Autoškoly a kvalitní výcvik

Čekáte netrpělivě až si budete moci udělat řidičský průkaz? Abyste ho mohli vlastnit a zařadit se tak mezi řidiče, je nutné, abyste absolvovali výcvik v autoškole, který se sestává z teoretické i praktické části.

V čem spočívá výuka žadatelů o řidičské oprávnění

Předmětem výuky a výcviku je získání veškerých potřebných teoretických, ale také praktických znalostí, návyků, dovedností k řízení motorových vozidel.

Jak rozsah výuky, tak výcviku se dělí dle druhu výuky a výcviku, také dle jednotlivých skupin, či podskupin řidičských oprávnění.

Jak obsah, tak rozsah jednotlivých druhů výuky i výcviku k získání řidičského oprávnění, stanoví prováděcí předpis.

Co zahrnuje výuka v autoškole

Každá vyučovací hodina by měla trvat čtyřicet pět minut.

 • Výuka předpisů o provozu vozidel
 • Výuka zdravotnické přípravy
 • Výuka ovládání i údržba motorového vozidla
 • Výuka teorie řízení a zásady bezpečné jízdy na pozemních komunikacích

Co zahrnuje výcvik v autoškole

Výcvik navazuje na teoretickou výuku. Určitou část výcviku v řízení motorového vozidla je možné nahradit za výcvik na tzv. trenažéru. V podstatě jde o první hodiny výcviku, kdy si osvojíte „stabilitu“ na silnici, rozjezdy, zastavení apod. Samotná praktická příprava nejprve začíná většinou na izolovaném, vyhrazeném autocvičišti, poté následuje jízda v malém, později středním a na závěr velkém silničním provozu.

Před zahájením samotného výcviku budete seznámeni se zásadami ovládání vozidla a teorií řízení i zásadami bezpečné jízdy výcvikového vozidla.

 • Výcvik v řízení motorového vozidla by neměl nikdy trvat déle než dvě vyučovací hodiny (devadesát minut) denně.
 • Praktický výcvik zdravotnické přípravy
 • Výcvik praktické údržby motorového vozidla
 • Výcvik v řízení motorového vozidla

Před ukončením praktického výcviku v řízení motorového vozidla Vám bude věnována minimálně jedna vyučovací hodina, a to na nácvik správného jednání v rozličných rizikových situacích, jako je například objíždění překážky, náhlá změna směru jízdy, intenzivní brzdění aj. tato speciální část výcviku však musí být uskutečněna tím způsobem, aby nedošlo k žádnému narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Ukončení výuky a výcviku v autoškole

Jak výuku, tak výcvik, u Vás ukončí příslušný provozovatel autoškoly jen za předpokladu, respektive splnění Vašeho absolvování minimálního počtu hodinu hodin výuky a výcviku, jenž stanovuje učební osnova pro příslušnou skupinu, případně podskupinu řidičského oprávnění. Pokud dojde k předčasnému ukončení výuky a výcviku, můžete pokračovat ve výuce a výcviku u jiné autoškoly.

Nejpozději do patnácti dnů ode dne ukončení Vaší výuky a výcviku, budete přihlášeni ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, a to pro získání řidičského oprávnění. Poté Vám příslušný obecní/ městský úřad, dle Vašeho trvalého bydliště, sdělí prostřednictvím autoškoly, jak místo, tak datum i čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. No, a nyní je na Vás, jak se poperete se závěrečnou zkouškou.

