Demoliční práce Litoměřice a okolí

Demoliční práce dáváme často do kontextu s bouráním komínů, velkých staveb anebo také s vlkem z pohádky „Jen počkej zajíci“, kde s demoliční koulí marně naháněl zajíce. Víte však, kde jinde se můžete setkat s demoličními pracemi?

Kdy potřebujeme demoliční práce?

Bourací práce jsou nezbytné při** bourání starých domů, komínů anebo domů s porušenou statikou.** Demoliční a zemní práce jsou důležitou součástí každé stavební činnosti. Neobejdete se bez ní ani v průběhu rekonstrukce. Jejich náplní je hlavně odborné bourání příček, dveří, či zbourání bytových jader. Kromě toho se specialisté na demolici postarají i o správné zbourání menších či větších objektů a to i včetně zajištění nákladu a odvozu stavební suti. Demoliční firma vám vytrhá podlahy, zbaví starých oken, dveří i rámů. Při výměně střechy odstraní starou střešní krytinu nebo krovy. Provedení** demolice** není možné zrealizovat svépomocí, k této práci potřebujete nejen různé dokumenty, ale také i odborníka na bourání.

Co je demolice?

Zjednodušeně můžeme** demolici** označit za opak konstrukce, kdy dochází k bourání nejen různých budov, ale i dalších staveb.** Demolice budov** do výšky třech podlaží je velice jednoduché, zvládne to bagr i buldozer. Vyšší stavby se však likvidují již několika způsoby, které hlavně ovlivňuje skutečnost, kde stojí.

Demoliční práce Litoměřice a okolí

Bourání může probíhat různými způsoby, kdy se k demolici používají nejrůznější nástroje:

Demoliční nůžky.

Při demolici staveb do třech podlaží se nejčastěji používají demoliční nůžky, které jsou nejvhodnějším, nejrychlejším a také nejekonomičtějším prostředkem demolice. Demoliční nůžky jsou velice oblíbené i pro možnost využití v různých polohách bez nebezpečí nějakých otřesů. Použití těchto nůžek je přitom možné i v hustě osídlených oblastech, jelikož nijak neohrožují okolí, nešíří prach a usnadňují třídění odpadního materiálu z demolice. Demoliční nůžky patří mezi nejbezpečnější a také nejvíce ekologické nástroje.

Demoliční koule

Patří asi mezi nejznámější prostředky díky mediím, filmům a podobně. Ve skutečnosti se již téměř neužívá, protože je velice pomalá. Zaručuje relativní bezpečnost pro operátora, protože je od stavby velmi daleko. Používá se k bourání zdiva.

Buldozer nebo bagr

S pomocí** buldozeru anebo bagru** snadno zboříte a odstraníte menší stavby, jakými jsou různé altány, garáže, kůlny a podobně. Takovéto bourání je velice rychlé a snadné.

Výbušniny

Použití výbušnin k demolici bývá obvyklé u vysokých staveb. Je důležité, aby stavba nebyla v rušné aglomeraci a neohrozila tak okolí. Pokud se takový vysoká stavba nachází v hustém obydlení je potřeba zvolit jinou bezpečnější metodu (tzv. rozebírání budovy).

Pneumatické kladivo

Pneumatické kladivo, jinak známé jako sbíječka se používá při bourání menších staveb, hlavně chodníků, vozovek, betonových opěr, stěn menších rozměrů a podobně.

Autogen

Řezání plamenem se využívá při likvidaci velkých ocelových, ale i jiných stavem s kovovou konstrukcí. Jde ponejvíce o různé tovární haly, mosty, zemědělská sila a tak dále.

