z ručního písma, při výběrovém řízení aj. V případě, že Vás potenciální zaměstnavatel požádá o napsání životopisu ručně, buďte o krok vpřed a předjímejte, co se o Vás dozví z písma.

Historie grafologie

Grafologie byla ze začátku praktickou činností a kladla si za úkol, aby z písma jednotlivce zjistila jeho povahu, případně schopnosti nebo ještě některé jiné osobní znaky. Postupně se zdokonalovala, zejména koncem 19. století, kdy se s grafologií sblížili fyziologové, psychiatři a psychologové a snažili se z ní vybudovat vědeckou disciplínu.

Co je grafologie

Grafologie je jednou z metod, pomocí níž lze zjistit vlastnosti a schopnosti každého jedince. Cenné jsou její služby mnohdy i při zjišťování stavů předcházejících psychosomatickým onemocněním. Lidský mozek řídí veškeré naše činnosti, chování, řeč, ale také psaní. Soubor mozkových buněk předává pomocí složitého nervového systému příkazy pravé či levé ruce. Podle toho, jak jsou buňky v mozku pospojované, takové máme vlastnosti a tím pádem i písmo. Stejně jako se nevyskytují dvoje stejné otisky prstů, nenajdeme ani dvě shodná písma. Písmo je obrazem mozkových funkcí a proto z něho spolehlivě můžeme odhalit vlastnosti pisatele. Grafologie je schopna popsat vlastnosti pisatele, fungování a vzájemnou spolupráci jednotlivých složek osobnosti. Umí také posoudit další možnosti jejího rozvoje.

Co prozradí Vaše písmo

Grafologie může pomoci při volbě povolání. Grafologický rozbor je zaměřen na pracovní schopnosti. Odhalí míru kreativity, vytrvalost, přesnost, regenerovat síly, organizovat, plánovat a komunikovat s lidmi.

Nápadné změny písma mohou signalizovat psychické nebo zdravotní potíže.

Písmo, ať už píšeme rukou, ústy, nohou nebo jakoukoli mechanickou pomůckou, je pravým odrazem našich emočních, psychických a filozofických pochodů. Každé umístění i pohyb tužky či pera je výsledkem našeho vnitřního pohybu

Využití grafologie v praxi

 • Personalistika - při vybrání vhodného kandidáta na příslušné pracovní místo.
 • Kriminalistika a trestně právní oblast.
 • Výchovné poradenství.
 • Poradenství v partnerských vztazích.
 • Psychoanalýza - v rukopisu se objevují nejen nervové poruchy, ale i tělesné choroby.

Jaké vzdělání a znalosti musí mít grafolog

Člověk, který se zabývá grafologií, by měl mít především základní psychologické vzdělání a znát principy psychologie výrazu. Minimálně stejně podstatná je však pro jeho praxi rozvinutá emoční inteligence, která se projevuje především znalostí vlastních emocí a pocitů, schopností vcítit se do výrazu dalších lidí a vnímavostí k jejich emočním projevům. Grafolog by měl respektovat a chránit osobní a intimní informace týkající se pisatele a jeho soukromého života.

 • Všeobecně právní informace.
 • Vědomosti forenzní (soudní) psychologie.
 • Vědomosti psychopatologie.
 • Vědomosti klinické psychologie.
 • Vědomosti ve všeobecném managementu.
 • Všeobecný rozhled na trhu pracovních míst.
 • Umění komunikace - vhodnost interpretace, presentační schopnosti.
 • Znalosti psychoterapie.
 • Profesionální přístup.
 • Objektivita.
 • Takt.
 • Rétorika.
 • Znalosti v oblasti problematiky partnerských vztahů.

Co je potřebné pro provedení rozboru písma

Pro grafologický rozbor je důležitý ručně psaný dokument:

 • dlouhý minimálně třicet řádků,
 • text musí být na nelinkovaném papíře,
 • text musí být psaný v mateřském jazyce,
 • text musí být originál, ne tedy okopírovaný rukopis,
 • důležitý je i podpis, který je pečetí a zkratkou osobnosti, jsou v něm představy o Vás, jak se chcete jevit, je v něm Váš vlastní image.

