Vzduchotechnika a elektroinstalace

Ať už provádíte rekonstrukci stávajícího obydlí nebo se pouštíte do novostavby, vždy je třeba důkladně promyslet řešení elektroinstalace, způsob vytápění a další technické záležitosti. Na trhu se objevují stále nová úsporná a ekologická řešení.

Nymburk

Město Nymburk se nachází ve Středočeském kraji. Z Prahy je to do Nymburku pouhých 45 km na východ. Toto kdysi královské město založil již ve středověku Přemysl Otakar II. a až do 15. století  neslo jméno Svinibrod. Krásné historické jádro Nymburku je městskou památkovou zónou. Město Nymburk proslavil spisovatel Bohumil Hrabal, který jako chlapec vyrůstal v místním pivovaru. Napsal z tohoto  prostředí knihy Postřižiny a Krasosmutnění.

Ponechme teď ale minulost stranou, každé město a jeho občané dnes potřebují pro své plynulé fungování a plnění požadavků doby nejmodernější spolehlivou techniku.

Elektroinstalace

V budovách se** elektroinstalaci** říká také rozvodná síť, datová síť, případně slaboproudé rozvody. Všechna tato zařízení slouží k vedení a ovládání elektrického proudu či signálů v místě jejich užívání. Elektroinstalace je tvořena vzájemně propojenými vodiči, ovládacími prvky jako jsou spínače, stykače a relé, a jistícími prvky jako jističe, pojistky, proudové chrániče a přepěťové ochrany.

V budovách je elektroinstalace uložena ve stěnách v elektroinstalačních trubkách či přímo v omítce. Případně se nachází na povrchu stěn nebo v prostoru v elektroinstalačních lištách, kanálech a žlabech.

Montáž domovních instalací

Provedení instalace se řídí podle typu objektu. V bytech je upřednostňován skrytý rozvod pod omítkou. Vedení na povrchu je možné klást v nebytových prostorách. Při rekonstrukcích v panelových domech, kde byly rozvody uloženy skrytě, ale nedostupně, nebo kde byly původně použity lištové rozvody, je možné považovat rekonstrukci za dodatečnou montáž a rozvody položit na povrch např. v lištovém rozvodu.

Jak postupuje vedení objektem

Elektřina se do budovy přivádí přípojkou, která začíná odbočením z distribučního vedení a končí v přípojkové skříni. Z ní vedení pokračuje do elektroměrového rozvaděče. Z tohoto rozvaděče postupuje vedení na podružný rozvaděč a tam se dělí na samostatně jištěné okruhy. Tyto jednotlivé okruhy bývají pojmenovány podle účelu na zásuvkové, světelné a další. Z okruhů jsou přímo napájeny příslušné skupiny** spotřebičů**.

Elektroměry

Elektroměry se umísťují tak, aby byl možný přístup z veřejného prostranství. V bytových domech s více byty jsou elektroměry umisťovány ve společných prostorách domu do elektroměrových rozvaděčů. Obvykle společně pro jedno podlaží do jednoho rozvaděče. Toto opatření umožnuje odečet stavu elektroměru i za nepřítomnosti majitele objektu či bytu.

Pojistkové  skříně

Hlavní domovní pojistková nebo také kabelová skříň obsahuje svorkovnice pro přívod a vývod a pojistky pro jištění objektu. Umisťují  se v určité výšce podle typu a musí mít zámek nebo být upravena tak, aby šla zaplombovat.

Bytové rozvodnice

V tomto podružném rozváděči, umístěném na přístupném místě, se vedení dělí na jednotlivé okruhy. Často se zde soustřeďuje i blokování dálkově řízených spotřebičů jako třeba akumulační vytápění. Počet okruhů je přímo úměrný velikosti objektu. V jedné obytné místnosti by obvykle mělo být vedení ze dvou nezávislých okruhů – zásuvky a světla.

Barevná označení vodičů

Technicky zdatní kutilové je jistě znají, ale neuškodí opakování. V České republice a v Evropě jsou používána tato označení vodičů: světle modrý je nulový vodič (N), zvaný též střední nebo neutrální vodič. Hnědou, černou, případně šedou barvu má fázový vodič (L). A ochranný vodič neboli zem(PE) má zelené a žluté pruhy.

Plynové kotelny

Plynové zařízení kotelny se skládá z hlavního uzávěru plynu a z kotle vytápěného plynem nebo vytápěným plynem v kombinaci s jiným palivem. Plynový kotel je kapalinový, vodní, nebo parní s plynovým nebo kombinovaným zařízením.

Jedině profesionalita

V kotelnách smějí být instalovány pouze kotle, jež splňují požadavky zvláštních předpisů technických norem ČSN. Montáž a opravy kotelny smí provádět pouze odborně způsobilá právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem platného oprávnění. Plynové kotelny se uvádějí do provozu teprve po úspěšném složení zkoušek a revizí. U plynových kotelen všech typů a kategorií musí být rovněž dobře navržen z působ větrání. I ten se řídí podle  obecně stanovených zásad.

Elektrokotle

Tyto** přímotopné kotle** na elektrickou energii se těší velké oblibě a jsou používány jako univerzální zdroj tepla. Přednostmi elektrokotle jsou jeho malé rozměry a nízká hmotnost, bezobslužnost, ekologický a ekonomický provoz a hlavně bezpečnost. Používají se také k modernizaci starších systémů jako alternativní zdroj tepelné energie, nebo v už dříve instalovaných systémech. Elektrokotel je možné připojit do systému s přímým, akumulačním i smíšeným ohřevem. Je možné zvolit si specifickou výkonovou velikost a výbavu elektrokotle dle individuální potřeby.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika upravuje vzduch a jeho teplotní či vlhkostní vlastnosti. Jedná se o velmi širokou oblast techniky, především o řešení větrání a klimatizace. Namontováním vzduchotechniky se pobyty v místnostech stávají příjemnějšími a zdravějšími.

Větrat lze také koupelny a toalety. Vzduchotechnika řeší rovněž efektní možnosti vytápění prostor rozvodem tepla od krbu. Samozřejmostí by dnes mělo být správné větrání restaurací, obchodů a kanceláří či jiných pracovišť.

Pokojové termostaty

Pokojový termostat je zařízení, které pomáhá udržovat v uzavřeném prostoru stálou teplotu. Termostat může přímo ovládat zdroj tepla u topení a zdroj chladu v případě klimatizace.** Elektronický termostat** je ovládán polovodičovým senzorem. Elektroniku následně ovládá nejčastěji relé.

Programované termostaty

Termostaty lze ovládat manuálně nebo programovat. Programované termostaty umožňují regulaci teploty v průběhu dne a týdne, u řídících jednotek lze nastavit i delší časová období. Výhodou těchto termostatů je možnost regulace teploty v přesných časových úsecích a snížené náklady na vytápění.

Trend 21. století

Kdo chce jít s dobou, ten se při volbě techniky ke zdokonalení domova či pracoviště neřídí pouze pořizovací cenou a mírou komfortu. Dnešní doba si žádá především ohledy na generace, které přijdou po nás. Volme tedy ekologickou cestu, která je ohleduplná k přírodnímu prostředí i zdrojům. A hlavně - nezapomeňte, že montáž stále náročnějších zařízení patří do rukou pouze vyškoleným profesionálům s praxí a znalostí norem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15215 (rodina-finance.cz#22865)


Přidat komentář