Demoliční práce Teplice

Zakoupili jste pozemek, na kterém Vám překáží starý objekt? Možná na takovém pozemku chcete postavit nový dům nebo se jej chystáte využít jako zahradu. Podívejme se, jak se můžete objektu, určeného k demolici, zbavit.

Všichni víme, že nových stavebních pozemků není dostatek. Jedním z řešení je pak nákup zastavěného pozemku, na kterém stojí objekt, určený k demolici. Možná si budete myslet, že zbourání starého domu zvýší náklady za pozemek. Opak může být pravdou. Mnohdy je toto řešení mnohem levnější, než pořízení připraveného pozemku. Pokud se tedy pro takové řešení rozhodnete, budete potřebovat demoliční práce. Firma, která demoliční a bourací práce provádí, zároveň suť a nepotřebný stavební materiál zlikviduje. S nabídkou služeb demoličních prací obvykle také souvisí zemní práce a nákladní autodoprava. O renovaci Vašeho vyhlédnutého pozemku se tedy postará jedna firma.

Jaké jsou služby demoliční firmy?

Demoliční firma se zaměřujeme především na demolice objektů, tím mohou například být staré rodinné domy, činžovní domy, garáže případně drobné stavby. Další činností je bourání zpevněných betonových nebo asfaltových ploch. K demolicím objektů jsou používány bagry s výkonnými bouracími kladivy, které ovládá odborně proškolená obsluha. Domy a stavby jsou obvykle demolovány technologií postupného odbourávání pomocí strojů, případně také ručně. Veškerý stavební odpad je likvidován na skládkách k tomu určeným nebo na recyklačních místech. Pokud demoliční firma používá svou vlastní nákladní autodopravu, obdržíte výhodnou cenovou nabídku. Demoliční firma také může provádět demolice:

 • výškových staveb a průmyslových areálů
 • mostních konstrukcí
 • betonových a železobetonových staveb
 • skalních masivů (sanace)

Jednání s demoliční firmou

Jak bude probíhat jednání s firmou, která se zabývá demoličními pracemi? Budete pozváni na konzultační** schůzku,** a to přímo na místě, kde bude demolice probíhat. Zástupce firmy obhlédne objekt a okolní terén a získá tak představu o dalším postupu prací. Následovat bude dohodnutí detailů, a firma Vám oznámí svoji cenovou nabídku. Po** odsouhlasení** ceny, způsobu a termínu platby se domluvíte na konkrétním termínu demoličních prací.

Jak uzavřít smlouvu o demolici?

Dalším bodem je uzavření smlouvy o demoličních pracích. Smlouva by měla obsahovat:

 • předmět plnění - přesné určení objektu určeného k demolici. Součástí předmětu plnění je také vytyčení inženýrských sítí před zahájením samotné demolice, odpojení objektu od veškerých inženýrských sítí.
 • rozsah terénních úprav - ve smlouvě by mělo být uvedeno, jak firma naloží s veškerými odpady, jež při demolici vzniknou.
 • uzávěrky komunikací - zde bude uvedeno, jakým způsobem je řešeno uzavření přilehlých komunikací.
 • časový harmonogram demoličních prací - zde by mělo být uvedeny termíny zahájení demoličních prací a jejich ukončení
 • ** ** cena za demolice - to je pro Vás důležitý bod - určení ceny, kterou za demolici zaplatíte, včetně lhůty a způsobu zaplacení. Cena by neměla být překročena, ale pokud by k tomu nakonec došlo, je zapotřebí dopředu tuto skutečnost vymezit ve smlouvě. To znamená určit, za jakých podmínek může být cena překročena, v jaké maximální výši.** **
 • dalším bodem smlouvy bývá obvykle uvedení případných smluvních pokut, pokud dojde k nedodržení stanovených termínů nebo rozsahu demoličních prací.

Co je demoliční výměr

Před zahájením demoličních prací je třeba zajistit si demoliční výměr. Co je vlastně demoliční výměr? V podstatě se jedná o žádost o vydání demoličního výměru. Žádost se podává na příslušném městském úřadě, odboru výstavby a územního plánování a žádáte o povolení k demolici objektu. Žádost musí obsahovat údaje, jako je přesné označení objektu, určeného k demolici, včetně označení katastrálního úřadu, kde se objekt nachází. V žádosti je také uvádedeno kdo, tedy jaká firma bude demoliční práce provádět a kdo je za demolici odpovědný. Zkušená demoliční firma Vám ráda s touto úřední záležitostí poradí. Pokud si nejste jisti, že žádosti o vydání demoličního výměru podáte správně, některé firmy, specializující se na demoliční práce, nabízejí možnost vyřízení demoličního výměru** za Vás.**

Další služby demoliční firmy

Demoliční firma Vám může zajistit další služby, které s bouráním objektů souvisí:

 • likvidace sutí a odpadů
 • nákladní autodoprava
 • kompletní zemní práce včetně odvozu materiálu
 • kompletní demoliční práce včetně uložení odpadů
 • přistavení a odvoz kontejnerů
 • zemní a výkopové práce pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)

Zemní práce

Po zbourání a odvezení odpadu a suti na skládku následují zemní práce. Pokud požadujete na pozemku vystavět nový dům nebo pozemek využít jako zahradu, bude zapotřebí** zpracování zeminy**. Firma, která nabízí zemní práce, může nevyhovující zeminy odvézt nebo ji přemístit na jiné místo. Před založením zahrady si můžete nechat upravit nevyhovující sklon terénu. Zemní práce obsahují veškeré terénní úpravy, včetně svahování nebo sejmutí ornice z pozemku. Podívejme se na výčet hlavních služeb, které pod pojem zemní práce spadají:

 • kompletní terénní úpravy pozemků včetně odvozu materiálu
 • hloubení základů, sklepů, bazénů, jímek
 • sejmutí nebo rozprostření ornice
 • příprava inženýrských sítí - kanalizace, plynovody, vodovody, telekomunikace
 • zahrnovací práce – zásyp rýh a výkopů, obsyp potrubí
 • úpravy zahrad při zakládání zahrady
 • zemní práce a nákladní autodoprava
 • likvidace sutí a odpadů

Výkopové a zemní práce

Výkopové práce jsou také součástí služeb, které Vám firma může během zemních prací nabídnout. Firma, která se specializuje na realizace zemních prací, Vám může nabídnout úpravy a modelování terénu, technickou podporu při budování Vaší zahrady, příjezdové komunikace, ale samozřejmě také při výstavbě Vašeho rodinného domu nebo jiné nemovitosti. Zemní práce jsou prováděny pomocí nejmodernější techniky. Obsluhu techniky zajišťují kvalifikování pracovníci, kteří dokážou zvládnout Vaše nejnáročnější požadavky a úkoly.

Výkopové práce mohou představovat výkopy základů pro stavbu Vaší nemovitosti, vykopání inženýrských sítí, vyhloubení sklepů, nebo bazénů. Ve většině případů vyvstane otázka, co s odpadem, nebo zeminou, která během výkopových prací vznikla. A podobný problém může nastat také během úpravy terénu nebo během zakládání zahrady. Zkušená firma má pro Vaší stavbu vždy řešení. Součástí nabídky firmy, která provádí výkopové a zemní práce, je také kontejnerová doprava. Zbylá zemina nebo stavební suť je naložena na nákladní automobily a odvezena na skládku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15803 (rodina-finance.cz#22813)


Přidat komentář