Účetnictví, daňová evidence - Ostrava - Přívoz a okolí

Jste fyzickou osobou, nejste zapsáni v Obchodním rejstříku a Váš obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhl částku 25 milionu korun? Pak se Vás týká vedení daňové evidence. Ovšem, můžete přejít i na účetnictví, které poskytuje ucelený pohled hospodaření.

Jste účetní jednotkou? Pak jste povinni respektovat jednotlivá ustanovení zákona o účetnictví. Vaše účetnictví musí být vedené správně, srozumitelně, úplně aj.

Žádný účetní by se ve své práci neobešel bez patřičných právních norem. Kromě nich však musí ještě vypracovat vnitropodnikové směrnice. Kámen úrazu v tomto případě spočívá v tom, že nejsou jasně určená pravidla a stanovy, jak by takové směrnice měli být vypracovány. V podstatě i při vedení daňové evidence je zákon ke způsobu vedení jaksi benevolentní. Více o problematice vnitropodnikových účetních směrnic pojednáme níže.

Činnosti zahrnující vedení daňové evidence

Které jednotlivé činnosti tvoří vedení daňové evidence? Na podrobné rozepsání pracovních postupů, jež souvisí s vedením daňové evidence, by samotný článek rozhodně nestačil. Pojďme však spolu alespoň nahlédnout pod pokličku práce samostatné účetní.

Daňové evidence zahrnuje: deník příjmů a výdajů (peněžní deník) – karty dlouhodobého majetku – karty zásob – karty rezerv – knihu pohledávek a závazků – pokladní knihu – evidenci stálých plateb – knihu jízd aj.

Činnosti zahrnující vedení účetnictví

A které jednotlivé činnosti tvoří vedení účetnictví? Především se jedná o: kontrolu formální správnosti dokladů – zápisy do deníku – evidenci majetku – evidenci daně z přidané hodnoty – evidenci pohledávek, závazků – knihu vydaných faktur – knihu došlých faktur – rozvahu – výsledovku – statistické výkazy – roční závěrku, včetně daňových přiznání a příloh aj.

Účetnictví, daňová evidence - Ostrava - Přívoz a okolí

Pan Arnošt Vystrk nabízí účetnictví a účetnické služby v oblasti Ostravy. Adresa na pana Vystrka je Chopinova 550/3, Ostrava - Přívoz, 70200 nebo ho můžete kontaktovat na telefonu +420 595 048 110 či emailové adrese vystrk@seznam.cz

Účetní závěrka

Na konci každého účetního období je zapotřebí sestavit účetní závěrku, v tomto případě hovoříme o řádné závěrce. Pak ještě rozlišujeme závěrku mimořádnou a mezitímní. Mimořádnou účetní závěrku je zapotřebí sestavovat například při likvidaci, konkurzu společnosti apod. Mezitímní závěrka se sestavuje během účetního období. Není nutné při ní dělat inventarizaci, a také se při jejím zpracování neuzavírají účetní knihy.

Obrátíte-li se na externího účetního specialistu, nejenže Vás nebude muset trápit sestavení řádné závěrky. Dohodnete-li se, pak můžete mít zpracovanou průběžnou závěrku, třeba každý měsíc. Díky aktuálnosti dat budete mít neustálý přehled o stavu Vašeho hospodaření, majetku, nákladů, výnosů. Budete moci včas a podle potřeby aktualizovat a upravovat podnikatelskou strategii, kontrolovat průběžný stav dosahování cílů apod.

Vnitropodnikové účetní směrnice

Ať už se Vaší firmy týká povinnost vedení daňové evidence, nebo účetnictví, je třeba přitom řídit se příslušnými právními normami. Těmi jsou především zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o správě daní a poplatků, zákon o dani z přidané hodnoty, živnostenský zákon, české účetní standardy, zákon o dani silniční.

Ovšem, kromě těchto zákonů, je zapotřebí mít vlastní vnitropodnikové směrnice. A rozhodně není radno podceňovat jejich vypracování, co do obsahu. Pokud se bude přistupovat ke směrnicím, jako k nutnému zlu, tak s největší pravděpodobností se stanou pouhým papírem, nepoužitelným papírem.

