Demoliční práce okres Cheb

Plánujete vystavět rodinný domek, chalupu či chatu na Vámi zakoupeném pozemku, kde stojí momentálně polozbořenina, kterou je nutno srovnat se zemí? Pozvěte si na tuto práci demoliční firmu. Bude to rychlejší, než-li rozebírání ručně a svépomoci.

Demolice není pouze o bourání budov, jak se mnoho z nás domnívá. S touto činností je spojeno i mnoho jiných prací. Proto se firmy zabývající se touto činností specializují na více různých odvětví jako například zemní práce, výkopové práce až po odvoz suti. Při finální úpravě pozemku oceníme profesionální služby například v podobě pokládky zámkové dlažby nebo instalace atypických prvků.

Ač by se mohlo zdát, že demolice objektu může být jednoduchou záležitostí, a tím láká pustit se do bouracích prací svépomocí - je zapotřebí mít nejen potřebnou techniku, zkušenosti, znalosti a dbát na bezpečnost, ale také nezapomenout si vyřídit povolení k demolici a následně i vyřídit záležitosti na stavebním úřadě, katastru apod.

Co je demolice?

Znamená demolovat. Původní stavba je celá odstraněna, aby uvolnila místo pro výstavbu nového objektu či parku. Firmy zajišťující demolice nejprve objekt vyklidí a poté odpojí veškeré inženýrské sítě jako je voda, elektřina a plyn. Okolí bourané stavby musí být zabezpečeno proti úrazu lidí nebo poškození majetku. Stará stavba se takzvaně odstrojí a roztřídí se bouraný materiál.

Následně dojde k použití těžké mechanizace. Stavby, z nichž hodlá majitel použité zdivo dále zpracovat se rozebírají ručně. Pro demolice dvou a třípatrových domů se používají bagry nebo buldozery. Jde-li o vyšší stavbu, pak se používají bourací nůžky, které oddělují trámy ze střech, celé rámy oken atd. Práce s bouracími nůžkami umožňuje ihned bouraný materiál třídit a naložit pro odvoz.

S čím se můžete obrátit na demoliční firmu

Hlavní částí demoliční práce je samozřejmě bourání konkrétního objektu. Jaké další práce si však můžete u firmy objednat nebo co vše zahrnuje cena, kterou zaplatíte firmě za demoliční práci?

Zajímejte se u Vámi vyhlédnuté firmy, za co vše jim zaplatíte. Jsou firmy, které v rámci** demolice** zajišťují i vyklizení objektu, samotnou demolici, vytřídění odpadu, vytřídění stavební suťe, předání příslušných odpadů firmám nebo jedincům, které mají oprávnění k další manipulaci s nimi, úprava pozemku pro následné práce (zemní, výkopové) aj.

Průběh demolice

Aby se zabránilo prašnosti při demolicích, tak se místa kropí. Výbušniny jsou vybrány na demolice v případech velmi rozměrných budov nebo vysokých komínů. Druhým pomocníkem při těchto pracích je** demoliční koule**. Dnes jde o málo využívanou techniku, která je pomalá a zastaralá, ale proti zdivu dostatečně funkční. Dále jsou pro bourací práce používána bourací kladiva. Využití nachází zejména při odstraňování chodníků, opěrných zdí nebo starých vozovek. Pro zbourání stavby s kovovou konstrukcí, jako jsou haly, továrny nebo mosty se využívá technologie autogenu. Na žádné demolici nesmí chybět rypadla, bagry, dozery, traktory, jeřáby, nakladače, nákladní vozy na odvoz materiálu atd. V případech, kdy chce majitel zachránit co nejvíce materiálu, tak provádí firmy demolici ručním rozebíráním.

Bezpečnost při demoliční práci

Jak se říká, opatrnosti není nikdy nazbyt. Veškeré demoliční práce by měly být v souladu s BOZP, tj. s Bezpečnostní a ochranou zdraví při práci, a to nejen kvůli bezpečí samotných pracovníkům, ale hlavně i případných kolemjdoucích, sousedů, apod. Všude, kde má proběhnout demolice, by měl být ohraničen prostor k tomu určenými výstražnými páskami. V neposlední řadě je důležité zajisti, aby v době bourání nikdo do objektu nevstoupil.

