Účetnictví, daně - Tábor

Podnikáte a potřebovali byste rady ohledně vedení účetnictví či daňové evidence? Nebo jejich vedení chcete svěřit rovnou do rukou někoho, kdo mu perfektně rozumí? Pokud ano, zkuste využít služeb účetního poradce.

Účetní poradce – služby

Účetní poradce je specialista na různé služby účetně-finančního charakteru. Jedná se o vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové a personální agendy, dále o zpracování různých typů daňových přiznání či zastupování klientů na úřadech. Pokud potřebujete pomoci s řešením problémů účetního typu, můžete požádat o služby účetního poradenství. Mezi další služby také patří rekonstrukce účetnictví/daňové evidence, vedení skladové evidence, provedení inventarizace apod.

Účetnictví, daně - Tábor

Jste-li z Tábora či okolí, pak Vám můžeme dát tip na Účetní firmu Cenkonzult s.r.o., která se může pochlubit dlouholetou praxí v oboru. Firma vznikla v roce 1995 a od počátku poskytuje široký servis svým klientům. Účetnické práce, účetní a daňové poradenství zajišťuje pracovnice s certifikátem bilančního účetního a osvědčením daňového poradce s několikaletou praxí. Firma Cenkonzult s.r.o. zajišťuje kompletní zpracováním účetní agendy pro klienty s jednoduchým i podvojným účetnictvím včetně zpracování kompletní mzdové agendy.

Služby, které Vám firma Cenkonzult s.r.o. může poskytnout jsou:

 • oceňování majetku
 • inženýrská činnost ve stavebnictví
 • zpracování kalkulací cen stavebních prací (rozpočty staveb)
 • vedení účetnictví
 • účetní a daňové poradenství

Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály.

Budete-li si chtít domluvit konzultační schůzku za účelem dohodnutí si podmínek, způsobu předávání podkladů, pak tak můžete učinit telefonicky, nebo emailem.

Cenkonzult s.r.o. - jednatelka spol. - Pavla Dvořáková

Telefonní kontakt: 381 255 755

Emailové spojení: dvorakova@cenkonzult.cz

Více informací o účetnictví, daně Tábor naleznete zde:http://www.cenkonzult.cz/

Charakteristika účetních služeb

V následujících odstavcích si představíme jednotlivé služby, které účetní poradci nabízí nejčastěji. Je přeci vhodné vědět, jaké činnosti můžete v rámci poskytování služeb od účetního poradce očekávat.

Vedení účetnictví vs. vedení daňové evidence

Začínáte podnikat a nejste si jisti, zda se na Vás vztahuje povinnost vedení účetnictví či daňové evidence? Tento problém Vám pomůže vyřešit zákon o účetnictví, který pevně stanovuje, kdo má povinnost vést účetnictví. Pak platí, že ten, kdo tuto povinnost nemá, může při vykonávání své činnosti vést daňovou evidenci.Účetnictví, daně - Tábor

Zákon o účetnictví tedy stanovuje, že povinnost vést účetnictví mají:

 • právnické osoby sídlící na území ČR
 • zahraniční osoby sídlící a podnikající na území ČR
 • fyzické osoby podnikající, které jsou zapsané v obchodním rejstříku
 • ostatní fyzické osoby podnikající, které mají obrat menší než 25 milionů Kč
 • organizační složky státu

Pokud mezi tyto osoby nepatříte a nerozhodnete se vést účetnictví dobrovolně (což zákon také umožňuje), můžete při provozování činnosti vést daňovou evidenci.

Daňová evidence

Proč tedy mohou daňovou evidenci vést pouze některé subjekty? Z výše uvedeného rozdělení vyplývá, že ji nejčastěji vedou právě menší živnostníci, jejichž obrat nepřesahuje 25 milionů Kč ročně. A vzhledem k tomu, že daňová evidence představuje jednodušší způsob evidence, ze které není možné vyčíst tolik údajů, byla tato možnost ponechána právě menším živnostníkům, kteří nemají tak velký obrat a není nutné je tolik kontrolovat.

V čem spočívá vedení daňové evidence

Daňovou evidenci upravuje část zákona o daních z příjmů, který Vám však při jejím vedení ponechá značnou volnost. Je nutné evidovat veškeré příjmy a výdaje v členění na ty, které vstupují a které nevstupují do základu daně z příjmů. Dále zákon ukládá povinnost vést evidenci majetku a závazků.

