Předmanželská smlouva - na kolik Vás vyjde

Předmanželská smlouva. Bezpodílové spoluvlastnictví čili společné jmění. Co tvoří společné jmění manželů? Úpravy společného jmění manželů. Kdo si by si měl určitě předmanželskou majetkovou smlouvu uzavřít? Na kolik Vás předmanželská smlouva vyjde?

Předmanželská smlouva

Ať chceme nebo ne, ani manželství není ušetřeno vystavení jistým rizikům. Statistika je taková, že manželství je čím dál tím míň a ti, kteří se rozhodnou „do toho praštit“, se až podezřele často rozvádí. Někdo se z jedné trpké zkušenosti poučí, jiný vstupuje do manželství třeba i popáté! Každá svatba nebo rozvod znamená změnu majetkových poměrů. Dobře uzavřít sňatek je těžké, ale dobře se rozvést, to už je opravdu kumšt. Řešit majetkové vypořádání u rozhádaných manželů je velmi obtížné. Pojďme se ale na celou věc podívat od začátku…

Kontakt - advokát JUDr. Daniel Šplíchal

Advokát JUDr. Šplíchal nabízí komplexní služby pro vyřešení všech Vašich právních záležitostí. Poskytuje právní služby zejména v oblastech občanského, bytového, rodinného, dědického, obchodního a pracovního práva. Obraťte se na odborníka a zbavte se problémů. kontakt: advokat@judrsplichal.cz; 224 934 335

Jak to vše začíná?

Před vstupem do manželství snoubenci prohlašují, že zvážili úpravu svých budoucích majetkových poměrů, bydlení a hmotné zajištění rodiny. Prohlášení se přikládá k písemné žádosti o uzavření manželství. Nehledě na skutečnosti, zda bude obřad probíhat v kostele, na úřadě nebo někde jinde, dojde ke změně majetkových poměrů snoubenců. Každý z nich bude mít kromě svého osobního vlastnictví ještě také společné jmění manželů. Společné jmění bude zahrnovat už i svatební dary.

Společné vlastnictví dříve a dnes

Dříve žádné společné vlastnictví v manželství neexistovalo. Jestliže nebyla mezi snoubenci uzavřena svatební smlouva, platilo, že i v manželství zůstává každém jeho majetek. Ba co víc, pokud nebylo jasné, čí majetek je, považoval se za manželův. Manžel měl na starosti i správu manželčina majetku. V dnešní době si něco takového už ani neumíme představit, ačkoliv některým mužům by to možná ještě vyhovovalo. Ženy postupně získaly rovnoprávné postavení ve společnosti i manželství. Ustanovení, která se týkají manželského majetkového práva, najdeme v občanském zákoníku a v zákonu o rodině.

Bezpodílové spoluvlastnictví čili společné jmění

V manželství se může nacházet majetek buď ve vlastnictví jednoho z manželů nebo ve společném vlastnictví. Do roku 1998 byl znám pojem bezpodílové spoluvlastnictví manželů, dnes už hovoříme o společném jmění manželů. Co do společného jmění patří, to se dozvíme v občanském zákoníku.

Co tvoří společné jmění manželů?

Často se lidé bojí o majetek, který si přinesou do manželství. Jiné, vychytralé osoby, si mnou ruce nad tím, že jim bude patřit bohatství druhého partnera i pro případ rozvodu. Pravdou ale je, že vše, co člověk získá ještě před vstupem do manželství, se nezahrnuje do společného jmění manželů a zůstává té samé osobě i po rozvodovém vypořádání. Pro tento případ je dobré mít doklady potvrzující nabytí movitého majetku přes sňatkem. A jak to bude s nemovitostmi? Rozhoduje zápis v katastru nemovitostí, tudíž kdo je vlastníkem nemovitosti před svatbou, bude jím i po svatbě nebo rozvodu, pokud tedy protějšku něco nedaruje…

Společné jmění manželů tvoří tedy pouze to, co manželé nabudou za dobu trvání manželství

Společné jmění se týká i závazků vzniklých za dobu trvání manželství (kromě majetkových závazků, které patří výlučně jen jednomu z manželů nebo takových, které překročily míru přiměřenou jejich majetkovým poměrům v situaci, kdy je jeden z manželů převzal bez souhlasu). Do společného jmění nepatří majetek v rámci restitucí , dědictví, získaný darem, věci osobní potřeby a věci sloužící k výkonu povolání.