Je-li v okolí objektu, kde demoliční práce probíhají, nějaký soused, pak je důležité jej informovat o době demolice, aby nebyl přítomen. Nemůžete si být nikdy jisti, že při demolici vyššího objektu nezasáhne suť i vedlejší objekt. Při výběru firmy se proto zajímejte i o to, jak zajišťují, aby demoliční práce proběhly bezpečně, bez vzniku úrazu.

Práce spojené s demolicí

Práce spojené s demolicí jsou:

Výkopové práce

Tyto práce jsou prováděny z mnoha důvodů. Nejčastější je výkop samotných základů budov, jako jsou rodinné domy, stadiony a další. Základem každé nové stavby jsou výkopové práce. Nejčastěji požitými stroji při těchto pracích jsou bagry a rýpadla. Tyto práce vám mohou sloužit například, když chcete vykopat bazén, studnu nebo i jezírko.

Dalším důvodem pro výkopové práce mohou být kanalizace nebo připojení všech inženýrských sítí. Ty se většinou provádějí ruční prací, bez použití mnoha strojů. Někdy nejsou zapotřebí vůbec, třeba i kvůli špatné dostupnosti zapojení. Tento druh práce se provádí u všech obytných oblastí, včetně kulturních zařízení a škol.

Zemní práce

Původní stavba byla zbourána, suť a odpad odvezen. Chystáte-li na pozemku vybudovat nový objekt či nějakou zahradu, pak je zapotřebí zpracovat zeminu. U firmy nabízející i zemní práce si můžete objednat například naložení nevyhovující zeminy, rozhrnutí zeminy, upravit terén, přemístit zeminu, apod.

Je pravda, že se zeminou si můžete poradit svépomoci, nemáte-li potřebné nářadí a mechaniku. Strávíte však nad tím spoustu času a vynaložíte nemálo sil. Kolikrát je lepší vydat nějaké ty finance, než si poškodit zdraví.

Skrývka

Pokud se chystáte na nějakou větší zemskou práci, a ta se nachází na orné půdě, je vaší povinností odhrnout ornici někam na stranu a zamezit tak ztrátám orné půdy. Na skrývku byl vydán i zákon Ministerstva zemědělství o ochraně zemědělského půdního fondu. V žádném případě y se neměla mísit úrodná půda s neúrodnou. Nejen, že to ubírá na její kvalitě, ale může se stát i nepoužitelnou. Než se skrývkou začnete, měli byste určit, jak velká bude hromada navozené půdy. Proto je vhodné i tyto práce přenechávat jen kvalifikované firmě, která má mnohaleté zkušenosti.

Vliv demolice na životní prostředí

S demolicí je vždy spjat prach, vibrace a suť a hluk. Prach lze do jisté míry eliminovat průběžným kropením stavby i vzniklé suťe. Někdy je přilehlé okolí ze všech stran ohrazeno plachtou, aby vzniklá prašnost nevadila blízkým objektům či sousedům. Co se týká faktorů jako je hluk a vibrace, tak ty mohou být ovlivněny způsobem samotné demolice a používanou technikou.

Likvidace suťe a odpadu z uskutečněné demolice

Po demolici nám na místě zůstane menší, či větší hromada suťe. A kam s ní? Nemáte-li se sutí další plány, pak je vhodné vybrat si takovou demoliční firmu, která obstará i odvoz již zmíněného odpadu. Firma, jejíž práce končí zbouráním stavby, pro vás znamená o starost více, ať už v podobě odvozu odpadu svépomoci nebo sehnání další firmy, která se o suť postará. Suť nebo odpad se rozhodně nevyváží někam na odlehlé místo například za pole, jak to bohužel občas vídáme. Nejenže si znehodnocujeme naše okolí a ničíme životní prostředí, ale také můžeme být pokutováni nemalou částkou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15809 (rodina-finance.cz#22819)


Přidat komentář