Než začnete bourat

Dříve, než se vrhnete na samotnou demolici, je potřeba obejít úřady. Je důležité si nejprve zjistit, zda před plánovanou rekonstrukcí spojenou s bouráním či demolicí není potřeba ohlášení o demolici a stavebního povolení. Pokud byste provedli nějakou neuváženou demolici na černo hrozí vám pak až půl milionová pokuta. To vám za to přeci nestojí! Povolení, ani ohlášení nepotřebujete pokud se její stavba obešla bez papírování. Ale pozor na azbest! Dříve se azbest hojně využíval k izolaci potrubí, stěn i na střechy. Pokud chcete bourat právě takový objekt, tak povolení mít musíte, protože se při bourání uvolňuje azbestový prach, který je velice nebezpečný.

Bourání bez povolení

Co můžete zbourat bez povolení? Bez povolení můžete bourat všechny stavby, k jejichž výstavbě jste žádné povolení nepotřebovali. Jde hlavně o boudy, králíkárny, udírny, skleníky s výškou do 15 m, nádrž na vodu, nadzemní bazén, plot mezi sousedy, nízkou opěrnou zeď, bleskosvod a přípojku na inženýrské sítě do délky 50 metrů.

Právo na bourání

Každý majitel má právo na bourání, avšak musí splnit zákonem dané podmínky – mít stavební povolení, ohlášení a nesmí se jednat o veřejný zájem, či nechce bourat nějakou chráněnou památku.** Bourat** se také nesmí domy v proluce, se kterou by ohrozil statiku sousedících domů.

Zemní práce

Zemní práce můžeme rozdělit na tři fáze:

  • Přípravné zemní práce
  • Hlavní zemní práce
  • Dokončovací práce

Přípravné zemní práce

Tyto práce zahrnují veškeré práce, které je potřeba provést na stavbě, aby mohla stavba nerušeně pokračovat. Jedná se o různé** bourání, odstranění drnů, sejmutí ornice, odstranění stromů, keřů, pařezů** a tak dále.

Hlavní zemní práce

Hlavní zemní práce jsou základem každé stavby, jedná se o všechny výkopové práce, kdy dochází k rozpojování hornin, rozvozu zeminy, hutnění zeminy, zajišťování stability stěn výkopů, tvorba různých stěn.

Dokončovací zemní práce

Mezi tyto práce náleží finální** úprava výkopů a násypů** tak, aby odolaly povětrnostním vlivům.

Výkopové práce

Náleží k zemním pracím. Pouhých 10% výkopů se provádí bez využití těžkých strojů. Při ručních výkopových pracích se obvykle jedná již o začišťování.

Terénní úpravy

Terénní úpravy se mohou týkat, jak přípravy pozemku před stavbou tak finální úpravou pozemků po dokončení stavby domu. Obvykle se jedná o různé úpravy ochraňující dům proti povětrnostním vlivům, ale také vytvoření příjezdové cesty, či přizpůsobení zahrady majitelovým představám a požadavkům.

Co je rekultivace?

Rekultivace je celý soubor úkonů, kterými se snaží upravit zdevastovanou krajinu a přeměnit ji v pole, lesy anebo na ní vybudují nějaké rekreační středisko. Rekultivace se týká oblastí a území postižených například těžbou černého, ale i hnědého uhlí, místa po vytěžených kamenolomech, pískovny, a výsypky. S pomocí terénních úprav, které zahrnují přesuny zeminy, ukládání, rozprostírání, hutnění a další zemní práce dochází k rekultivaci krajiny, která je pak ve finále ozdravěná. Při této práci je potřeba těžké techniky – buldozerů, pluhů, bagrů, fréz a podobně.

Ať už stavíte, či rekonstruujete, k provedení vašeho záměru potřebujete nejen povolení o provedení stavby, ale také i odborníky, které vaše plány zrealizují. K této práci je nezbytná těžká technika a odborný stavební dozor. Výběrem adekvátní firmy, včas zamezíte zbytečným průtahům. Odměnou vám pak bude rychle a kvalitně odvedená práce, která vás dovede k novému vytouženému domu anebo rekultivovanému modernímu bydlení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15804 (rodina-finance.cz#22814)


Přidat komentář