Elektroinstalace - Litoměřice a okolí

Bezpečné rozvody elektroinstalace jsou podmínkou její profesionální montáže podle platných norem. Důležité je provádění revizních kontrol, na jejichž základě je vydána revizní zpráva. Stejná situace platí pro hromosvody a elektrické nářadí.

Elektroinstalace obsahuje elektrické rozvody a připojené elektro zařízení. Elektřinou napájíme různé domácí elektrické spotřebiče, ale také ruční elektrické nářadí nebo osvětlení. Elektrické rozvody a elektrické nářadí je potřeba pravidelně kontrolovat a provádět na nich pravidelné revizní kontroly. O bezpečný provoz elektrických rozvodů, spotřebičů nebo veřejného osvětlení se stará** elektromontážní firma.**

Bezpečný provoz elektrických zařízení

Rozvody elektroinstalace instaluje výhradně elektromontážní firma, laik nesmí do těchto rozvodů v žádném případě zasahovat. Pokud tedy máte o stavu elektroinstalace nebo elektrického nářadí nějaké pochyby, obraťte na specializovanou elektromontážní firmu. Ta stav elektroinstalace odborně prohlédne. V případě havarijního stavu elektrických rozvodů nebo zařízení takový provoz odstaví a zajistí opravu. Aby se těmto kritickým událostem předcházelo, jsou ve firmách nařízeny pravidelné revizní kontroly elektroinstalace a ručního elektrického nářadí. Výsledek revize firma předloží formou revizní zprávy.

 

Kdy je revize elektroinstalace v domácnostech povinná

Revize je povinná u nově postavených bytů nebo domů, kdy probíhá jejich kolaudace. V tomto případě byt nebo dům navštíví odborníci, kteří prověří jeho jednotlivé části. Pokud nebyla zjištěna žádná závada, majitel bytu nebo domu obdrží povolení k běžnému užívání. Součástí kolaudace je také revize elektroinstalace. Pro rodinné domy se doporučují rovněž revize hromosvodů, které mají probíhat jednou za pět let. Minimálně jednou ročně se také doporučuje nechat prověřit veškeré elektrické přístroje, elektrické spotřebiče a vybavení domácnosti.

Revize elektroinstalace a ručního nářadí

Revize elektroinstalace je oprávněna provádět pouze firma, která má k této činnosti potřebná oprávnění. Revize elektroinstalace se provádějí za účelem prověření stavu elektroinstalace ve firmách, bytech nebo rodinných či bytových domů. Ve firmách je pravidelná revize elektroinstalace, ručního elektrického nářadí a dalších elektrických zařízení povinná, je nařízena zákonem. Revize elektroinstalace v bytech nebo domech je prováděna pouze před uvedením do užívání, tedy v průběhu kolaudace, ale není na škodu, pokud si v průběhu let necháte stav rozvodů zkontrolovat.

Jak revize spotřebičů probíhá?

Během revize elektrických spotřebičů firma zkontroluje funkčnost každého spotřebiče. Firma také zkontroluje, zda je každý spotřebič evidován. Pokud pracovník firmy zjistí, že kontrolované elektrické zařízení není v evidenci, poradí Vám doporučené postupy nebo samotnou evidenci zajistí. Evidence a označení elektrických zařízení není žádná věda, obvykle stačí umístění štítku s číslem konkrétního spotřebiče. Na základě revize elektrických spotřebičů je vypracována revizní zpráva, kterou obdržíte pro případné kontroly příslušných úřadů. Revize elektrických spotřebičů probíhá podle zákona č. 262/2006 Sb., č. 251/2005 a normy ČSN 33 1600.

Montáž a revize hromosvodů

Nikdo jistě nepochybuje o tom, že hromosvod je velmi důležité zařízení. Hromosvody chrání budovy před vlivem působení atmosférických výbojů a zabraňují vzniku škody na majetku. Firma, která nabízí montáž hromosvodů, může zajistit také kontroly a revize hromosvodů. Provádí vstupní, periodické i mimořádné revize hromosvodů, revize zemničů a revize jímacích soustav na stavbách, na obytných domech, institucích i firmách a kontroly hromosvodů a jímacích soustav.

Co se na hromosvodech kontroluje?

Revizní technici, kteří kontrolují, zda je systém hromosvodů v pořádku, mají samozřejmě potřebná osvědčení pro revize elektrických zařízení, a samozřejmě zkušenosti. Pracují nejen v normálním prostředí, ale revize hromosvodů mohou zajistit i ve výbušném prostředí. Během revize hromosvodů se provádí kontrola zemničů, jímacích soustav. Součástí služeb je také provedení drobných oprav jako je dotažení spojů, vyčištění svorek, upevnění uvolněných konzol a svěrek a jejich dotažení nebo doplnění chybějících dílů hromosvodů a jímacích soustav. Pokud jsou nutné náročnější opravy hromosvodů, zjištěné závady firma dokáže odstranit v rámci samostatné opravy.

