Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda - Most a okolí

Vést účetnictví či daňovou evidenci, podat správně zpracované daňové přiznání či se bezchybně postarat o mzdovou agendu svých zaměstnanců je velmi složitý úkol. Spolehnout se na znalosti a zkušenosti odborníků se proto vyplatí.

Každý, kdo se někdy v životě potýkal s nutností vést účetnictví, podat daňové přiznání či zpracovat mzdy svých zaměstnanců ví, jak obsáhlé tyto oblasti jsou. Je nutné nejen znát všechny zákonné povinnosti a práva a neustále sledovat změny v těchto oblastech, ale především mít praktické zkušenosti a dostatek času na průběžné a systematické zpracovávání této problematiky. Proto mnoho podniků, podnikatelů i jiných fyzických osob využívá služeb, které v této oblasti poskytují účetní specialisté a daňoví poradci. Ti za nás přebírají veškerou zodpovědnost za správnost vedené agendy a ušetří nám mnoho času a práce.

Oblast účetnictví a daňové evidence

Služby účetních poradců v této oblasti zahrnují především účetní poradenství a konzultace, souvislé zpracování a vedení účetní agendy na základě námi dodaných dokladů, řešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů a zadání,  spolupráce a konzultace při sestavování účetních závěrek , spolupráce v oblasti konsolidací, spolupráce v oblasti účetní metodiky. Poradci za nás samozřejmě při zpracovávání účetnictví přebírají plnou zodpovědnost za jeho správnost a včasnost.

Účetnictví je činnost vedoucí k zjištění stavu, změn a zdrojů majetku a zjištění výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu našeho hospodaření. Povinnost vést účetnictví se vztahuje na právnické osoby, které mají sídlo na území ČR, zahraniční osoby podnikající nebo provozující jinou činnost podle zvláštních právních předpisů na území ČR, organizační složky státu, fyzické osoby, zapsané v Obchodním rejstříku jako podnikatelé, ostatní fyzické osoby, které podnikají, pokud splní podmínku, že jejich obrat podle zákona o DPH přesáhl za předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů Kč, ostatní fyzické osoby, které se rozhodnou vést účetnictví z vlastní vůle, ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, ostatní fyzické osoby, kterým povinné vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou povinny vést účetnictví. Daňová evidence se dá považovat za nástupce již neexistujícího jednoduchého účetnictví. Podstatou daňové evidence je evidence příjmů a výdajů a také majetku a závazků. Při vedení daňové evidence máme možnost se rozhodnout, zda budeme v daňovém přiznání uplatňovat skutečně vynaložená náklady spojené s podnikáním nebo samostatnou výdělečnou činností nebo využijeme možnost výdaje související s podnikáním uplatňovat paušální částkou  (procentem z příjmů). Jestliže uplatníme výdaje paušální částkou, zůstává nám pouze povinnost evidovat příjmy a pohledávky. Je dostačující vést tuto evidenci ve formě tabulky, kterou následně doložíme společně s doklady k daňovému přiznání za dané období a již bez dokladů ji předložíme také okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, aby mohlo dojít k vyrovnání záloh zaplacených na povinném pojistném.

Oblast daní

Výčet všech druhů daní v ČR a jejich problematika jsou nesmírně obsáhlé. S daněmi se setkáváme v každodenním životě a nezáleží na tom, zda jde o daně přímé či nepřímé. Mezi daně, se kterými se v běžném občanském životě setkáváme nejčastěji patří Daň z příjmů a Daň z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty

DPH spadá do daní nepřímých. Plátci daně jsou fyzické nebo právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti, právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, ale uskutečňují ekonomické činnosti, stát včetně jeho organizačních složek. Povinnost platit DPH se nevztahuje na osoby, které mají sídlo v ČR a jejichž obrat nepřesáhne za částku 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. předmětem daně je především dodání zboží za úplatu, poskytnutí služby za úplatu, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Daň z příjmů

Je jednou z daní přímých. Zahrnuje v sobě oblasti:

  • daně z příjmu ze závislé činnosti – vztahuje se převážně na příjmy plynoucí z pracovněprávního poměru. Pokud nemáme kromě tohoto příjmu už žádný jiný, zálohy na daň za nás automaticky odvádí a daňové přiznání podává zaměstnavatel. Zálohy se po skončení zdaňovacího období v daňovém přiznání vyúčtují a případné přeplatky či nedoplatky jsou řešeny opět prostřednictvím výplaty od zaměstnavatele.** **
  • daně z příjmu z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti – vztahuje sena příjmyplynoucí z činnosti provozované na základě živnostenského či jiného oprávnění. V tomto případě se musíme o pravidelnou platbu záloh a včasné podání daňového přiznání postarat sami nebo využít služeb daňových poradců.
  • daně z příjmu právnických osob - předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem osob, které nejsou fyzickými osobami a to včetně organizačních složek státu.

Mzdová agenda

Mzdová agenda je povinně zpracovávána pro všechny druhy pracovního poměru, tzn. pro hlavní a vedlejší pracovní poměr, pro dohodu o provedení činnosti a pro dohodu o provedení práce.Vedení mzdové agendy obsahuje zejména úkony spojené s:

  • kompletním zpracováním mezd - zahrnuje celkové zpracování mezd včetně výpočtu čisté, hrubé a superhrubé mzdy, zdravotního a sociálního pojištění a daní. Součástí zpracování mezd je i vydávání výplatních pásek, obsahujících všechny zákonem stanovené náležitosti.
  • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí - je povinností zaměstnavatele nahlásit každého nového zaměstnance na Správě sociálního zabezpečení a u jeho Zdravotní pojišťovny, čímž dává najevo, že za své zaměstnance bude hradit pojistné.
  • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení - zaměstnavatelé mají povinnost vést pro každého zaměstnance, který se účastní důchodového pojištění zaměstnanců agendu evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • zpracování měsíčních přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny – v rámci této oblasti jde o vypočet výše zdravotního a sociálního pojištění a jeho odvedení příslušným orgánům
  • vyúčtování a odvod veškerých daní – jedná se o povinnost výpočtů a odvodů daňových srážek z mezd zaměstnanců

Praktické výhody služeb specialistů

Účetní a daňoví specialisté jsou odborníky ve svém oboru. Perfektně se v něm orientují a proto nám mohou ušetřit mnoho zbytečných plateb anebo nás uchránit od postihů za případné chyby v evidenci a přiznáních. Ušetří nám spoustu času, který bychom strávili chozením a vyřizováním agendy na úřadech a navíc za její správnost přeberou plnou zodpovědnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15223 (rodina-finance.cz#22878)


Přidat komentář