Voda, plyn, topení - Telč a okolí

Plánujete kompletně zrekonstruovat byt? Jistě dobře víte, že s tímto souvisí i nové rozvody vody, topení a plynu, bez kterých by domácnost v žádném případě nemohla fungovat. Je tedy nejvhodnější doba obrátit se na instalatéra.

Rekonstrukce rozvodů Telč

Rozhodli jste se zrekonstruovat rozvody vody, topení nebo plynu? Určitě se Vám takové rozhodnutí vyplatí, neboť tím můžete předejít nekvalitní dodávce vody, vysoké spotřebě za topení a celkově vyšším nákladům na bydlení. Díky novým rozvodům můžete ušetřit až 60% nákladů na provoz v domácnosti ročně.

Proč zavolat instalatéra - Telč?

Rozvody vody, topení či plynu patří do oblasti, kdy je nutné, aby jakékoliv práce s nimi prováděl zkušený odborník. Při instalaci rozvodů se tyto rozvody instalují do zdí, ale taky pod podlahu, a proto se vyžaduje, aby takové práce, které znamenají značný zásah do Vašeho bydlení, byly provedeny stoprocentně, aby se rozvody nemusely zanedlouho vysekávat ze zdi nebo se ničit podlaha. Proto se do takových prací, pokud nejste sám instalatér, nepouštějte a přenechejte takové práce odborníkovi.

Instalace rozvodů v bytě Telč

Při komplexní rekonstrukci bytu se samozřejmě počítá i s výměnou starých, původních rozvodů vody, topení a plynu. V panelových domech staršího data tyto rozvody dosáhly své životnosti a pokud byt rekonstruujete, vyplatí se Vám rovnou tyto rozvody vyměnit a předejít pozdějším komplikacím.

Několik rad do začátku - Telč

Jestli si nejste jisti, zda původní rozvody vyměnit nebo je ponechat, přizvěte instalatéra, který provede technikou prohlídku, při které zjistí jejich současný stav. Jestliže jste se rozhodli pro zachování dispozic bytu, doporučuje se vést nové rozvody na stejném místě s ohledem na legislativu.

Často se ale stává, že stávající trasy potrubí jsou nevyhovující včetně celkových způsobů přípravy teplé vody. Jestli je to možné, raději proveďte výměnu všech původních potrubí, samozřejmě s pomocí instalatéra. Aby se předešlo nebo zabránilo hluku, nesmí se svislé potrubí umísťovat v příčkách, ale je zde možnost umístit jej do instalačního systému, např. jej obložit sádrokartonovou stěnou.

Stoupací vodovodní potrubí v panelovém bytě Telč

V bytě paneláku se stoupací potrubí vede v šachtě bytového jádra. Staré potrubí již může být porušené, čímž vzniká vlhkost v prostoru šachty a právě ta způsobuje rezavění potrubí. Ocelové potrubí vodovodu bývá nahrazeno plastovým potrubím vyrobeného z polypropylenu. Nově nainstalované potrubí se musí správně nadimenzovat a tepelně zaizolovat. Než uvede instalatér topení do provozu, provede nutnou tlakovou zkoušku. Potrubí také musí vyhovovat požárním předpisům. Uzávěry včetně vodoměrů se umístí na nosnou konstrukci šachty.

Rozvody vodovodu v bytě

Pokud bydlíte v nájemním bytě, je dobré se před výměnou vodovodních trubek dopředu s majitelem objektu domluvit na jejich výměně, čímž předejdete případným problémům. Pokud dochází k výměně stoupacího potrubí, je vhodné zároveň vyměnit i rozvody samotných bytů, neboť proto, že dojde ke změně tlaku v potrubí, se můžou objevovat závady vnitřních rozvodů. K vnitřním rozvodům vodovodu se používají polyethylenové trubky, které jsou odolné vůči tlaku vody. Další jejich výhodou je, že se snadno montují.