Kdo může provádět elektro revize?

Revize elektrických rozvodů a elektrického nářadí může provádět pouze revizní technik elektrických zařízení, vlastnící platné oprávnění k revizím přístrojů, elektrospotřebičů, hromosvodů, strojů a elektroinstalací. Oprávnění a osvědčení k provádění revizí vydává pouze Institut technické inspekce Praha po splnění mnoha organizačních, technických, kvalifikačních a finančních kritérií jak ze strany dodavatele revizních prací, tak i jeho revizních techniků. Každý objednatel revizních prací by měl ještě před uzavřením smlouvy o provedení revizí ve vlastním zájmu po dodavateli požadovat předložení těchto dokumentů. Bez těchto certifikátů jsou revizní protokoly z právního hlediska neplatné.

Opravy ručního nářadí

Specializovaná firma na opravy ručního nářadí zajišťuje opravy téměř všech značek ručního elektrického nářadí, které je u nás na trhu běžně dostupné, ale pokusí se opravit i zcela neznámé značky. Oprava ručního nářadí většinou spočívá v opravě vinutí rotoru nebo statoru. Cena opravy se může lišit podle použitého materiálu, typu komutátoru, impregnačním laku a mnoha dalších kritériích. Proto cenu raději předem s opravnou nářadí konzultujte pomocí e-mailu, telefonicky nebo opravnu nářadí osobně navštivte. Velmi levné nářadí je vyrobeno z nekvalitních materiálů a není k opravám vůbec vhodné,  je zde problém v nedostupnosti náhradních dílů a cena opravy může přesáhnout cenu nového stroje. Proto se nákupům nekvalitního nářadí vyhýbejte, v konečném součtu Vám vyjde** levněji kvalitní přístroj.**

Elektroinstalační práce

Pokud se jedná o montáž elektroinstalace do nově postavených objektů a domů, elektromontážní firma postupuje podle projektové dokumentace. Také v případě rekonstrukcí elektroinstalačních rozvodů je potřeba postupovat podle kvalitního projektu, neboť se obvykle jedná o** rozsáhlé elektromontážní práce,.kdy se provádí **kompletní výměny rozvodů. Instalují se vnitřní a venkovní rozvody, zásuvky, spínače, vnitřní i venkovní osvětlení, rozvaděče a jističe. Elektromontážní firma může také instalovat elektrické topení. Například velmi oblíbená je montáž podlahového topení do koupelen. Elektroinstalačních práce jsou prováděny v domácnostech, v rodinných nebo bytových domech, v průmyslových objektech.

Instalace a opravy veřejného osvětlení

Přítomnost veřejného osvětlení, které funguje a správně svítí, oceňujeme zejména ve městech. Přispívá k bezpečnosti nočního života. Význam veřejného osvětlení si uvědomujeme většinou až tehdy, pokud některé z světel přestane svítit. Firma, která nabízí montáže veřejného osvětlení se také následně o veřejné osvětlení stará. Provádí údržbu, rekonstrukce, ale také poradenství v oblasti veřejného osvětlení. Abychom při cestě za tmy nezakopnuli, zajišťuje instalace veřejného osvětlení, instalaci rozvaděčů VO s regulátory a další elektromontážní práce, údržbu včetně oprav, provádění elektrorevizí veřejného osvětlení. Údržba veřejného osvětlení spočívá také v nátěrů ocelových konstrukcí a stožárů s použitím vysokozdvižné plošiny, kdy se provádí také mytí a čištění krytů světel veřejného osvětlení.

Montáž vjezdových bran

Vjezdové brány na Váš pozemek již dávno nemusíte ovládat ručně. Dnešní moderní vjezdové brány lze ovládat pomocí mobilního telefonu. Při příjezdu nemusíte ani vystoupit a brána se spolehlivě otevře sama. To oceníte zejména tehdy, pokud venku prší. Obecné lze výhody všech typů bran shrnout asi takto: vysoká spolehlivost, místní nebo dálkové ovládání, jednoduché odblokování v případě výpadku elektrického proudu, kvalitní komponenty. Pokud uvažujete o automatické bráně, je nezbytné se obrátit na odbornou firmu, která montáž vjezdových mobilních brán nabízí, a konkrétní situaci s ní konzultovat. Specializovaná firma Vám pomůžeme vybrat vhodný typ brány a nalézt konkrétní řešení. Dodá Vám nákresy pro přípravu elektrické instalace a základu pro pohon a bránu. Bránu vyrobí a osadí včetně elektropohonu. Může také zautomatizovat i stávající, fungující brány.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15271 (rodina-finance.cz#22936)


Přidat komentář