Elektroinstalace - Mělník a okolí

Tak jako se postupně zvyšují naše nároky, roste i nabídka produktů, která nám umožňuje naše požadavky uspokojit. Ovšem kvalitně provedené elektroinstalace nám budou dobře a dlouho sloužit.

Elektroinstalace jsou velmi důležitou součástí každé budovy. V dnešní době je elektrická energie již nepostradatelnou nutností. Už dávno se nepoužívá jen pro uspokojení potřeb jako jsou svícení, vaření či vytápění. Díky elektroinstalacím máme možnost poslouchat rádio, sledovat televizi nebo pracovat s počítačem a mnoho dalších. Tyto instalace jsou také součástí zabezpečení objektů, monitorování dění uvnitř budov či slouží k efektivní komunikaci a podobně.

Musíme však myslet na to, že se elektroinstalace můžou stát i životu nebezpečnými a to zejména v případě, že se někdo rozhodne je vybudovat svépomocí. V takovém případě hrozí nejen chybná funkčnost zařízení k ní připojeným, ale především dochází k ohrožení majetku, budovy samotné a především života osob, které budovu užívají. Proto bychom se nikdy neměli pouštět do těchto prací sami, ale zásadně bychom ji měli nechat na odbornících. Tito lidé mají potřebné vzdělání i zkušenosti, znají a dodržují platné ** normy a předpisy** a především za svou práci ručí. V případě novostaveb jsou jimi vydané revizní zprávy nezbytné pro zkolaudování stavby.

Hromosvod (bleskosvod)

Hromosvod je zařízení sloužící k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich, před nebezpečnými účinky blesku. Vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země.

Bleskosvod Franklinova typu

Je nejrozšířenějším způsobem ochrany před přímým úderem blesku a zjednodušeně řečeno spočívá ve vytvoření vodivé překážky, která znemožní průniku bleskového výboje k chráněnému objektu a svede převážnou část energie blesku do zemnící soustavy.

Hromosvod musí být zhotoven z materiálů, které dobře odolávají korozívním vlivům okolního prostředí. U nás je nejrozšířenějším materiálem žárově pozinkovaná ocel. Bohužel její životnost se díky znečištění ovzduší a dalším nepříznivým vlivům neustále zkracuje. Z toho důvodu i životnost soustavy hromosvodu z pozinkovaných prvků klesá.

Aktivní bleskosvod

V současné době se na našem trhu objevují nové typy hromosvodové ochrany, kterými jsou moderní a vysoce progresivní aktivní hromosvody. Toto zařízení má ve své nadzemní konstrukční části umístěno vysoce pulsující zařízení, které obsahuje elektronickou část. Tato elektronická část u všech dovážených hromosvodů je schopná samostatné činnosti bez připojení na zdroj elektrické energie.

Před bouřkou, kdy dochází ke změnám elektrického pole mezi mraky a zemí, vysílá aktivní hromosvod pulsující signál v přesně určené a řízené frekvenci. Tímto paprskem vytváří ionizační kanál pro snadnější svedení bleskového výboje. Aktivní paprsek tedy blesk nepřitahuje, pouze usměrňuje ty, které uhodí v jeho aktivní sféře.

Části hromosvodu

Části hromosvodu jsou:

  • jímací zařízení, které zachycuje blesk (vodiče, tyče, mříže)
  • svody, které tvoří vodivé spojení od jímacího zařízení k uzemnění
  • uzemnění, zajišťující svod blesku do země

EZS – elektronický zabezpečovací systém

Spolehlivost moderních drátových i bezdrátových alarm-systémů EZS je v současnosti na vysoké úrovni. Detektory zabezpečovacího systému hlídají otevření dveří a oken, rozbití skleněné výplně, pohyb, požár nebo únik plynu. Jejich hlášení vyhodnocuje ústředna, která je mozkem celého alarmu a rozhoduje o vyhlášení poplachu.