Kanalizační potrubí Telč

Stoupací potrubí bývá v panelovém bytě podstatně lépe přípustné nebo v domě zděném, ve kterém bývá zasekané v drážkách zdí. Původní ocelová potrubí už dosluhují a proto je potřeba provést jejich výměnu. Asi největším problémem panelových domů je, že stoupací potrubí je hlučné. Tato hlučnost se dá odstranit použitím zvukově izolačního materiálu trubek a tím, že se trubky správně ukotví ke konstrukci šachty. Pro napojení odpadního potrubí vedoucího od záchodu se můžou použít předstěny, které  umožní schování napojení wc nad stropem a dají se snadno demontovat při případné poruše.

Plynové potrubí Telč

Takovým největším problémem souvisejícím s plynovým potrubím v panelovém bytě může být to, že v místě prostupu stropní konstrukcí, kde stávající potrubí není opatřené ochrannou trubkou, může být z důvodu vlhkosti zrezivělé. V těchto případech je důležitá tepelná dilatace plynového potrubí , neboť  staré potrubí je spojováno pomocí šroubových spojů, které mohou být netěsné a proto je potřeba je vyměnit, nebo aspoň patřičně utěsnit. Pokud se rozhodnete pro výměnu, tak místo šroubových spojů se používají lisované spoje. Pokud je součástí šachty i plynové potrubí, zajistí se odvětrání šachty pomocí mřížek umístěných u stropu a pod podlahou v prostoru u WC nebo odvětrání šachty do exteriéru.

Plynoměr Telč

Zřejmě každý instalatér Vám doporučí umístit plynoměr mimo byt. Jestli je ovšem chodba panelového domu chráněnou únikovou cestou, tak plynoměr musí být umístěn v odděleném požárním úseku, který je odvětrán až nad střechu.

Vnitřní plynové měděné potrubí Telč

Vhodným materiálem je měděné potrubí, které se přednostně spojuje pomocí lisovaných spojek z důvodu požární odolnosti. Měděné trubky se vyrábějí v různých druzích tvrdosti a je možné je ohýbat buďto ručně nebo pomocí ohýbačky za studena. Měděné trubky je potřeba  ve většině případů tepelně izolovat, kromě soustav, které vedou plyn nebo stlačený vzduch. Trubky, které vedou studenou vodu, je třeba izolovat z důvodu orosení a ohřevu, a trubky, které vedou teplou vodu je zase nutno chránit proti ochlazení. Co se týká ochrany proti orosení, postačí izolace menší tloušťky, ty další rozvody se ovšem důkladně zaizolují. Sehnat se v současné době dají již zaizolované trubky, které splňují hodnoty, které jsou uvedené v normách.

Uložení a spojování trubek Telč

K uložení trubek je možné koupit příchytky buď z plastu, oceli nebo mědi. U ocelových příchytek se však musí dávat velký pozor na to, aby se přímo nedotýkaly mědi, neboť působením vlhka dojde k elektromechanické korozi, která příchytku zničí. V takovém případě se radí dát mezi příchytku a trubku pryžovou vložku. S tímto vším si ovšem ví rady zkušený instalatér, který ví, jak při ukládání trubek a celého topného systému postupovat.

Při montáží měděných trubek se může používat kapilární pájení, lisování, ale také spojky s přesuvnými maticemi. Nejčastější a nejvíce rozšířenou formou bývá kapilární pájení, což se provádí měkkým nebo tvrdým pájením. Svařované spoje se používají jen velmi zřídka, protože svařování měděných trubek vyžaduje velkou praxi, aby nedošlo k propálení trubky.

Otopné soustavy Telč

Při vytváření potrubních soustav se musí instalatér vyhnout přímému spojení měděných a ocelových trubek nebo zařízení. Proto je nutné v těchto případech dát mezi trubky izolační článek a to buď z bronzu nebo mosazi. V případě použití ocelových otopných těles s otevřenou otopnou soustavou nevzniknou žádné problémy. V případě hliníkových otopných těles je možné používat jenom uzavřené otopné soustavy. V uzavřených otopných soustavách je množství kyslíku obsaženého ve vodě velmi malé, a proto je nebezpečí koroze zanedbatelné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15358 (rodina-finance.cz#23106)


Přidat komentář