Předmanželská smlouva: ano, či ne

Předmanželská smlouva se stala fenoménem 21. století, a tak dnes již nikoho nepřekvapí, když se nastávají manželé pro předmanželskou smlouvu rozhodnou. Ta je většinou uzavírání v případě, že jeden z manželů disponuje vyšším majetkovým fondem.

Dříve, než si řekneme ANO

Majetkové poměry je nutné řešit ještě před svatbou, jelikož během obřadu si tuto stránku stvrdí vyslovením onoho kouzelného slůvka „ANO“. Před vstupem do manželství budou snoubenci vyzváni k tomu, aby stvrdili, že zvážili úpravu svých budoucích majetkových vztahů, uspořádali otázku bydlení a hmotného zajištění rodiny.

Poté již nezáleží na tom, kde nebo za jakých podmínek se svatba odehrála, jelikož se změnou jména jednoho ze snoubenců se změní i jeho majetkové poměry. Snoubencům přibude k vlastním majetkovým poměrům ještě společné jmění manželů. Tím už se rozumí i dary (svatební dary), které oba dva nabyli formou uzavření sňatku.

Na základě uzavření předmanželské smlouvy vznikl oběma manželům závazek, který je omezuje nárokovat si jmění toho druhého. Vzájemnou dohodou se však v případě rozvodu mohou domluvit jinak, avšak rozhodující je, to, co stojí ve smlouvě.

Smlouvu lze upravit tak, že manžele nikdy nebudou vlastnit společný majetek a v případě rozvodu si každý z nich odnese jen to, co mu náleží. Pokud by však měla nastat tato situace je nutné, aby každý z nich důkladně uschoval faktury od nakoupeného vybavení.** **

Předmanželská smlouva není rozmarem pouze celebrit

Není tomu tak dávno, kdy nás slovní spojení „předmanželská smlouva“ spíše rozesmálo a přisuzovalo se celebritám a vysoce movitým snoubencům. Dnes je předmanželská smlouva standardním administrativním úkonem a řeší ji čím dál tím častěji více snoubenců, a to nejen z řad celebrit.

Říká se, co Bůh spojil, to člověk nerozdělí …. Avšak realita je dosti odlišná a statistiky dokazují, že rozvodovosti stále přibývá. Láska ubírá na intenzitě a kdysi láskyplná slůvka se přeměňují do záplav hrubého napadání a výčitek týkajících se majetkových poměrů.

Předmanželskou smlouvu dnes uzavírají především podnikatelé, tedy osoby ručící za závazky vlastních firem svým majetkem. Další skupinu tvoří páry, jejichž příjmy jsou velmi rozdílné, čímž se jeden z partnerů chrání před dělením majetku rovným dílem.

Předmanželská smlouva očima zákona

Předmanželská smlouva, oficiálně notářský zápis, musí dle §63, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění obsahovat následující údaje:

 • místo a datum sjednání úkonu (datum musí obsahovat den, měsíc a rok)
 • celé jméno a sídlo notáře
 • osobní údaje účastníků zápisu (jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo)
 • osobní údaje zástupců, důvěrníků, zmocněnců nebo tlumočníků (jméno a příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo)
 • prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
 • způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků (občanský průkaz nebo platný pas)
 • obsah úkonu
 • údaje o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
 • podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků
 • otisk úředního razítka notáře a jeho podpis

Případy, kdy notářský zápis nestačí

Pokud se jedná o nemovitosti, je zapotřebí nabýt účinnosti smlouvy vkladem do katastru nemovitostí. Pokud tak není učiněno, notářský zápis v tomto ohledu nemá žádnou váhu a nemovitost se automaticky dělí mezi manžele.

Odvolání na majetkovou smlouvu v době řešení závazku se lze jen tehdy, pokud o její existenci a obsahu byl věřitel prokazatelně informován už při jejím vzniku.

Z toho vyplývá, že při vzniku problému nelze majetek nebo dluhy převést z jednoho manžela na druhého.

V této smlouvě je nutné uvést, že oba dva manželé, v případě rozvodu, nebudou nárokovat jmění druhého manžela.

