Účetnictví, daně - České Budějovice

Podnikání a všechna jeho zákoutí s sebou přináší také daňovou evidenci. Co v sobě tato dvě slova skrývají a jakým způsobem se postarat o její zajištění pro vaši firmu je uvedeno v tomto článku, který poodhalí roušku tajemství tohoto oboru.

Co je účetnictví, značka jednoduše?

Samo o sobě je** účetnictví** je nástrojem nejen pro sledování, ale také zobrazování stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je to jednoduché, jedná se o uspořádaný systém evidence se všeobecně uspořádanými, určitým způsobem platnými normami a definovanými pravidly.

Účetnictví a jeho funkce

Získané údaje jsou využívány především při** vytváření finančních poznatků**, dále také finančních analýz a mnoho dalších podobných záležitostí. Pro zaměstnance podniku, ale také pro jiné externí pracovníky a uživatele, kteří se starají o podnik jsou určeny informace o stavu účetnictví. Tyto informace o finanční situaci podniku jsou uživatelům předkládány ve formě účetních výkazů. Takto předložené informace musí být podány především hodnověrnou, také srozumitelnou  a správnou formou, aby byly pochopeny. Důležité je ovšem také předložit je ve stavu, aby byly klienti schopni srovnat takto zpracovaná data s ostatními požadavky.Účetnictví České Budějovice

Za základní funkci účetnictví je považováno porovnávání stavu majetku podniku, který je zanesen v účetnictví a to tak, že je srovnáván se stavem skutečným.

Jako další funkci můžeme považovat poskytování základních informací uživatelům o ekonomické schopnosti podniku, dále také o jeho finanční situaci, jeho hospodářských výsledcích za dané časové období a tak dále.

Účetnictví slouží v mnoha případech také ostatním uživatelům a poskytuje jim velmi důležité informace pro jejich řízení a rozhodování.

Díky tomuto výčtu můžeme specifikovat ** funkce účetnictv**í tak nějak v kostce. Jsou to mezi jinými informační funkce, které poskytuje informace o stavu podniku, dále registrační funkce, důkazní funkce, které jsou důležitým prostředkem při vedení různých sporů, jako další to jsou kontrolní funkce, které umožňují především kontrolu stavu majetku a hospodaření a nakonec funkce, která slouží k vyměření daňové povinnosti

Účetnictví a jeho druhy

Jako hlavní cíl celého finančního účetnictví je poskytnutí informací externím subjektům, tedy lidem, kteří jsou** externími uživateli účetních informací**. Manažerské účetnictví naopak slouží k řízení vnitřních věcí v procesu podniku. Jeho výstupem jsou podklady, které poté slouží pro manažerská rozhodnutí a také ve všech stupních a úrovních podnikového vedení.

Celý vývoj účetnictví ve dvacátém století ovlivnila jedna základní myšlenka a samozřejmě se ještě stále drží na výslunní je poznání, že způsob, jakým jsou zobrazovány podnikatelské procesy je třeba rozdělit podle toho, kdo je uživatelem účetních informací a jakými rozhodovacími úlohami se zabývá. Díky tomuto zaměření a přemýšlení se začaly rozeznávat dva hlavní účetní systémy. Jsou to systémy finančního účetnictví a systémy manažerského účetnictví.

Fungování účetnictví v České republiceMzdové účetnictví

U nás jsou postupy účtování ošetřeny zákonem o účetnictví, který ukládá všem účetním jednotkám povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů.

Tato právní úprava rozlišuje účetnictví na tři složky, první je účetnictví, které nahradilo dříve vcelku běžně používané takzvané podvojné účetnictví, další složkou je vnitropodnikové účetnictví a jako poslední by se dala vnímat daňová evidence, která nahradila dříve také běžné užívané takzvané jednoduché účetnictví.

Pokud jde pouze o provedení daňové evidence, je nutné splnit podmínky, které jsou dané zákonem. Na účetnictví uvnitř podniku a v plném rozsahu právo pouze účetní jednotka. Jelikož nesplňuje daňová evidence nároky, které jsou všeobecně kladeny na účetnictví, například neobsahuje podvojný zápis, není přímo a zcela považována za zjednodušeně řečeno ,,skutečné" účetnictví.