Hlavní účel daňové evidence

Hlavní účel vedení daňové evidence již vyplývá z jejího názvu. Jedná se o možnost zjištění základu daně z příjmů na konci účetního období a o následné vyčíslení daňové povinnosti. Proto je nutné evidovat zvlášť ty příjmy a výdaje, jež vstupují do základu daně.

Nejčastější činnosti při daňové evidenci

Pokud potřebujete pomoci s vedením daňové evidence, nebojte se obrátit na účetní poradce. Ti nejčastěji vykonávají tyto činnosti:

 • zaúčtování veškerých dokladů dle data do zvolených evidenčních knih (deník příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, evidence dlouhodobého majetku, pokladní kniha apod.)
 • zpracování přehledů a daňových přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíčně či čtvrtletně)
 • uzavření veškerých knih na konci období a vyhotovení požadovaných výkazů
 • zpracování přiznání k dani z příjmů

Účetnictví

Druhým způsobem evidence účetních skutečností v ČR, který se týká přece jen více podnikatelských (i nepodnikatelských) subjektů, je účetnictví. Vzhledem k tomu, že se jedná o průhlednější evidenci hospodářských skutečností souvisejících s činností daného subjektu, je požadována zejména u těch, u kterých lze očekávat vyšší obraty.

V čem spočívá vedení účetnictví

Vedení účetnictví je věnován celý zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a české účetní standardy, které velmi jasně vymezují jeho vedení. Ve zkratce lze říci, že vedení účetnictví spočívá v podvojné evidenci veškerých účetních případů, které spadají do daného období. Jedná se o evidenci těch výnosů, nákladů, majetku a závazků, které jsou předmětem účetnictví.

Nejčastější činnosti při vedení účetnictví

Vzhledem k rozsahu této problematiky je často moudřejší nechat si účetnictví zpracovat profesionálně od účetních poradců. Ti nejčastěji nabízejí následující služby:

 • zaúčtování zkontrolovaných účetních dokladů seřazených dle data do účetních knih
 • vedení hlavní knihy, deníku, evidence majetku, skladové evidence, knihy pohledávek a závazků apod.
 • v případě, že jste plátci DPH, zpracování daňového přiznání k této dani
 • na konci roku zpracování účetní uzávěrky a vyhotovení výkazů účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
 • vyčíslení daňových povinností a zpracování přiznání k různým daním apod.

Mzdová agenda

Pokud vlastníte větší firmu, která má určitý počet zaměstnanců, musíte vést * mzdovou agendu**. Zde se nejedná jen o prostý výpočet mezd a jejich odvedení zaměstnancům, ale i o další činnosti spočívající zejména v komunikaci s úřady. Každý zaměstnanec musí být při nástupu přihlášen a při odchodu odhlášen u pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. Z každé mzdy musí být také odvedeny zákonné odvody na účty těchto institucí a samozřejmě pravidelně zpracovány určité přehledy. Zaměstnancům také musí být vedeny mzdové listy, výplatní listiny či evidenční listy důchodového pojištění. A na konci roku je jim potřeba zúčtovat zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Všechny tyto činnosti za Vás opět může zajistit účetní poradce.

Zastupování na úřadech

Raději byste svěřili oběhávání úřadů někomu jinému? Dnes to již není problém, jelikož účetní poradci nabízí i tyto služby, při kterých Vám mohou zaručit, že budou používat veškeré své zkušenosti k hájení Vašich zájmů. Mohou Vás zastoupit např. při jednání s finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou, správou sociálního zabezpečení a dalšími.

Poskytování poradenství

Chcete se naučit vést účetnictví či daňovou evidenci vlastními silami, ale s některými věcmi si prostě nevíte rady? Zkuste využít služeb účetního poradenství. Účetní Vám poradí, jakým způsobem evidenci vést a jak se vypořádat s nejčastěji se vyskytujícími účetními případy. Účetní poradenství lze využít i v případě, že máte pocit, že je s Vaší firmou finančně něco v nepořádku. Nechte si od účetního zpracovat finanční analýzu a dejte na jeho následné rady.

Služeb v rámci účetního poradenství je ještě více, a pokud máte nějaký problém účetního charakteru, se kterým si nevíte rady, nebojte se na účetního poradce obrátit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15208 (rodina-finance.cz#22854)


Přidat komentář