Elektroinstalace - Praha-východ

Rekonstrukci či výstavbu bytů a domů vždy doprovází elektroinstalace. Přestože ji svěřujeme do rukou odborníků, přečtěte si, co nás při této akci čeká, co si předem promyslet, o jakých možnostech uvažovat.

Jak na rekonstrukci elektroinstalace?

Rekonstrukce elektroinstalace obvykle bývá nezbytnou součástí větších oprav a rekonstrukcí bytů a domů. Po rekonstrukci rozvodů vody a plynu je třeba pustit se do rozvodů elektřiny. Problémy původní elektroinstalace si jistě umíte představit. Poddimenzované zásuvkové okruhy nejsou připraveny snést vyšší zátěž při spuštění více spotřebičů současně, vypadávají pojistky, nedostatek zásuvek a jejich umístění nevyhovuje z praktického hlediska, ale i estetiky. Navíc jste nuceni používat nebezpečné prodlužovací šňůry. Protože se** elektrické vodiče** dají vést pohodlněji než potrubní vedení, lze elektroinstalaci následně přizpůsobit ostatnímu vedení. Ve fázi elektroinstalace už byste měli mít jasno o rozmístění nábytku a spotřebičů, aby bylo možné zajistit dostatečný počet zásuvek a jejich ideální umístění. V návrhu elektroinstalace se projektant zabývá samozřejmě také tím, co je nejvíce na očích – osvětlením. Jeho úprava je vždy nutná, neboť rekonstruujete prostory, tudíž budete potřebovat osvětlovat jiné plochy, než tomu bylo v původním uspořádání prostorů.

Návrh elektroinstalace

Víte již, na kterém místě bude stát který nábytek, máte představu, jak bude vypadat kuchyňská linka apod.? Tyto vaše představy určitě vysvětlete technikovi. Z odborného hlediska zváží, zda jsou vaše plány realizovatelné či nikoli a pokud ne, navrhne vám řešení, které vám ve výsledku usnadní užívání všech elektrických zařízení a celkově zpříjemní bydlení i s ohledem na bezpečnost vlastního zdraví i majetku. Navíc kvalitní** elektrikář** se orientuje v aktuálních moderních trendech ve vedení elektroinstalace v domácnostech. Následně připraví odborný návrh.

Odborný návrh obsahuje rozmístění nábytku, spotřebičů a zabudovaných zařízení. Proč nábytku? Pro docílení zajímavého efektu či navození příjemné atmosféry můžete do nábytku zabudovat osvětlení, či použijeme klasický příklad kuchyňské linky se zabudovanými spotřebiči.

Projektant v návrhu elektroinstalace řeší několik otázek. Za prvé rozmístění zásuvek v místnosti - jejich počet, umístění na stěnách, vzdálenost od země. Profesionální projektant by měl mít i cit pro estetiku a design, aby zásuvky nenarušovaly pohled na stěny. Pro co nejnižší umístění zásuvek je aktuálním trendem použití panelových zásuvek, které se umisťují k podlaze jakožto součást lištových podlahových systémů.

Elektrické spotřebiče a jejich příkon

Návrh elektroinstalace též vychází z příkonu elektrospotřebičů. Elektrické spotřebiče a zařízení, které běžně v domácnosti používání, mají různý příkon, který je vyznačen na štítku přístroje. Podle celkového příkonu všech spotřebičů, které se v určité místnosti budou zapínat, se navrhne potřebné množství zásuvek a síla jističe. Přitom se vychází z předpokladu, že všechny spotřebiče nezapínáte najednou, proto se elektrické vedení nenastavuje na maximální příkon. Správný výpočet zajistí, že při současném zapnutí více elektrických spotřebičů nebude vypadávat jistící zařízení.

Elektroinstalace se kvůli bezpečnosti provozu v současnosti navrhuje a provádí v třívodičové soustavě, to znamená, že se používají třížilové vodiče a ne dvoužilové. Třetí žilou je ochranný uzemňující vodič. Je samozřejmé, že elektroinstalaci v domácnosti nezvládneme laicky provést ani z hlediska odbornosti, natož pak z bezpečnosti. Elektrická vedení a zařízení smí navrhovat, instalovat a zkoušet pouze elektrikář s osvědčením o provedení zkoušek dle příslušných předpisů.

Revize elektroinstalace

Protože i elektromateriály se používáním opotřebovávají, tepelně degenerují, měla by se po určitém čase provést kontrola elektroinstalace. Například při stěhování si v nové nemovitosti nechejte provést revizi, abyste zjistili, zda můžete zapojit a v klidu používat elektrické spotřebiče například v kuchyni a nemusíte se obávat, že jistič nebude stačit na příkon. Revizní technik vám po dokončení předá zprávu o revizi, kterou si uschovejte. Může se v budoucnu hodit i z jiných důvodů, třeba pro pojišťovací společnosti.

Jaký je postup revizního technika?