Co zahrnuje závěrečná zkouška pro získání řidičského oprávnění

 • Zkoušku z pravidel silničního provozu formou testu, v délce trvání třiceti minut
 • Zkoušku z ovládání i údržby motorového vozidla, a to ústně či formou praktické zkoušky přímo u motorového vozidla
 • Zkoušku z praktické jízdy, v délce trvání dvaceti až čtyřiceti minut v běžném silničním provozu

Vše má svůj začátek, i v autoškole

Před tím, než začnete s výukou, výcvikem, je zapotřebí se do autoškoly zapsat. K tomu slouží přihláška. Veškeré vyplněné údaje musí souhlasit s údaji ve Vašem Občanském průkazu. Kromě přihlášky je důležité dodat autoškole potvrzení o Vaší zdravotní způsobilosti. Toto potvrzení obdržíte u Vašeho ošetřujícího lékaře. Formulář lékařského posudku a prohlášení posuzované osoby k Vaší zdravotní způsobilosti má ošetřující lékař ve své ordinaci, nebo si jej můžete stáhnout na internetu, či si zažádat o formulář v autoškole.

Po předání potřebných dokumentů autoškole (přihlášky a posudku o zdravotní způsobilosti), budete zapsáni do výcviku, domluvíte se na termínu, který Vám bude vyhovovat. Jednotlivé termíny výuky Vám budou sděleny. Při zahájení výcviku, zaplacení platby za autoškolu, obdržíte také veškeré potřebné informace a učební pomůcky. A Vaše výuka může začít.

Způsob výuky v autoškole

Výuka a výcvik dle individuálního studijního plánu

Způsob výuky, který vychází ze zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Jak již název napovídá, jedná se o výuku ve formě samostatného studia spolu s potřebnými konzultacemi, a to v rozsahu, jenž stanovuje učební osnovat. Podle individuálního studijního plánu musí být uskutečněna jedna vyučovací hodina konzultací na každé čtyři hodiny výuky. Ve skupině může být maximálně pět účastníků výuky.

V čem spočívají výhody individuálního studijního plánu

 • Jste časově vytížení, respektive není možné, abyste se mohli vždy dostavit na danou skupinovou výuku? Pak právě pro Vás je individuální studijní plán jak dělaný, nijak neomezující.
 • Vy sami se rozhodnete, zda budete chtít chodit na společnou výuku teorie, či zda si zvolíte kompletní samostudium, jenž bude doplněné o povinné konzultace, či využijte možnosti kombinace společné výuky, samostudia a konzultací.
 • Nemusíte čekat, až začne nový kurz. Sami si určíte, kdy budete chtít začít.
 • Veškeré lekce teoretické výuky jsou navržené tak, že, i když budete nepravidelně chodit na výuku teorie, nepřijdete o nic důležité, stěžejní.

Tipy, jak si zvýšit pravděpodobnost, k získání řidičského oprávnění

Účastnili jste se teoretické výuky i praktického výcviku, ale chtěli byste Vaše šance na úspěch pro získání řidičského oprávnění ještě více podpořit? Nechcete nechat nic náhodě? Vždy jste byli puntičkáři, důslední a až moc starostliví? Máte možnost si udělat zkoušky na nečisto.

Můžete si zakoupit (od autoškoly, kam jste se přihlásili nebo na internetu) software na procvičování testových otázek, a to v demoverzi nebo plné verzi. Kdy plná verze může obsahovat až osmset otázek. Na internetu jsou také dostupné on-line testy pro veškeré skupiny řidičských oprávnění.

Jak si vybrat vhodnou autoškolu

Žijete ve městě, kde je možné získat řidičský průkaz hned u několika autoškol? Jak volit autoškolu, která Vás bude schopna co nejlépe připravit na teoretické a praktické zkoušky, a samozřejmě k schopnosti být dobrým řidičem na provozních komunikacích?

 • Zavedenost autoškoly
 • Reference na autoškolu
 • Odbornost a přístup instruktorů
 • Výcviková vozidla
 • Cena za získání řidičského oprávnění

Zákony a vyhlášky vztahující se k řízení motorových vozidel

 • Zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • Zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
 • Zákon 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon 247/200 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • Vyhláška 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • Vyhláška 32/2001 Sb. o evidenci dopravních nehod
 • Vyhláška 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15641 (rodina-finance.cz#22233)


Přidat komentář