Elektroinstalace - Plzeň a okolí

I když je to pro mnoho zákazníků překvapivé, tak elektroinstalace jako taková je využívána i u datových a počítačových systémů. Jak a proč, to se dozvíte z následujícího článku.

Elektroinstalace a elektrorozvody

Elektroinstalace je v budovách zasazena přímo do stěn, tedy, aby to bylo správně vyjádřeno, tak přímo do omítek a nebo do elektroinstalačních trubek. Jinou možností jsou také elektroinstalační lišty, kanály a žlaby umístěné na povrchu stěn a nebo také v prostoru budovy. Slouží uživatelům především k přenosu elektrické energie, zde jde o silné rozvody a nebo, což je druhá stránka využití, k přenosu dat a slaboproudých signálů.

Jedná se o jednoduchou soustavu elektrotechnických zařízení. Ta vede a ovládá** elektrický proud** a nebo také elektrické signály v daném místě. Toto místo je nazýváno místem užitkovým, kde je elektrického proudu zapotřebí.

Poté už je jen na požadavcích majitele, jaká síla dané elektroinstalace mu bude nainstalována a právě podle těchto požadavků mu bude vybavena a dimenzována. Pokud se elektroinstalace nachází v budovách, užívá se pro ni název rozvodná síť, neboli silové rozvody, dále také datová síť, také nazývány datové rozvody a nebo slaboproudé rozvody, kterému se také většinou říká sdělovací vedení.

Pokud jsou silové, neboli napájecí a také slaboproudé vodiče a kabeláž vedeny ve společných trasách a dochází jimi k propojení stejných přístrojů, jde o elektroinstalaci moderního typu. Pro představu lze zjednodušeně říci, že v bytových instalacích a jim podobných se objeví ve společném rámečku silové zásuvky dohromady s datovou, telefonní a nebo dokonce TV/SAT zásuvkou. Mimo toto vše může být tato síť obohacena ještě o další kabel a to od ovládací sběrnice KNX/EIB.

Pojistky, jističe, proudové chrániče a také přepěťové ochrany, to vše jsou jistící prvky a naopak spínače, stykače a relé, toto jsou ovládací prvky. Tímto vším je tvořena celá soustava elektroinstalace. Jednoduše řečeno se vlastně jedná o vzájemně propojené vodiče.

V dopravních prostředcích je možno elektroinstalaci očekávat ukrytou v kabelových svazcích, do nichž se kompletují veškeré kabely pomocí bandážování nebo dokonce vyvazování ještě před samotnou montáží. Aby mohly být namontovány do vozidla, je nutné, aby došlo k dokončení stavu a to tak, že na koncích dojde k připojení zakončujících konektorů.

Datové rozvody

Zákazníci a správci budov obvykle požadují o sjednocení různých typů počítačových sítí, nebo také telefonních a mnoho druhů ostatních datových rozvodů. Díky těmto požadavkům se do podvědomí a praxe dostala strukturovaná kabeláž.

Pro tyto rozvody je typické použití** kroucené dvoulinky**. Ta je od jednotlivých zásuvek v budově oddělena a svedena do jednoho centrálního rozvaděče, obvykle na každém patře budovy.

I k tomuto strukturování byly vytvořeny mezinárodní normy, které přesně definují parametry strukturované kabeláže.

Montáž celé struktury kabeláže

Nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví datových sítí jsou v dnešní době především strukturované kabeláže. Rychlý vývoj výpočetní techniky s sebou přináší především vysoké požadavky na přenos dat a to zejména v oblasti aktivních částí systémů a dále také v oblasti pasivních komponentů.

Díky systému** strukturované kabeláže** může uživatel měnit uspořádání své firmy třeba i každý den dle libosti. Jejími výraznými přednostmi jsou především její snadná rozšířitelnost a realizace změn zapojení, k níž přispívá i přehlednost.

Univerzálnost koncového zařízení po připojení k datové zásuvce, například u počítače či telefonu, je také jednou z předností této kabeláže. I malé skupiny vyžadují propojení počítačů do celkové počítačové sítě. Obrovskou výhodou tohoto propojení je především možnost sdílení dat a dalších zařízení jako jsou tiskárny, scannery a mnohá další. Všechna zařízení využívají společný přístup do internetové sítě a jako další výhodou je vnitřní komunikace, díky čemuž se dají naplánovat společné schůzky, zadávat úkoly a nebo dokonce posílat e-maily.