Řešení mzdového účetnictví

Odborně zpracované mzdy zbaví klienta obvyklých starostí a nákladů spojených s provozem mzdové účtárny.
Zpracování mezd je vhodné především pro společnosti, které teprve zvažují přechod z vlastní mzdové účtárny na externí zpracování mezd a nebo pro společnosti, které mají špatné zkušenosti s jiným poskytovatelem takto zpracovaných mezd.

Zahrnuje** komplexní řešení mezd** od zpracování vlastního mzdového vyúčtování až zastupování při jednání se státními institucemi či celkové mzdové vyúčtování a zaopatření firem dle certifikátů ISO.

Jak nechat zpracovat mzdy?

Klienti mají opravdu neomezený přístup ke svým, datům a mohou je jakýmkoliv způsobem kontrolovat a pracovat s nimi, přeposílat je dále, prostě kooperovat s nimi ve všech možných směrech. Také získávají výhody, při kterých dokáží zamezit rizikům, která vznikají při zpracovávání mezd samostatně, tedy vlastními silami a garantovat kvalitu těchto zpracovaných dat. Dále samozřejmě nepřichází o flexibilitu a rychlost vlastní** mzdové účtárny** a nakonec tímto způsobem dokáže také snížit náklady na samotném zpracování mezd.

Jednou z hlavních a zásadních výhod je opravdu široké rozhraní tohoto řešení. Klient může využívat nejen plnohodnotné zpracování mzdového vyúčtování, ale kdykoliv je mu umožněno si kteroukoliv část tohoto zpracování jakkoliv a to bez omezení vytisknout, vyhodnotit a nebo exportovat mzdově zpracovávaná data dále a používat je opravdu bez jakýchkoliv omezení.

Velmi často se stává, že mnoho majitelů firem považuje zabezpečení mzdového vyúčtování z externích firem za nedostupnou službu. Pokud dojde k vyčíslení nákladů na zpracování mezd vlastními silami a nebo zadání tohoto požadavku externím firmám, bylo dle průzkumů zjištěno, že v tomto případě je skutečně opak pravdou a toto zpracování je vyjde opravdu nejvýhodněji.

Daňová evidence

Daňová evidence

V dnešní době daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží především k vypočítání základů daní z příjmů z podnikání a z jiných samostatně výdělečných činností.

Obsah daňové evidence

Daňová evidence musí obsahovat především doložení daňové evidence příjmů a výdajů a také daňovou evidenci majetků a závazků.

Všechny tyto záležitosti je nutné, aby byly doloženy správnými doklady, které se společně s evidencí archivují. Tyto doklady je důležité si očíslovat, popsat a uchovávat v evidenci, abychom je mohli případně později použít.

Daňová evidence příjmů a výdajů

Daňová evidence musí obsahovat veškeré příjmy a výdaje, ať už jsou peněžní, nebo nepeněžní. Spadají sem tudíž příjmy obdržené hotově, bankou či fyzicky od 1.1. do 31.12., dále také daňově uznatelné výdaje vydané od 1.1. do 31.12., odpisy dlouhodobého majetku, dokonce položku stravné při pracovních cestách či výdaje za auto je do této evidence nutné doložit.

Evidenci provádí každý podle své potřeby a stačí mu na to pouze dvě kolonky. V jedné uvést** zdanitelné příjmy** a v druhé zase daňově uznatelné výdaje. Není potřeba nic rozdělovat podle druhů ani není zapotřebí evidovat pohyb peněz v pokladně ani bance.

Doklady je možné evidovat i hromadně a to například tak, že dáme dohromady doklady za jeden měsíc, třeba o poštovném, nebo dokonce za celý rok, pokud jich jednotlivě máme málo. Není potřeba se ani starat o pořadí dokladů, mohou být bez problémů zpřeházené, ale důležitý je stejný kalendářní rok

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15211 (rodina-finance.cz#22860)


Přidat komentář