Genealogie - pátrání po předcích

Láká vás poznávání předků dávné minulosti, jak žili, čím se živili a jaké měli tradice? Odkud jste přišli, kdo jste? Tato tajemství vám pomůže poodhalit genealogie prostřednictvím sestavení rodokmenu. Musíte však vědět jak na to.

Tajemná genealogie

Ty jsi celá prateta Máňa z Jablonce, ten váš Honzík jakoby z oka vypadl pradědečkovi Pepovi, chováš se přesně jako babička Růža za mlada… Podobné věty jsme v průběhu života určitě slyšeli všichni. Možná nad starými fotografiemi zatoužíme vědět kdo byli naši předkové, odkud přišli a čím se živili. V** pátrání po předcích**, vysledování rodového původu nebo zkoumání vztahů mezi lidskými jedinci nám pomůže pomocná historická věda –** genealogie**. Strom života, jak laicky nazýváme sestavený rodokmen vypadá na papíře jednoduše. Jeho přesné sestavení je však složité, časově náročné, zároveň však velmi vzrušující. Existují** genealogické společnosti**, které se sestavením rodokmenu nebo jeho části vypořádají za nás, což podle náročnosti může stát nemalé peníze. Pokud víme jak na to, můžeme se pokusit pátrat v daleké minulosti sami.

Genealogie – začínáme s bádáním

Každého napadne začít u rodičů, prarodičů a praprarodičů. Tam také většinou skončíme. Informace o dalších** předcích** nám poskytnou hlavně matriky, ale také nematriční materiály, kterými jsou různé archivy, deníky, dobové fotografie, mapy nebo hřbitovy. Čerpat lze i z obecních kronik, jejichž vedení bývalo v minulosti samozřejmostí. Dalším zdrojem informací mohou být registrační knihy narozených, oddaných i zemřelých, závěti, zpovědní knihy, sčítací listy, pozemkové a gruntovní knihy, veškeré církevní prameny, vojenské záznamy, velkostatky a podobně.

Jak hledat v matrikách

Může se stát, že** hledáním v matrikách** nebudeme úspěšní.** Povinnost vedení matrik** se datuje až od 18. století. Do konce století sedmnáctého byly vedeny pouze ne vždy úplné a systematické tzv. úřední a veřejné knihy. Musíme též vědět, že existují matriky živé a archivované-neživé. Živé matriky jsou součástí městských obvodů nebo obecních úřadů. Archivované-neživé matriky jsou uchovány v oblastních archivech podle místa fary. Obě matriky nemají nijak direktivně nařízena časová rozmezí – do kterého data zápisu se jedná o matriku živou a od kterého data už o archivovanou, proto vycházíme z nejstaršího dokladu, který máme k dispozici, nejlépe rodný (dříve křestní) nebo oddací list předka. Tyto dokumenty totiž obsahují důležitou informaci o tom, kdo je vydal, takže se prvotní pátrání zjednoduší. Musíme počítat i s chybami v matričních zápisech, což se týká především doby Protektorátu Čechy a Morava. Překážkou může být také Zákon o matrikách č. 301/2000 Sb., který umožňuje nahlédnutí do matriky pouze osobám, kterých se zápis týká, členům rodiny nebo zmocněným zástupcům. Tento zákon bývá matrikáři různě vykládán.

Návštěva matriky

Při návštěvě první matriky se snažíme získat co nejvíce informací, dalších jmen, svědků, kmotrů, záznamů, kopií a zdánlivě nepodstatných poznámek. Stejně postupujeme při návštěvách dalších a dalších matrik. Může se stát, že některou matriku nenajdeme, protože kdysi shořela, z důvodu neprovedení zápisu pro nedostatek písařů (především v období po třicetileté válce) nebo opomenutím zapisovatele. V těchto případech se musíme snažit najít nematriční materiály. Čím dál se dostáváme do minulosti, tím pečlivěji nalezené dokumenty zaznamenáváme nebo kopírujeme. Některé zápisy a dokumenty mohou být psány staročeštinou, jejímž archaickým výrazům dnes již nerozumíme, německým švabachem, latinsky nebo pomocí různých zkratek a značek, které se tehdy běžně používaly. Musíme proto počítat i s náklady na překlady.

