Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda - Kolín a okolí

Finanční záležitosti nemusí být pro každého srozumitelné. Zvláště když se často mění. Pomoc můžeme najít u finančních poradců. Ti nám ochotně poradí s daněmi i vypracují účetnictví.

Finanční služby

S** finančnictvím** se denně setkáváme, protože nás zajímají naše příjmy a výdaje. Rovněž využíváme peněžní služby finančních ústavů. Také zpracování daňového prohlášení je součástí života většiny z nás. S účetnictvím se setkávají zase majitelé firem.

Daňové poradenství

Asi málokdo z nás rád platí daně a nerad by je přeplácel. Proto je důležitá správná orientace v nich, která vzhledem k častým úpravám není vůbec snadná. Jedná se o zákonem stanovenou povinnou platbou do veřejného rozpočtu. Dělíme je na pravidelné a nepravidelné. Zaplacenou daň nelze požadovat zpět a ani její plátce nemůže rozhodnout, na co bude použita. Důvodem existence daní je získání prostředků na financování veřejného sektoru. Takto vybrané** finanční prostředky** nejčastěji putují na armádu, udržování veřejného pořádku, tvorbu a údržbu infrastruktury a provozování veřejné správy. Rovněž tyto peníze slouží na financování starobních důchodů, vzdělávání, sociální peče, podpory v nezaměstnanosti, ochrany životního prostředí a veřejné dopravy.

Daňový systém může být buď** lineární** se stejnou procentuální sazbou pro všechny nebo progresivní či regresívní, kde s rostoucím daňovým základem roste nebo respektive klesá také procentuální sazba. Daň z příjmu je ta, s kterou přijdeme do styku nejčastěji. Pokud nám je nevyčíslí zaměstnavatel,budeme si ji muset vypočítat sami nebo svěřit vyplnění daňového přiznání některému z daňových poradců. Rozlišujeme dva typy této daně podle toho, komu je určena. To mohou být jak fyzické tak právnické osoby. Další skupinou jsou majetkové daně. Mezi ně patří silniční, darovací a dědická daň, ale také ty z nemovitostí či jejich převodu. Toto jsou daně přímé, tj. ty, které poplatník platí na vlastní účet. Pokud ovšem plátce daně platí na účet poplatníka, jedná se o daně nepřímé. K těm počítáme daň z přidané hodnoty, kterou platíme při koupi zboží či placení služeb. Spotřební daň patří také do této kategorie poplatků. Ta je uvalena na určité komodity jako jsou  tabák, alkohol či pohonné hmoty. Dalším příkladem z této skupiny je ekologická daň.

Účetnictví

Další pro mnohé složitou finanční záležitostí může být účetnictví. Jeho dějiny sahají až do pravěku, kdy ještě před vznikem písma byl zaznamenáván majetek například počet dobytka pomocí zářezů  Se vznikem písma dochází k zapisování do knih. Tento postup zdokonalili Římané. Jeho další rozvoj přichází s rozšířením podvojného účetnictví. To bylo objeveno ve středověké Itálii. Jeho nejstarší dochovaný systém pochází z Janova a je z roku 1340 Nezávisle na Itálii se vzniká podvojné účetnictví i v Číně. S příchodem novověku dochází k rozvoji dalších účetních systémů, v důsledku čehož dochází k řadě zlepšení a vzniku jejich regionálních variant. V 18. století Josiah Wedgwood vytvořil v Británii základy nákladového účetnictví. To mu umožňovalo sledovat a rozpočítávat náklady na jednotlivé kroky průmyslové výroby a tímto vynalezl pojmy jako režijní a utopené náklady a úspory z rozsahu. Na přelomu 19. a 20. století dochází k prudkému rozvoji účetnictví. Koncern Du Pont zavádí nové ukazatele pro ekonomické řízení podniku a zlínské Baťovy závody rozvíjejí provozní účetní systém s podrobně sestavenou kalkulací výrobků vycházející z požadované ceny.