Moderní EZS se ovládají pomocí klávesnice zadáním kódu nebo přiložením čipové karty. Lze je také pohodlně ovládat dálkovým ovladačem. U ovládacích klíčenek je použit plovoucí přenosový kód, který znemožňuje zkopírování.

Klasické drátové prvky EZS jsou navzájem propojeny kabely, kterými se přenáší napájecí napětí a veškeré informace. Naopak bezdrátové zabezpečovací systémy mezi sebou komunikují rádiově a snímače jsou napájeny bateriemi. Spolehlivost a bezpečnost obou variant je srovnatelná.

CCTV – kamerové systémy

Zkratka CCTV je odvozena od anglického pojmu closed circuit television, čemuž odpovídá český ekvivalent uzavřené televizní okruhy.

Kamerové systémy CCTV je možné použít pro sledování nejrůznějších objektů, prostorů a pracovních procesů. Vzhledem k poklesu cen kamerových systémů a k zmenšení velikosti, které bezpečnostní kamery prodělaly, jsou v současnosti hojně využívány i v soukromé sféře.

Kamery mohou být umístěny jak ve vnitřním, tak i venkovním prostředí a fungují i v naprosté tmě. Díky technickému pokroku a snižování cen jsou používány téměř výhradně kamery barevné. Digitální technologie se rovněž prosadila i do oblasti záznamu obrazu, kdy se používají speciální vícevstupové digitální videorekordéry, které umožňují dlouhodobý, bezobslužný záznam obrazu i zvuku na pevný disk. Často jsou tato zařízení vybavena videoserverem, který umožňuje plnohodnotný vzdálený přístup a správu přes internet.

EPS – elektronické požární systémy

Vzhledem k neustálému zvyšování nároků na požární bezpečnost staveb bývá často elektrická požární signalizace nedílnou součástí kolaudované budovy, ať už soukromé či komerční. Nutnost montáže protipožárního systému je možné rozdělit do dvou základních variant a to:

  • povinné, kdy je ze zprávy požárně bezpečnostního řešení jednoznačně zřejmé, jestli daný objekt instalaci požárního systému vyžaduje.
  • na základě vlastního uvážení, kdy se investor sám rozhodne ochránit včasným a přesným odhalením hrozícího nebezpečí a zabránit tak mnohdy obrovským škodám na majetku, ale především újmách na zdraví a lidských životech.

Elektrickou požární signalizaci lze chápat jako zařízení, sloužící k brzkému rozpoznání hrozícího požáru. Tento stav je indikován akustickou a optickou signalizací, případně zasláním poplachové zprávy na hasičský záchranný sbor. Ústředna EPS dokáže určit přesnou polohu ohroženého prostoru. Díky moderním a vyspělým technologiím je možnost výskytu falešného poplachu téměř vyloučena.

EPS se skládá z automatických nebo lineárních hlásičů požáru, tlačítkových hlásičů u únikových východů, ústředny EPS pro zpracování a vyhodnocení signálů z hlásičů, poplachových sirén, popřípadě vysílače pro přenos poplachové informace na hasičský záchranný sbor a zařízení pro navazující zařízení, která ústředna EPS ovládá.

Domácí telefony a videotelefony

Domovní telefony jsou určeny pro vizuální a zvukovou komunikaci mezi osobou vstupující do budovy a osobou, za kterou návštěva přišla. Vstupní tabla obsahují zvonková tlačítka, mikrofon a reproduktor. Pro účinnější rozpoznatelnost návštěvníka slouží kamera, která se nachází v některých variantách domovních telefonů. Některé varianty domovních telefonů umožňují vzájemnou komunikaci mezi vnitřními jednotkami a díky modulárnímu systému umožňuje libovolné rozšiřování telefonních systémů.

Elektroinstalace a moderní doba

Technologie elektroinstalací a také zařízení, které jsou na nich závislé se neustále vyvíjí. Slouží k uspokojení našich potřeb, našemu pohodlí, zábavě i bezpečnosti. Pokud jsou správně a odborně instalovány, vnášejí do našeho života značný komfort.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15346 (rodina-finance.cz#23093)


Přidat komentář