Kontrola elektroinstalace představuje vizuální kontrolu a následně měření elektrických parametrů. Vizuální kontrolou můžeme i my, uživatelé, odhalit mechanické poškození vypínačů nebo zásuvek, všimneme si na nich změny barvy, kterou způsobilo tepelné poškození. V domácnosti lze provést i další kontrolu, a to izolačních materiálů. Odpojíme veškeré spotřebiče z elektrického obvodu a zkontrolujeme, zda elektroměr registruje příkon. Pokud ano, izolační materiály byly někde poškozeny. Bez zbytečného odkladu si objednáme revizního technika.

Nyní nastává část měření elektrických parametrů, mezi které patří: odpor (impedance) jednotlivých smyček neboli obvodů, izolační odpory a zemnící odpor, čili uzemnění. Uzemnění představuje vodivé spojení konkrétního zařízení, spotřebiče s podložím. Chrání před úrazem elektřinou, bleskem a přepětím, zřizuje se též právě pro správnou činnost elektrických zařízení.

Impedance představuje komplexní veličinu, která popisuje zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu. Elektrický odpor podává informace o vlastnostech prvku pro stejnosměrný proud, impedance udává charakteristiku vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance jednotlivých smyček ovlivňuje způsob, jakým dojde k vypnutí jističe. Určuje, po jakou dobu a jak velkým zkratům budou vystaveny elektrické obvody, než se při jejich přetížení vypne jistič.

Elektrický odpor představuje schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud. Hodnota elektrického odporu je závislá na materiálu vodiče, na délce vodiče, na obsahu průřezu vodiče a teplotě vodiče. Odpor vždy nabývá kladné hodnoty. Malý odpor vykazují dobré vodiče, ty špatné kladou velký odpor. Pro úplnost, převrácená hodnota k elektrickému odporu je fyzikální veličina elektrická vodivost. Odporem bývá označována též pasivní elektrotechnická součástka, tzv. rezistor, jež se vyznačuje jedinou vlastností, a to elektrickým odporem.

Elektrická vodivost charakterizuje schopnost vést elektrický proud. Udává velikost elektrického proudu, který prochází vodičem, při jednotkovém napětí na jeho koncích. Platí zde přímá úměra. Čím větší je vodivost elektrického obvodu, tím silnější proud prochází vodičem. Čili vyšší hodnota vodivosti znamená dobrý vodič, naopak špatný vodič vykazuje nízkou hodnotu vodivosti.

Revizní zpráva

Elektroinstalace musí být před uvedením do provozu revidovaná revizním technikem, který vystaví revizní zprávu. Na základě této revizní zprávy přebíráte danou elektrickou instalaci, a teprve potom vám elektrárny přepojí elektroměr a můžete začít odebírat elektrickou energii z její sítě.

Hromosvody a jejich revize

Montáž hromosvodů se provádí v rámci ochrany majetku a zajištění bezpečnosti. Hromosvod chrání dům před bleskem a výboji, které způsobuje atmosférická elektřina. Revize se provádějí ve lhůtách uvedených v revizní zprávě. Jsou potřebné k tomu, aby byla zabezpečena ochrana domu před bleskem, aby byla jistota, že hromosvod správně funguje. Revize hromosvodů upravují technické normy pro ochranu staveb a budov. Revizní technik vám vystaví revizní zprávu, taktéž odstraní případné závady. Revizní zpráva bude potřebná při uplatňování nároku na náhradu škody pojišťovnou. Revize se doporučuje provádět po každém úderu blesku.

Revize se zahájí vizuální prohlídkou, vyzkouší se spoje a úplnost soustavy hromosvodu. Potom se rozpojí zkušební svorky a změří se zemní odpor u každého zemniče. Nakonec je případně zemnič posílen, pokud nesplňuje předepsanou hodnotu.

Zabezpečovací technika

Další způsob, kterým lze zvýšit ochranu majetku, představují zabezpečovací systémy. Do této kategorie patří poplachové systémy, které detekují vniknutí nežádoucí osoby do objektu, a bezpečnostní kamery, které monitorují dění v daném prostoru. Při nežádoucím vniknutí do střeženého prostoru se spustí alarm, osvětlení, či jiná reakce, a to podle toho, jak je ústředna naprogramovaná. Bezpečnostní systémy nacházejí využití v rodinných domech, kancelářích, průmyslových objektech, ale i samozřejmě také v peněžních ústavech, obchodech, atd.

Jak zacházet s elektroinstalací v domácnosti?

Závěrem si připomeneme pár pravidel, jak máme zacházet s elektroinstalací v domácnosti. Nesmíme odstraňovat ochranné kryty a stříkat vodu na elektrická zařízení. Do zásuvek zasouváme pouze normalizované zástrčky. Zástrčky nevytahujeme způsobem, že taháme za šňůru, ale uchopením zasunutého konce zástrčky a zatáhnutím. Jističe lze spínat pouze bez zátěže. Neměli bychom používat prodlužovací šňůry a rozdvojky, zejména ty, které neobsahují vypínač. Podle výše popsané vizuální kontroly cokoli, co nám připadá podezřelé, bez odkladu konzultujeme s profesionálem a nesnažíme se o vlastní změny a úpravy elektroinstalace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15335 (rodina-finance.cz#23072)


Přidat komentář