Jak poznat emoci a hloubku emocí z písma

Emoční rychlost najdete ve sklonu písma, hloubku emocí poznáte podle tlaku písma, rytmus můžete vidět v lince písma a schopnost soustředění ve velikosti písma.

Jak vypadá Vaše písmo

 • Písmo se sklonem doprava - nebojíte se prožívat Vaše emoce. Díváte se raději dopředu než za sebe. Jste okamžitě emocionálně zainteresování, i když to možná navenek neprojevujete. Ale spíše nejste schopni to skrýt.
 • Písmo se sklonem doleva - instinktivně se uzavíráte do sebe, utíkáte a skrýváte se před podněty. V emocích se bojíte být přímí ke komukoli kromě sebe. Nedokážete se snadno otevřít a svěřit ostatním, avšak přilnete k tomu, kdo získá vaši důvěru. Můžete se chovat velmi společensky a udržovat vztahy se širokým spektrem lidí, abyste vykompenzovali emoční vakuum.
 • Písmo se sklonem doleva, doprava a zpátky - Vaše rychlost emocí je proměnlivá. Nevíte, co od sebe očekávat, ani ostatní nevědí, co mohou očekávat od vás. V jedné chvíli jste rozrušení, v další necítíte nic. Vžíváte se do pocitů ostatních mnohem snadněji než oni do vašich.
 • Kolmé písmo - cítíte málo nebo necítíte nic v okamžiku, kdy určitá událost probíhá. Emoce prožíváte opožděně. Nejste schopni smát se, plakat, či jinak vyjádřit své city, a to na rozdíl od ostatních. Přemýšlíte, jaký vliv na vás budou mít vaše činy, dříve než se rozhodnete jednat.
 • Stále stejný sklon písma - znáte svoji emoční rychlost. Můžete s ní počítat. Umíte obvykle odhadnout své reakce, protože víte, jak vás emoce ovlivňují, a umíte se na to připravit.
 • Písmo orientované v horní části papíru - horní pásmo se vztahuje k intelektuálu, myšlení až spiritualitě. Zde prodlévají fantazie, intuice, ideály, víra.
 • Písmo orientované do střední části papíru - zde se odráží běžný, praktický život, každodennost a seberealizace.
 • Písmo orientované v dolní části papíru - jedná se o oblast, která významově vypovídá o biologických základech člověka, o jeho instinktivní výbavě, pudovosti, tělesnosti.

Podle jakých kritérií vybrat odborníka na grafologii

 • Záruka kvality práce - nechte si předložit reference práce grafologa.
 • Specializace grafologa - grafolog by měl být schopen Vám uvést na jakou oblast aplikace grafologie se specializuje: například osobní poradenství, personalistika aj.
 • Vzdělání - grafolog by Vám měl předložit doklad o svém odborném vzdělání v oboru grafologie.
 • Doklad o vzdělání - na dokladu o vzdělání by měl být vytištěn název organizace, která se vydáním tohoto dokladu do jisté míry zaručuje za kvalitu práce grafologa.
 • Grafologická metoda - Grafolog by měl být schopen Vám uvést, jakou metodu při své práci používá.

Grafologické metody

 • Metoda obrazové směrnice - při této metodě se studuje písmo v tzv. nevědomém názorovém prostoru a symboliky psací plochy: symbolika prostoru nahoře a dole, vpravo a vlevo a samozřejmě třetí rozměr hloubku. Na tuto metodu musí být příslušný grafolog vybaven logikou, schopností analyzovat a dát na zpět do syntézy, schopností dedukce a představivostí.
 • Experimentální metoda - jedná se o velmi zdlouhavou metodu, kde se zkoumají nové prvky, nové vztahy s výrazem písma. Metoda je určena tzv. grafologům badatelům i vědcům. Zkoumá se kvantita ve vztahu povahy a týká se to více skupin lidí, než jednotlivce. V každém případě tato metoda má smysl a velký význam pro grafology, protože právě tato metoda připouští nová poznání a definuje je dál do přímé grafologické praxe.
 • Ideografická metoda - při této metodě grafolog hledá nastřádané symboly a obrazy a vykládá je do charakteristiky pisatele. Takovou metodou se může zabývat pouze grafolog obdařený silnou intuicí, nejjemnějším vnímáním a citlivostí v oblasti mysticizmu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15517 (rodina-finance.cz#20969)


Přidat komentář