Náležitosti smlouvy lze upravit dle dohody mezi nastávajícími manželi, výše dělícího majetku závisí čistě na snoubencích.

Orientační ceny za uzavření předmanželské smlouvy u notáře

Uzavření předmanželské smlouvy u notáře není levná záležitost, a tak je dobré již předem vědět, jakým podílem bude právnický akt uzavřen. Platit by však měl ten ze snoubenců, který předmanželskou smlouvu navrhuje. Někdy se snoubenci domluví tak, že každý z nich zaplatí polovinu.

Hodnota majetku sahající do 100 000 Kč je účtována nulovým poplatkem, avšak provize notáři činí 2 %.

Hodnota majetku přesahující částku 100 00 a spadající do částky 500 000 je účtována manipulačním poplatkem ve výši 2 000 Kč + poplatkem ve výši 1, 20 % z dané částky.

Hodnota majetku přesahující částku 500 00 a spadající do částky 1 000 000 je účtována manipulačním poplatkem ve výši 6 800 Kč + poplatkem ve výši 0, 60 % z dané částky.

Hodnota majetku přesahující částku 1 000 000 a spadající do částky 3 000 000 je účtována manipulačním poplatkem ve výši 9 800 Kč + poplatkem ve výši 0, 30 % z dané částky.

Hodnotou majetku se samozřejmě myslí ta hodnota, jejíž výše se předmanželská smlouva týká. V případě, že výši majetku nelze vyčíslit je snoubencům účtován poplatek ve výši 5 000 Kč.

Vzor předmanželské smlouvy

Jan Novák, r.č. ………………., bytem …………………………………………………………

a

Jana Novotná , r.č. …………., bytem ......................................................

uzavřeli dne ................. tuto

smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění

I.

Účastnici této smlouvu plánují uzavřít dne …………… manželství. V souvislosti s tím, se účastníci této smlouvy dohodli na zúžení zákonem stanoveného rozsahu jejich budoucího společného jmění manželů.

II.

Účastníci této smlouvy se dohodli na úpravě svých budoucích majetkových vztahů v manželství tak, že předmětem výlučného vlastnictví každého z nich budou:

Příjmy z podnikatelské činnosti každého z účastníků, kterými se rozumí:

 • příjmy z podnikatelské činnosti vykonávané jedním z účastníků na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění
 • příjmy představující podíl na zisku ze sdružení, jehož se účastní pouze jeden z účastníků
 • příjmy představující podíl na zisku tichého společníka na základě smlouvy o tichém společenství, kde jako tichý společník vystupuje pouze jeden z účastníků
 • příjmy představující podíl na zisku společníka obchodní společnosti, nebo člena družstva
 • movité věci nabyté některým z účastníků pro potřeba výše uvedené podnikatelské činnosti- movité věci získané z příjmů plynoucích z podnikatelské činnosti.

III.
Účastníci smlouvy,

berou na vědomí, že na tuto smlouvu se mohou vůči třetí osobě odvolávat jen tehdy, jestliže je ji tato smlouva známa.

V …………………… dne ...................

podpisy účastníků

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů zahrnuje majetek movitého i nemovitého charakteru, který byl nabyt jedním nebo oběma z manželů v době společného trvání manželství. Do společného jmění manželů jsou zahrnuty veškeré závazky, které manželům za společného trvání manželství vznikly. Osvobozeny jsou závazky, které se týkají majetku patřící výhradně jednomu z manželů a závazky přesahující míru přiměřenou majetkovým poměrům, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Do společného jmění manželů se nezahrnuje majetek, který byl nabyt před uzavřením manželství, majetek jenž byl jednomu z nich vydán v rámci restituce nebo majetek získaný dědictvím nebo darem. Ze společného jmění manželů se dále vylučují věci sloužící k osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z manželů.

Rozsah smlouvy je možné, po vzájemné dohodě obou dvou manželů, rozšířit nebo zúžit. Smlouvu lze uzavřít před vznikem nebo po uzavření manželství, a to v návaznosti na předmanželskou smlouvu, ve které jsou již upraveny veškeré majetkové poměry.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15450 (rodina-finance.cz#20901)


Přidat komentář