Elektroinstalace - Jihlava a okolí

Kvalitní elektroinstalace je základem každého domu, každého bytu, každé domácnosti. Kvalitní elektroinstalace má také odpovídající bezpečnostní prvky, které ji chrání před poškozením a osoby před úrazy elektrickým proudem.

Elektřina součást našeho života

Moderní život si nelze bez elektrické energie vůbec představit. Elektrický proud se k nám dostává formou elektroinstalace. Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení, která slouží k přenosu elektrické energie. Špatně fungující elektroinstalace může ohrožovat dům i zdraví a život jeho obyvatel. Zde je nezbytné obrátit se vždy na odborníky.

Elektroinstalace a bezpečnost

Na elektroinstalaci jsou kladené vysoké nároky. Avšak velká část elektroinstalací ve starších zástavbách a panelových domech neodpovídá ani příslušným normám, ani bezpečnostním pravidlům. Rozvody těchto elektroinstalací jsou velmi často ve špatném stavu. Ty úplně nejstarší elektroinstalace jsou stále ještě vedeny v hliníkových kabelech. Dokonce u pavlačových domů se stává, že izolace těchto kabelů je ještě textilní. To je velké riziko ohrožení života i majetku vyhořením. Řekněme si proč. Hliník postupem času jak stárne, křehne a stává se lámavým. V elektrických rozvodech prochází proud a zahřívá zkřehlý hliník, časem je teplo intenzivnější a může se vznítit izolace. Od izolace pak chytnou další materiály a požár je tu. Pokud tedy máte zastaralé hliníkové vedení, neváhejte a nechte si provést rekonstrukci elektroinstalace. Dalším nebezpečným vedením je sice již elektroinstalace vedená pomocí měděných kabelů, ale nedostačující. Tyto starší měděné elektrické rozvody mají naprosto nedostačující počet zásuvek. Většinou se to řeší roztrojkami a prodlužovacími šňůrami, které však většinou nemají potřebný počet ampér a tak se zahřívají. Zásuvka se může začít rozpouštět vyvinutým teplem a v lepším případě vyskočí jistič. V tom horším hrozí vyhoření. Nebezpečí u starších elektroinstalací číhá i v naprosto chybějící ochraně před úrazem elektrickým proudem. Jediné jištění je většinou jističi v rozvodné skříni. Také ochrana před případným výbojem blesku chybí. Jak vidíte, starší elektroinstalace opravdu příliš bezpečí neposkytují.

Začíná se revizí

I když to zní divně, tak rozhodnutí o rekonstrukci elektroinstalace většinou začíná revizí. Jde o to, aby odborník, v tomto případě elektrikář s platným oprávněním zjistil, v jakém stavu je současná elektroinstalace. Pokud je vedena v mědi a je v dobrém stavu, stačí někdy tuto elektroinstalaci rozšířit o potřebné okruhy a bezpečnostní prvky. Někdy to však již není možné a tak se pokračuje návštěvou projektanta, kde si domluvíte a objednáte projekt a projektovou dokumentaci. Jakmile ji máte, stačí vyřídit povolení ke stavebním úpravám a elektrikářská firma může začít s rekonstrukcí.

Jakou elektroinstalaci?

Na výběr jsou pouze dva typy elektroinstalací. Klasická a inteligentní. Klasická je ta, co ji znáte. Tedy měděné kabely rozvedené ve zdi, doplněné rozvody ohebných plastových trubek pro datové rozvody a místní síť, klasické zásuvky, spínače, ovladače a světla. Vše doplněné ochrannými prvky. I když je tato klasická elektroinstalace bezpečná, tak její nevýhodou je nemožnost vyšších úspor za energii. Uspořit u klasické elektroinstalace můžete pouze používáním úsporných žárovek, stmívačů a spínacích hodin. Co se týká inteligentní elektroinstalace, tak zde se dosahuje maximálních ročních úspor. Je to zásluhou promyšleného řízení celého inteligentního systému elektroinstalace. V jediném společném systému elektroinstalace je možné propojit řízení prakticky všech funkcí v domě. Pravdou ovšem je, že pořizovací náklady této elektroinstalace jsou vysoké. Návratnost je však zásluhou dokonalého systému velmi rychlá.

Bezpečná elektroinstalace

Aby byla elektroinstalace bezpečná je zapotřebí použít veškeré možné ochrany. K nim patří nadproudová ochrana. Jde o zajištění jednotlivých elektrických okruhů pomocí jističů. Jističe jsou umístěny v rozvodné skříni a musí být pečlivě označené. Zajišťují ochranu proti zkratům a přetížení. Jsou dimenzovány podle výpočtu celkového odběru objektu připojeného na přípojku. Proudová ochrana, to je vlastně proudový chránič. Každý proudový chránič přeruší dodávku proudu do svého okruhu, pokud proud začne unikat mimo síť. Přerušení je velmi rychlé v řádu milisekund. Tím dokáže tento chránič zachránit lidský život. Proudové chrániče jsou napojeny na zásuvkové okruhy. Chrániče přepětí chrání elektrické rozvody i spotřebiče, pokud do elektrické sítě uhodí blesk. V takovém případě totiž velmi silný elektrický impuls překoná jak pojistky, tak jističe. Chrániče přepětí, takzvané bleskojistky, vysoké napětí odvedou mimo rozvodnou síť.

Proč je důležitý hromosvod?

Hromosvod, jinak také bleskosvod by měl být na každém domě. Jeho úkolem je odvést výboj blesku do země, aniž by jakkoli poškodil dům, elektroinstalaci nebo elektrické spotřebiče. Hromosvod by měl být z nekorodujícího materiálu. Skládá se ze tří částí. První částí je jímací zařízení složené z tyče, mříže a vodiče, který zachycuje blesk. Druhou částí jsou svody, vytvářející spojení mezi jímacím zařízením a uzemněním. Koncovou částí je uzemnění, které se postará o svod blesku do země. Aby celá soustava byla funkční, je třeba provést revizní kontrolu a důkladně vše proměřit a odzkoušet. Revizní kontroly je nutné opakovat každých pět let a pokaždé když dojde k manipulaci s hromosvodem nebo k bleskovému výboji.

Elektronické zabezpečovací systémy

Tyto systémy by se měly stát samozřejmou součástí elektroinstalace. Jejich pořízení není zase až tak finančně náročné. Je to z důvodu, že všechny tyto systémy se šijí takzvaně na míru klienta. Existují také sady elektronických zabezpečovacích systémů, které jsou určeny přímo pro rodinné domy. Tyto systémy se mohou doplnit i o kamerové systémy, elektronického vrátného, požární zabezpečení a signalizaci úniku plynu. Všechny tyto systémy mohou být připojeny až na pult centrální ochrany. Tím se bezpečnost majetku i lidských životů zvyšuje.   Elektronické zabezpečovací systémy mohou být instalovány buď jako drátové nebo bezdrátové. Velmi často se však oba druhy instalace kombinují.

Revize a revizní zprávy

Každá elektroinstalace než je uvedena do provozu, musí být řádně odzkoušena. Tuto kontrolu provádí revizní technik. Vše o průběhu kontroly a všechna měření i zkoušky musí být zapsáno v revizní zprávě. Tu by si každý měl pečlivě uschovat. Minimálně ji totiž bude potřebovat při připojení k odběru elektrické energie ze sítě dodavatele.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15240 (rodina-finance.cz#22897)


Přidat komentář