Nejen s výše uvedenými činnostmi se můžete obrátit na účetního specialistu. Mezi účetními experty najdete i takové, kteří Vám na profesionální úrovni vypracují vnitropodnikové účetní směrnice.

Účel a význam vnitropodnikových účetních směrnic

Zákony jsou jakousi opěrnou zdí. Kdežto dobře vypracované účetní směrnice určí konkrétní účetní metodiku firmy, také jsou podkladem pro zdůvodnění Vašich nákladů, a to pro účely z příjmů. Při kontrolách z finančního úřadu aj., Vám pomohou k zprůhlednění vnitřních vztahů. Účetní směrnice Vám pomohou nastavit vnitřní vazby. A co víc, směrnice, a to nejen účetní, určují pravomoci, odpovědnosti, napomáhají k celkové orientaci nově nastupujících pracovníků.

Základní údaje každé vnitropodnikové směrnice

Obsah jednotlivých směrnic se bude bezpochyby lišit. Pak jsou však údaje, které budou mít směrnice společné. K nim náleží především název účetní jednotky – název směrnice – číslo směrnice – datum a místo vydání směrnice – podpis osoby, jež znění směrnice schválila.

Označení směrnic

Vnitropodnikové směrnice máte vypracované. A teď ještě zbývá směrnice pojmenovat. De facto je jedno, zda je vdáte pod označením organizační směrnice, oběžník, nařízení, metodické směrnice, ale také jednoduše vnitřní nebo vnitropodnikové směrnice.

To, co je směrodatné, je obsah a ne název směrnic.

Neexistence vnitropodnikových účetních směrnic

Že ještě nemáte vypracované vnitropodnikové účetní směrnice? Je-li Vaše podnikání na samém počátku, tj. ve fázi vyřizování, pak není důvodu panikařit. Nemáte-li zkušenosti s vytvářením zmíněných směrnic, pak můžete využít profesionálních služeb některé z externích účetních firem.

Je důležité také nezapomínat na to, že by směrnice měly být každý rok překontrolovány a upraveny, v případě, že došlo k nějaké změně u účetní jednotky.

Účetní oblasti řešené ve vnitropodnikových směrnicích

Na které účetní oblasti se nesmí zapomenout při zpracování vnitropodnikových účetních směrnic? Jedná se o inventarizaci majetku, závazků – způsob oceňování a účtování zásob – způsob oceňování, účtování a odepisování dlouhodobého majetku – účtový rozvrh – používání kurzů pro účtování v cizí měně aj.

Účtový rozvrh

Sestavení účtového rozvrhu vyplývá ze zákonu o účetnictví a vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Součástí účtového rozvrhu je také přehled analytických a syntetických účtů, jež se používají v konkrétní účetní jednotce (firmě).

Účtový rozvrh je vytvářen na začátku účetního období a vychází z účtové osnovy. Účetní jednotka zásadně nesmí používat účty, které nebudou zahrnuty v účtovém rozvrhu. Z toho vyplývá, že je na místě být rozhodně pečliví, ale také zkušení.

Účtová osnova

V současnosti je možné se setkat s těmito druhy účtových osnov, pro: podnikatele – pojišťovny – banky, finanční instituce – organizační složky státu, příspěvkové organizace – občanská sdružení, nadace, církve – zdravotní pojišťovny – hnutí, politické strany.

Podstata vytvoření účtové osnovy spočívá v desítkovém třídění účtů. V rámci jednotlivých účtových skupin je možné, aby si účetní jednotka vytvořila účty sama, a to ve svém vlastním účtovém rozvrhu.

Zaměříme se na účtovou osnovu pro podnikatele. Tento typ účtové osnovy je tvořen deseti účtovými třídami, a to: dlouhodobý majetek – zásoby – finanční účty – zúčtovací vztahy – vlastní kapitál, dlouhodobé závazky – náklady – výnosy – závěrkové, podrozvahové účty – vnitropodnikové náklady, výnosy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15266 (rodina-finance.cz#22931)


Přidat komentář