Kompletní elektroinstalace a rekonstrukce objektů

Elektroinstalace, stejně tak jako rekonstrukce objektů, vyžadují potřebné znalosti všech možných předpisů, zákonů apod. a právě z tohoto důvodu je smí vykonávat pouze odborná firma. Potřebujete provést rekonstrukci či elektroinstalaci? Oslovte odborníka.

Každá rekonstrukce ať již bytu či domu vyžaduje odborný zásah. Pravdou je, že si jisté části přestavby můžeme udělat svépomocí, avšak, co se týče elektroinstalace, není to možné. Elektroinstalace je složitý systém, vyžadující odborné znalosti a zejména také praxi.

Co je elektroinstalace?

Elektroinstalace je součástí všech domů a budov. Téměř každý z nás je dnes zvyklý, že jakmile přijde domů, zapne světlo, pračku, televizi apod. A tohle všechno nám umožňuje právě elektroinstalace.  Elektroinstalaci lze rozdělit do několika částí, kterými jsou vedení, rozvaděče, domovní spínače, zásuvky atd. A jelikož je elektroinstalace složitou záležitostí a k jejímu pochopení je zapotřebí spousta odborných znalostí, je téměř nemyslitelné, aby její instalaci či opravy apod. prováděl laik. Jedinou věcí, kterou může laik provést je, vybrat si stupeň komfortu, výběr a rozmístění zásuvek, vypínačů apod. Při jejich výběru bychom měli klást důraz nejen na funkčnost, ale také na design jednotlivých vypínačů a zásuvek.

Jak si s elektroinstalací poradit?

Řekneme-li slovo elektroinstalace, napadne většinu z nás, že se jedná o spleť kabelů, kterou je potřeba velmi pracně ukrýt. To se děje nejčastěji tak, že se do zdi pracně vysekávají drážky, do kterých se poté tyto kabely pracně tlačí. Toto vše je doprovázeno prachem, špínou a sutí, což je velmi nepříjemné. K tomu, aby byla elektroinstalace řádně zhotovena, je zapotřebí dokonalý projekt, který nám vytvoří projektant. Projektant je člověk, odborně způsobilý k této práci a mající také patřičná povolení k výkonu této práce. Chceme-li mít projekt elektroinstalace zhotoven co možná nejlépe, je nutné, abychom s projektantem velmi úzce spolupracovali.

Projekt elektroinstalace

K vypracování projektu musí projektant znát všechny podrobnosti, jako jsou rozmístění a množství zásuvek, rozmístění nábytku, příkon spotřebičů apod. Pouze tehdy, když bude projektant znát všechny potřebné maličkosti, nám může navrhnout elektroinstalaci na míru. Projektant musí dokonale vypočítat zásuvkové okruhy, které by byly v opačném případě poddimenzované, což by vedlo k vypadávání jističů při každém zapnutí několika spotřebičů najednou, či spotřebiče, který potřebuje vyšší příkon. Další otázkou je světelná instalace, kterou musí projektant vypočítat a navrhnout přesně tak, abychom svítili efektivně a také, aby bylo světlo rozmístěno po celé místnosti a nijak nás neoslňovalo.

Montáže silnoproudých elektroinstalací

Montáže silnoproudých elektroinstalací obvykle obnášejí kompletní elektroinstalace v administrativních, společenských a multifunkčních budovách a dále pak také elektroinstalace pro bytové zástavby, banky, hotely apod.

Montáže slaboproudých elektroinstalací

Slaboproudé elektroinstalace obnášejí veškeré elektrorozvody pro jednotlivé domy, od střechy až po sklep a také byty. Slaboproudé elektroinstalace řeší rozmístění zásuvek a plánování osvětlení celého domu či bytu apod.

Rekonstrukce objektů

Každý objekt potřebuje čas od času provést rekonstrukci ať již proto, že jej převezme jiný vlastník a má potřebu něco změnit, nebo proto, že stavba přestává být bezpečnou. Stavební materiály stejně jako všechny ostatní nejsou nezničitelné a postupem času chátrají a rozpadají se. Provádět rekonstrukce mohou pouze odborné firmy a to zejména proto, že se jedná o bezpečnost lidí.

Co vše je potřeba k provedení rekonstrukce?

Před tím, než se kdokoli rozhodne k provedení rekonstrukce, je potřeba mít vypracován projekt, který zhotoví jak jinak, než projektant. Projekt je základním stavebním kamenem celé rekonstrukce, neboť bez něj by Vám nebylo vystaveno stavební povolení. Následně je projekt vyžadován při kolaudaci a všem ostatním. Jakmile je projekt hotov, je na řadě hledání stavební firmy, která bude rekonstrukci provádět. Zde je potřeba si promyslet, zda budeme požadovat rekonstrukci na klíč, či nikoli. Zvolíme-li rekonstrukci na klíč, znamená to pro nás jediné a tím je, že nás při rekonstrukci nebude vůbec potřeba, neboť vše vyřídí firma a kontrolu nad rekonstrukcí za nás provede stavební dozor, který dohlédne na to, zda je vše prováděno přesně podle projektové dokumentace.

Jaké jsou druhy revizí elektroinstalací?

Jak silnoproudé tak slaboproudé elektroinstalace je potřeba pravidelně nechat prohlédnout a provést jejich revizi. Tyto revize se dělí na tři druhy a to revize výchozí, periodická a mimořádná. Výchozí revize je prováděna vždy u každé nové elektroinstalace a je to nejdůležitější část celé kolaudace objektu. Dalším druhem revizí je revize periodická, která je prováděna v jasně daných intervalech, které určují normy. Tímto druhem revize je zjišťováno, v jakém stavu je Vaše elektroinstalace a také elektrorozvody. Jsou-li při tomto druhu revize zjištěny nějaké závady, je potřeba je ihned odstranit. Posledním druhem revizí je revize mimořádná, která je prováděná vždy po úpravách nebo opravách elektroinstalace nebo jejich součástí. Také tento druh revize udává, zda je elektroinstalace schopna dalšího provozu a je bezpečná.

Proč jsou revize nutné?

Revize elektroinstalací jsou velmi důležité, neboť jsou hlavním vodítkem k tomu, aby bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Dalším faktorem je, poskytnutí právní ochrany provozovatelům, což kontroluje inspektorát práce. Důležité je rovněž vědět, že pokud provozovatel revize nemá, může mu inspektorát práce udělit finanční pokutu až do výše 2 mil. korun. Revize jsou nejdůležitějším dokumentem při pojistném plnění. Nemá-li majitel objektu provedenu revizi elektroinstalace, hrozí mu postih za nedodržení zákona či žaloba. Nemáte-li provedenu revizi elektroinstalace, měli byste ji nechat urychleně provést, abyste se vyhnuli případnému postihu.

Kdo je oprávněn revize provádět?

V první řadě je nutno říci, že nelze, aby revize prováděl někdo svépomocí. Revize totiž mohou provádět pouze pracovníci, kteří vlastní platné oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení, vydané Institutem technické inspekce Praha. Kromě toho, že musí být držitelem výše uvedeného oprávnění, musí mít rovněž osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení a pověření k provádění revizí elektrických zařízení, které mu vydává zaměstnavatel. Revizní technik, který výše uvedená oprávnění, osvědčení a pověření nemá, není člověkem, kterému bychom měli svěřit revizi čehokoli. Při každé revizi je proto potřeba zkontrolovat, zda je daný revizní technik oprávněným jejímu výkonu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15290 (rodina-finance.cz#22969)


Přidat komentář