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž a její systémy se vcelku automaticky stávají součástí budovy a jejich životnost a operační parametry je nutno propočítat tak, aby vydržely mnoho let. Vyprojektovaná kapacita systému, jeho rozšířitelnost, univerzálnost jednotlivých komponentů, to vše je podřízeno především mnohaletému provozu.

Horizontální kabeláž

Jde o pevně uložené kabely, které jsou na straně uživatele ukončeny na datové zásuvce konektorem RJ45. V patrovém rozvaděči jsou pevně uložené kabely ukončeny na vícezásuvkových panelech (PatchPanelech). U tohoto druhu kabeláže jsou využívány zejména metalické kabely. Optické kabely jsou nasazovány pouze pro náročná řešení.

Páteřní kabeláž

Jednotlivá patra jsou propojena do hlavního rozvaděče budovy. Optické kabely se instalují pouze pro datová vedení a pro přívod telefonních linek do patrových rozvaděčů z ústředny se používají kabely metalické. Tato kabeláž je umístěna mezi budovami a dá se o ni říci, že je obdobou propojení pater. Spojovací kabely jsou navrženy tak, aby udržely vysoké počty vedení, jak optických tak metalických. Kabely jsou uloženy v zemi nebo kabelových kanálech.

Druhy kabelů

Rozlišuje se pět druhů kategorií, do kterých spadají kabely především dle použití a síly přenosu dat. Jsou to především:

  • kategorie 3 - Přenos dat je u ní omezen pásmem 10 MHz. Dnes se používá pouze výjimečně.
  • kategorie 4 -  V Evropě se tato kategorie skoro vůbec nevyužívá.
  • kategorie 5 - Přenos dat je zde v pásmu do 100 MHz. Kategorie 5E, která je její vyšší sestrou je dnes standardem a je často využívána.
  • kategorie 6 - Zde probíhá přenos dat v pásmu 200 MHz.
  • kategorie 7 - Poslední kategorie již využívá jen stíněnou kabeláž, protože v ní dochází k přenosu v pásmu do 600 MHz.

Kabely a vedení sítí

Kabely jsou vyráběny z různých materiálů podle toho, kde a jakou sílu napětí vedou:

  • metalická kabeláž - Je vyráběna v provedení stíněná (STP) a nestíněná (UTP). Obvyklé, neboli standardní prostředí povětšinou vyhovuje UTP kabeláži, proto se instalace kabeláže STP směřuje pouze na místa s vysokým elektromagnetickým rušením.
  • optická kabeláž - Nachází se v budovách a areálech budov ve vícevidovém provedení - multimode 62,5/125mm nebo 50/125mm. Pokud se jedná o dlouhé trasy, tak na nich se pokládají optické kabely s jednovidovými vlákny - singlemode 8/125mm.

Rozdělení daných sítí

LAN - Také zjednodušeně nazývány lokální sítě, což se dá specifikovat jako sítě v budovách a areálech budov.

WAN - Těm se jinak říká rozlehlé sítě, jednodušeji řečeno sítě metropolitní či národní, a dále také zejména propojení podnikových sítí.

WLAN - Toto je jednoduchá forma bezdrátové sítě LAN s použitím bezdrátových přenosových prostředků.

Vystavění sítě

Jakmile jsou se zákazníkem  dořešeny veškeré konzultace, tak teprve poté se tvoří projekt celého vyřešení sítě. Začne se řešit vhodný server, každý uživatel by měl být vybaven pracovními stanicemi, tiskárnami, scannery a dalšími periferiemi, ale vše záleží už jen a jen na jeho přání a požadavcích. Bezpečnost je zajištěna díky firewallům a také propojením všech zařízení mezi sebou pomocí síťových prvků, do nichž můžeme počítat síťové adaptéry, huby, switche, routery a mnoho dalších.

Funkce a ovládání

Běžnému uživateli je manuální ovládání zjednodušeno pomocí** spínačů, vypínačů a také přepínačů**. Ty jsou jednopólové, dvoupólové, nebo dokonce i vícepolohové. Pokud chce uživatel využít automatické, nebo dokonce vzdálené ovládání, jsou zde dvě možnosti. Může využít relé a nebo stykač.

Jako** přepěťovou ochranu** je možno použít nejen zhášecí, neboli zkratovací diody, ale také rezistory, dále pojistky, které mohou být válcové, keramické, nebo plastové a nakonec také jističe, které zajišťují jištění proti nadproudu a zkratu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15206 (rodina-finance.cz#22852)


Přidat komentář