Voda, plyn, topení - Hradec Králové a okolí

Ohřev vody, topení v bytě či kanceláři, nebo dokonce ohřev venkovních zařízení. To vše je v dnešní době běžnou nabídkou mnoha firem. Jak si správně vybrat a co všechno chtít a vyžadovat prozradí následující článek.

Skladování a uchovávání solární energie

Topné solární systémy jsou nejdražší z hlediska pořízení, ale nejlepší s ohledem na využitelnost tepla získaného z kolektorů. Většinou se tyto systémy kombinují s ohřevem teplé užitkové vody a v létě s ohřevem bazénu. Pokud je v celém systému doinstalována také jedna, nebo několik akumulačních nádrží, musí být přednastaveny tak, aby bylo možné topit s naakumulovanou** energií** řádově od šesti do deseti hodin, a to při plném topném výkonu. Návrh takového systému je předmětem projektové dokumentace a liší se zakázku od zakázky. Je nutné myslet také na letní přebytek energie, který je vhodné likvidovat například v bazénu.

Využití solární energie

Solární energie se dá ve většině případů využít ve třech různých možnostech. Každá zvolená varianta je jinak technicky náročná a vyžaduje jinou technickou náročnost, co do velikosti zásahu do objektu. Třemi variantami co do kombinování je buďto solární ohřev teplé užitkové vody, dále také solární ohřev bazénu a poslední možností je solární vytápění.

Solární energie a ohřev vody

Z** ekonomického hlediska** se ovšem doporučuje, především v oblasti návratnosti daného zařízení nepřistupovat k instalaci solárního zařízení pro ohřev teplé užitkové vody menšího než 200litrů. Menší zařízení se ekonomicky nevyplácí.

Díky této variantě je chod zařízení opravdu nejméně technicky a finančně náročný. Zákazník pouze potřebuje kromě obecných technických podmínek níže uvedených tlakový zdroj studené vody a elektrickou energii. Pro výpočet velikosti celého zařízení se vychází z počtu obyvatel daného domu nebo bytu. Na každou osobu se počítá 50litrů TUV na den. Tato hodnota se zaokrouhluje na stovky litrů nahoru.

Ohřev vody při objemu 300 litrů

Zařízení má minimální životnost 20 let. Kolektory se nedají dělit, tím dochází k ohřevu a zaokrouhlování několika set lítrů vody dohromady, právě díky tomu, že jeden kolektor dokáže ohřát 100 litrů vody. Při navrhování velikosti zařízení musíte počítat s dlouhodobou perspektivou. Je zapotřebí, například u mladých rodin počítat s přírůstky do rodiny. Dalším faktorem je skladba obyvatel. Je známo, že ženy spotřebují mnohem více vody než muži. Proto je třeba u rodin s větším počtem něžného pohlaví násobit výsledné množství vypočtené vody příslušným koeficientem přímo úměrným počtu žen a dívek.

Kombinovaná forma ohřevu vody

Celý systém pracuje tak, že pokud dosáhne teplota na kolektorech alespoň o 5 stupňů Celsia vyšší hodnotu než je právě aktuální teplota, tak se teplá užitková voda v zásobníku začne automaticky zahřívat díky sepnutí oběhového čerpadla solárního okruhu. To se děje do okamžiku, než se hodnoty obou teplot srovnají. Po tuto dobu je odstavený náhradní zdroj dotápění. Aby bylo možné využít solární energie během dne v maximální možné míře, je možné náhradní zdroj uvádět do provozu až v odpoledních hodinách. Hodina je libovolně nastavitelná, pro pracovní a víkendové dny v týdnu rozdílně.

Je propočítáno, že pro průměrnou tříčlennou až čtyřčlennou rodinu stačí 200 litrový systém. Tento systém se skládá ze dvou kolektorů umístěných na slunném místě v ideálním případě na jih, potrubí, solárního kompletu, regulační jednotky a celonerezového 200 litrového zásobníku s instalovaným solárním výměníkem. Tento zásobník může být vybaven jako náhradní zdroj topení. Můžeme u něj očekávat elektrickou spirálu, termostat nebo výměník pro napojení na teplovodní topení, a nebo jsou dokonce možné všechny varianty.

Solární energie využitá k ohřevu bazénu

Pokud budou bazény využívány pouze v období takzvané sezóny, musí být zajištěn odběr tepla z kolektorů i mimo sezónu. Toto je nutné konzultovat s odbornou firmou a lidmi na slovo vzatými.

Varianta** solárního ohřevu v bazénu** je opravdu velmi technicky podobná s variantou první. Je sice finančně náročnější s ohledem na větší počet kolektorů, ale zato je velice účinná. Pro výpočet velikosti celého zařízení se vychází z vodní plochy bazénu. Předpokládá se, že bazény jsou ode dna a po stranách tepelně izolovány.
Největší úbytky tepla vznikají odpařováním. Pokud je známá velikost plochy hladiny bazénu, musí účinná plocha kolektorů odpovídat 50% plochy hladiny u nekrytých bazénů a 25% plochy hladiny u krytých bazénů. Právě proto je většinou používán čtyřkolektorový systém pro ohřev bazénů.

V létě se pro ohřev bazénů často využívá nerezových absorbérů. Celý tento systém se skládá z vypočteného počtu kolektorů umístěných na slunném místě, v ideálním případě na jih, potrubí, solárního kompletu, regulační jednotky a celonerezového bazénového výměníku zapojeného do vodního hospodářství bazénu.
Systém pracuje tak, že pokud dosáhne teplota na kolektorech alespoň o 5 stupňů Celsia vyšší hodnotu než je právě aktuální teplota v bazénu, automatické ovládání zapne oběhové čerpadlo solárního okruhu a voda v bazénu se začne nahřívat. To se děje do okamžiku, než se hodnoty obou teplot srovnají.

Solární energie v topení

Topný systém musí být přednastavený na teplotní spád z 55 na 45 stupňů Celsia. Nevýhodou je skutečnost, že v době, kdy svítí sluníčko, většinou není potřeba tolik topit a získaná energie u přímotopných systémů není využitá maximálně.

Nejnáročnější ze všech je právě** solární energie v systému vytápění** a to nejen technicky, ale také finančně. Tento druh realizace doporučujeme u novostaveb nebo u rekonstrukcí, které jsou spojeny s úpravou topného systému. Především se doporučuje zateplení objektu a také osazení objektu kvalitními okny a dveřmi. Tím se sníží energetická náročnost objektu a s tím spojená potřebná velikost a výkon zřízení, které je nutné k vytápění objektu.

Kombinovaný topný systém

Program pro tyto aplikace je složitá záležitost a staví se na míru pro každého zákazníka podle stavební dispozice a potřeb uživatele. Tento systém pracuje tak, že pro aktuální teplotu na kolektorech hledá nejefektivnější možnost využití. AŤ už jde o přímý ohřev topení, nahřívání teplé užitkové vody nebo akumulační topení, není-li potřeba okamžitě topit. Později při poklesu venkovní teploty a nutnosti topit v objektu dochází k automatickému odběru tepla z akumulační nádrže a při poklesu teploty v akumulační nádrži pod požadovanou mez dojde ke spuštění placeného zdroje tepla, plynu, nebo elektřiny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15250 (rodina-finance.cz#22908)


Přidat komentář