Úpravy společného jmění manželů

Rozsah společného jmění může být zákonem zúžený nebo rozšířený. Lze se také dohodnout i na správě společného jmění. Manželé mohou do společného jmění přidat to, co by v něm běžně nebylo zahrnuto, nebo odebrat něco, co by tam správně patřilo. Pomocí notářského zápisu zkrátka lze měnit rozsah majetku, který už společné jmění tvoří, nebo majetku, který se v budoucnu nabude. U změny v nemovitostech je smlouva účinná až po vkladu do katastru nemovitostí. Úpravy společného jmění manželů musí být přirozeně v souladu se zákonem o rodině a jinými právními předpisy. Příslušnou smlouvu lze po vzájemné dohodě manželů kdykoli prostřednictvím notářského zápisu zrušit nebo změnit.

Kdo si by si měl určitě předmanželskou majetkovou smlouvu uzavřít?

Majetkovou smlouvu uzavírají především podnikatelé a jiné osoby, které za závazky ručí celým svým, tedy i společným majetkem. Předmanželská smlouva je významná hlavně u sňatků z rozumu a tehdy, když manželé mají různě velké majetky (nebo i dluhy) a chtějí předejít sporům o majetek v případě rozvodu.

Co musí předmanželská smlouva obsahovat

Obsahem předmanželské smlouvy musí být dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti tyto údaje: datum a místo úkonu, jméno a sídlo notáře, jména, bydliště a rodná čísla účastníků (zástupců, svědků, tlumočníků, důvěrníků), prohlášení o způsobilosti k právním úkonům, informace o ověření totožnosti účastníků, obsah úkonu, údaj o schválení zápisu po přečtení účastníky, podpisy účastníků (svědků, tlumočníků), úřední razítko a podpis notáře.

Na kolik Vás předmanželská smlouva vyjde

Bohužel ani notářský zápis (předmanželská smlouva) není zdarma. Výše částky bude ovlivněna obsahem, délkou a vymezením smlouvy. Ceny se pohybují v rozmezí 2000 až 6000 Kč. Smlouva se stává platnou až po uzavření sňatku.

„Miláčku, ty mi snad nevěříš, když chceš předmanželskou smlouvu?“

Určitě není jednoduché hovořit o uzavření předmanželské smlouvy, když v podstatě teprve do manželství vstupujete. Někdo to může brát jako podraz. Velké procento lidí napadne myšlenka, že dotyčný snad s rozvodem do budoucna počítá nebo co…! Je to zkrátka i emocionální záležitost. Jistěže takové diskuse nebudou ničím příjemným, ale v dnešní době je to téměř nevyhnutelnou záležitostí! Vždyť statistiky hovoří neúprosně. Ač se nám v daném okamžiku rozvod zdá jako nesmysl, za pár let se může leccos změnit a my to třeba ani nebudeme moci ovlivnit.

Závěrem - uzavření předmanželské smlouvy je závazek obou manželů

že v případě, že by došlo k rozvodu, si nebudou činit nárok na jmění druhého manžela. Vše ostatní se může individuálně dohodnout mezi notářem a snoubenci. Smlouva může být upravena i tím způsobem, že kromě vybavení domácnosti nebudou mít manželé žádný společný majetek a při případném rozvodu si každý vezme svůj majetek. V naší zemi není předmanželská smlouva tak častým úkonem a stále kolem ní panuje určitá nejistota. K uzavření předmanželské smlouvy samozřejmě nelze nikoho nutit a v běžných vztazích se zpravidla ani neuzavírá.

Co zbývá doporučit?

Rozhodně se ukvapeně neberte ani nerozvádějte! I navzdory tomu, že je rozvodovost veliká, možná informace o majetkovém vypořádání nebudete nikdy potřebovat. Pokud je ale rozvod nevyhnutelný, pokuste se v první řadě na majetkovém vyrovnání rozumně domluvit a až v krajním případě si zajistit dobrého rozvodového advokáta.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15435 (rodina-finance.cz#20139)


Diskuze a zkušenosti

madek | 01.04.2010 08:18
Předmanželská smlouva Žádné manželství je také možnost ;)

Andrej Polačensky | 11.04.2010 19:40
Předmanželská smlouva Jak říká můj právník: "Od té doby, co jsme probrali roddinné právo bych se oženil jen kdybych byl smyslů zbavený" ;o)))


Přidat komentář