Genealogie – koho nebo co vlastně hledáme

Při genealogickém bádání nemusíme hledat svoje předky, někdy jen potřebujeme potvrdit nebo vyvrátit příbuzenství. Můžeme hledat jen jednu konkrétní osobu. Genealogie nám poodhalí** způsob života našich předků, jaké měli živobytí, jejich schopnosti a zvyky, ale také nemoci a způsob umírání**. Poodhalí nám tajemství tradic našeho rodu, vznik rodinných mýtů a překvapivě pomůže objasnit i příčiny našeho chování, našich předností a chyb. Pokud se zdárně prokoušeme zkoumáním matrik a spoustou ** nematričních materiálů**, přikročíme k samotnému** vytváření rodokmenu**. Pozor – tady nesmíme udělat žádnou chybu nebo se nám strom života nepodaří sestavit.

Sestavování rodokmenu

Bádání vychází od jedince jako rodiče a zkoumá vztahy směrem k předkům nebo vychází od zrozeného, kdy zkoumáme vztahy k jeho potomkům. Dále si ujasníme, zda budeme zkoumat pokrevenství, čili vzájemný vztah osob pocházejících z jediného předka nebo příbuzenství, což jsou vztahy vzniklé manželstvím, tzv. sešvagřením. Soubor všech předků jednotlivce je označování jako vývod, který měl v minulosti významný právní dopad například při určování dědictví nebo nástupnictví na trůn. Pokud se jedná o potomstvo jednotlivce po meči i po přeslici, toto potomstvo se označuje termínem rozrod. Při sestavování rodokmenu si vytvoříme soubor značek a používaných barev, kterými označujeme například pohlaví, věk, svatbu, rozvod, úmrtí, nemoc, adopci atd. Genealogické společnosti používají jednoduché mezinárodní značky – symboly, což je výhodné při genetickém výzkumu dědičnosti. Nejvýznamnější podíl má tato metoda v klinické genetice, která mimo jiné zkoumá rizika závažných chorob i pro další generace. Genealogie je proto nezanedbatelným nástrojem genetických výzkumů.

Genetický rodokmen

Při genealogickém bádání se nám často souběžně a necíleně objeví i** genetický rodokmen**, kdy třeba zjistíme, že polovina všech mužských potomků trpěla stejnou chorobou nebo ženy ob generaci vykazovaly stejná postižení. Toto je základem rodinné anamnézy. Odborník pomocí genetického rodokmenu určí genetické choroby, zjistí proč se zdravým jedincům rodí postižené děti nebo postižení potomci jen mužského pohlaví. Dokáže určit procentní** pravděpodobnost onemocnění nebo postižení** do dalších generací tím, že vygeneruje přenašeče genetických chorob, kteří sami neonemocní. Genetika, klinická genetika, molekulární genetika a jejich vazby jsou vědy poměrně mladé a pro laika velmi složité, proto jen jednoduchý příklad: matka je přenašečkou X chromozomu s mutací, pokud jej předá dceři, bude i dcera přenašečkou, ale také neonemocní. Pokud matka předá X chromozom s mutací synovi, bude postižen, atd. Pokud je postižen muž, jeho synové budou zdraví, protože muž vždy předává svým synům chromozom Y, naopak dcerám předává pouze chromozom X, takže dcery onemocní. Pokud při genealogickém bádání narazíme na genetické anomálie, sestavení genetického rodokmenu může našemu rodu významně pomoci při plánování potomků. Převratným objevem je nalezení DNA.

Genealogie - fenotyp

Jednoduše řečeno fenotyp je** soubor dědičných znaků**, což jsou vlastnosti organizmu vzniklé expresí (výrazností) genů a gen je uložená jednotka dědičné informace. Tyto informace dělíme na anatomicko-morfologické (stav kostry, chůze, gesta, mimika …), fyziologické (tělesné) a psychologické. Dědičné znaky dále dělíme na neměřitelné, které obsahují několik odlišných variant, například krevní skupiny a měřitelné, které tvoří plynulou řadu variant, určují například výšku jedince, tvar hlavy, délku končetin atd. Dědičné znaky - fenotyp nám vysvětluje jak je to s tím pradědou Pepou, pratetou Máňou a babičkou Růžou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15818 (rodina-finance.cz#23331)


Přidat komentář