Postupně dochází i  k vymezení finančního účetnictví. To bylo určeno pro vlastníky kapitálu a umožňovalo jim srovnávání jednotlivých podniků při obchodování na burzách. Na účetnictví měl velký vliv stát, který vyžadoval dodržování účetních postupů v souvislosti s daňovou povinností podniků. Ten také prostřednictvím účetních a majetkových záznamů podchycoval své vlastní ekonomické aktivity. Během vývoje účetnictví se také zdokonalovala technika vedení účetních záznamů i samotné výpočty. Nejstarší pomůckou byl abakus. Jednalo se o systém posuvných korálků. Ten má svůj původ v Byzantské říši. První mechanická kalkulačka byla sestrojena Blaire Pascalem v roce 1642. Avšak k hromadné výrobě počítacích strojů dochází teprve v 19. století, kdy Thomas do Colmar vyrobil arithmometr. Koncem 19. století vzniká kombinací počítacího a psacího stroje účtovací přístroj. Vznik samočinných počítačů se datuje od 60. let minulého století. Zpočátku se jednalo o velmi nákladná zařízení. O jedno desetiletí později jsou počítače stále více dostupnějšími a účetní software a později celé systémy podniků se stávají postupně normou vedení účetnictví.

Rozlišujeme dva jeho základní druhy. Jsou to manažerské a finanční účetnictví. To první nám slouží pro vlastní potřebu firmy. Je účinnou pomůckou k řízení vnitřních podnikových procesů a jeho výstupy jsou podkladem pro manažerská rozhodnutí všech stupňů podnikového vedení. Proto má interní důvěrný charakter a jeho hlavní závěr je maximální pravdivost. Není až na pár výjimek regulován státem. Jeho strukturu a využití si určuje sám podnikový management. Jedná se okruh nezávislý na finančním účetnictví. Oba účetní druhy si však navzájem poskytují informace. Hlavní náplní manažerského účetnictví je podat informace o stavu a změně zásob vytvořených vlastní činností.. Toho využíváme při vyjádření aktivace vlastní výroby a ocenění zásob a jiných výkonů vytvořených uvnitř firmy. Finanční účetnictví je naopak určeno pro vlastní vedení firmy a slouží především externím uživatelům jako mohou být například banky, akcionáři, finanční úřady nebo pojišťovny. Tento druh účetnictví je proto řízen zákony a nařízeními ministerstva financí. Jedná se o výkaz vnějších finančních vazeb firmy jako celku. Poskytuje ucelený přehled o aktivech a pasivech, nákladech a výnosech a hospodářském výsledku. Zpracovává se pro období 12 po sobě následujících měsíců. Účetnictví a postupy účtování upravuje v České republice zákon o účetnictví. Podle něj lze rozlišovat tři druhy – účetnictví (dříve zvané podvojné účetnictví), vnitropodnikové účetnictví a daňovou evidenci (nazývané v minulosti jednoduchým účetnictvím).

Mzdová agenda

Jednou ze služeb nabízenou účetními poradci je i vedení mzdové agendy. To spočívá ve zpracování veškerých mezd, tedy ve výpočtu hrubé mzdy, zajištění zákonných i jiných odvodů ze mzdy, zabezpečení správné výplaty mzdy zaměstnancům a zajištění potřebných dokumentů. Dále sem patří přihlašování a odhlašování zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny při nástupu nebo odchodu ze zaměstnání. Samozřejmostí je i zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za Vaše zaměstnance a další podobné činnosti.

Finančnictví

Finančnictví v dnešní době je široké spektrum nejrůznějších peněžních úkonů. Navíc jeho metody se vyvíjejí a rychle mění. Málokdo z nás, kdo se hlouběji a pravidelně peněžnictvím nezabývá, se dokáže v něm bez problémů orientovat. Naštěstí můžeme využít služeb firem specializujících se na tuto problematiku. Chce to jen si zvolit tu správnou a přenechat ji své finanční záležitosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15241 (rodina-finance.cz#22898)


Přidat komentář