Účetnictví a daně - Trutnov

Potřebujete pomoci s účetnictvím? Už ztrácíte trpělivost s vedením daňové evidence? Připadá Vám, že zbytečně ztrácíte čas studováním nových a nových předpisů týkajících se účetnictví nebo daní? Vyřešte tyto potíže jednou provždy najmutím účetního poradce.

Co nabízí účetní poradce

Účetní poradce je odborníkem na rozličné služby účetního charakteru. Nejčastěji se jedná o služby týkající se vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mzdové a personální agendy či zpracování daňových přiznání. Účetní poradce Vám může nejen dávat rady v těchto oblastech, ale také vše zpracovat sám podle Vašich požadavků.

Účetní poradce – výhody využití služeb

Pokud si nejste jisti, zda svěřit své účetnictví někomu vně Vaši firmu, možná Vás přesvědčí následující argumenty. Účetní poradce je profesionálem ve svém oboru. Aby mohla nějaká osoVedení účetnictvíba poskytovat služby účetního poradenství, musí vlastnit živnostenský list na tuto činnost, a vzhledem k tomu, že se jedná o živnost vázanou, musí k jeho získání absolvovat několik let praxe v oboru.

Využitím služeb účetních poradců také můžete ušetřit celkové náklady. Účetního poradce totiž platíte pouze za sjednanou práci a žádné další náklady Vám nevznikají. Pokud však zaměstnáváte podnikovou účetní, náklady na tohoto zaměstnance jsou představovány nejen vyplácenou mzdou, ale i náklady na sociální a zdravotními pojištění, které musíte povinně odvádět za každého zaměstnance. Pak záleží na velikosti firmy a na tom, kolik času zabere vedení účetnictví. Často se však vyplatí svěřit své účetnictví právě účetním poradcům.

Účetní poradci také zpravidla mají sjednáno pojištění odpovědnosti, díky kterému mohou zaručit odškodnění klientů v případě nějaké chyby. Tedy pokud by např. něco špatně zaúčtovali a v důsledku toho by klient musel zaplatit pokutu, jsou účetní poradci připraveni tuto pokutu plně hradit.

Charakteristika jednotlivých služeb

V dalších odstavcích budou charakterizovány jednotlivé služby, které jsou nejčastěji nabízeny účetními poradci. Nejvíce se zaměříme na vedení účetnictví a vedení daňové evidence. Nelze však opomenout ani vedení mzdové agendy, zastupování klientů na úřadech a zpracování daňových přiznání.

Účetnictví vs. daňová evidence

Veškeré podnikatelské (i některé nepodnikatelské) subjekty mají povinnost evidovat všechny skutečnosti týkající se jejich činnosti. Tyto skutečnosti lze v ČR evidovat buď pomocí daňové evidence (dříve zvaná jednoduché účetnictví), nebo účetnictví (dříve podvojné účetnictví).

Daňová evidence je tou jednodušší možností evidence, a proto ji také mohou používat zejména menší podnikatelé s nízkým obratem, na které se nevztahuje povinnost vést účetnictví. Tuto povinnost upravuje zákon o účetnictví, který nařizuje vedení účetnictví následujícím subjektům:

 • právnické osoby
 • zahraniční osoby provozující svou činnost na území ČR
 • organizační složky státu
 • fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku
 • fyzické osoby podnikající, jejichž roční obrat je vyšší než 25 milionů Kč
 • osoby, které vedou účetnictví na základě zvláštního předpisu nebo dobrovolně

Mzdy - stanovení, kontrola

Ostatní osoby mohou pak vést daňovou evidenci, která představuje jednoduchou evidenci příjmů a výdajů a majetku a závazků, která je vedena za účelem vyčíslení základu daně a stanovení daňové povinnosti.

Účetnictví naopak představuje rozsáhlou evidenci nákladů a výnosů a aktiv a pasiv daného subjektu, která slouží nejen k vyčíslení daňového základu, ale i vyhotovení dalších přehledů a analýz, které mohou značně pomoci vlastníkovi podniku k budoucímu rozhodování.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví znamená podvojné účtování jednotlivých účetních případů, tzn. zápis jednoho účetního případu na dva účty. Přičemž tyto účetní případy musí být účtovány do období, se kterým věcně a správně souvisí. Vedení účetnictví upravuje zákon o účetnictví, který je značně rozsáhlý, a proto je vhodnější přenechat tuto činnost účetnímu poradci, který jej zná a umí vykonávat následující činnosti.

Činnosti vedení účetnictví

Tyto činnosti jsou:

 • převzetí veškerých účetních dokladů, jejich seřazení dle data a jejich zaúčtování do vedených účetních knih (účetní deník, hlavní kniha, knihy analytické evidence a další dle potřeb)
 • sestavení účtového rozvrhu podniku
 • evidence majetku včetně leasingových splátek
 • evidence a výpočet odpisů majetku
 • provedení uzávěrkových operací na konci účetního období
 • zpracování výkazů účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, případně přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu)
 • rekonstrukce účetnictví
 • provedení finanční analýzy a poskytování následného poradenství apod.

Daňová evidence

Daňovou evidencí je myšleno jednoduché evidování příjmů a výdajů v peněžním deníků a vedení dalších knih, jako je např. kniha majetku, kniha pohledávek a závazků, pokladní kniha, kniha jízd atd. Někdy i tato evidence může dělat problémy, a proto je vhodné využít služeb účetních poradců.

Činnosti vedení daňové evidence

Tyto činnosti jsou:

 • převzetí veškerých dokladů, jejich chronologické seřazení a zaúčtování do jednotlivých knih daňové přiznání
 • evidence majetku
 • uzavření veškerých knih na konci období a provedení závěrky
 • zjištění základu daně a vyčíslení daňové povinnosti
 • rekonstrukce daňové evidence apod.

Mzdová agenda

účetnictví neodmyslitelně patří i** zpracování mzdové agendy a evidence různých personálních dokumentů týkajících se jednotlivých zaměstnanců**. V této oblasti může účetní poradce poskytovat tyto služby:

 • výpočet hrubé mzdy a zajištění veškerých zákonných i jiných odvodů zaměstnance
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců u ČSSZ a VZP a zpracování různých přehledů pro tyto instituce
 • zpracování výplatních pásek a zajištění výplaty mzdy zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance
 • příprava a evidence pracovních smluv a dohod apod.

Zpracování daňových přiznání

Často je v nabídce účetních poradců i** zpracování různých daňových přiznání**. Mezi nejčastěji využívané patří přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty či přiznání k dani silniční.

Přiznání k daním z příjmů se vyhotovuje jednou ročně a jeho podání je povinné pro všechny subjekty, o kterých to stanoví zákon o dani z příjmů. Přiznání k dani z přidané hodnoty musí podávat ty subjekty, které se staly plátcem daně, konkrétně řečeno tedy ti, jejichž obrat přesáhl jeden milion Kč za rok. Toto přiznání se pak podává buď jednou měsíčně, nebo čtvrtletně. Přiznání k dani silniční se pak týká těch, kteří ke svému podnikání používají nějaký přepravní prostředek (vlastní či zaměstnanců).

Zastupování klientů

Většina účetních poradců nabízí i služby zastupování klientů při jednání s úřady. Využití těchto služeb Vám může ušetřit mnoho času při podávání daňových přiznání či při jednání se správou sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovnou. Účetní poradce má totiž značné zkušenosti i požadované znalosti v této oblasti, a proto vše vyřídí mnohem rychleji a zejména k Vaší plné spokojenosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15235 (rodina-finance.cz#22892)


Přidat komentář