Elektroinstalace - Hrob, okres Teplice

Řešíte elektroinstalace ve svém domě či firmě? Potřebujete vytvořit nové, provést montáž nebo je opravit? Chcete se dozvědět více? Pojďte se podívat, jaké jsou možnosti a jaké služby od společností očekávat.

Elektroinstalace - Hrob, okres Teplice

Elektroinstalace

Elektroinstalacím se nevyhne žádná nemovitost a často i její okolí. Mohou být v různých podobách. Zajistí požadavky na osvětlení, zásuvky, ale i na různé ostatní elektroinstalace. Řeší se** vysoké a nízké napětí, montáže, opravy, údržby a revize elektrických zařízení** a spousta dalších služeb a prací s tím spojených. U všech prací týkajících se elektroinstalací je nutné provedení specializovanou společností či živnostníkem, a to z důvodu, že neodborné provedení může být až životu nebezpečné či ohrožující ve velkém rozsahu na majetku.

Práce a služby spojené s elektroinstalacemi ve městě Hrob - okres Teplice vám může zajistit společnost pana** Petra Štětky**, která sídlí na adrese** Duchcovská 346, Hrob**. Kontaktovat jej můžete na emailové adrese petr@dynoelektro.cz. Více informací o této společnosti naleznete na internetové adresehttp://dynoelektro.cz/.

Elektroinstalace

Jedná se elektrotechnická zařízení, která vedou k ovládání elektrického proudu nebo signálů v místě, kde se užívají. U nemovitostí se jedná například o rozvodové sítě, datové sítě nebo o slaboproudé rozvody. V domech se elektroinstalace umísťují ve zdech, kde jsou uloženy v k tomu určených trubkách, případně mohou být také v omítkách či na povrchu ukryty v lištách apod.

Jističe

V případě, kdy se provádí v domě zcela nová elektroinstalace, bude zapotřebí vytvořit projektovou dokumentaci, kterou zpracovává technický projektant s kvalifikací v oboru elektro, splňující pro tuto činnost zákonnou vyhlášku. V projektu se mimo jiné také uvede, jak budou umístěny zásuvky, vypínače, osvětlení apod. Vše by se mělo konzultovat se zákazníkem tak, aby se v co největší míře vyhovělo jeho požadavkům. Poté, co je klient s navrhovaným projektem spokojen, se teprve přechází k realizaci. Tu provádí odborná firma či živnostník. Ve chvíli, kdy jsou práce u konce, je na řadě kontrola revizním technikem a vyzkoušením, zda vše bez problémů funguje. V případě, že se najde nějaký nedostatek, či se projeví špatná funkčnost, ihned se provede náprava. Až ve chvíli, kdy jsou** elektroinstalace** plně funkční a je vydána revizní zpráva, následuje předání zákazníkovi.

Vysoké napětí (VN)

Má rozpětí 1000 V až 52 kV. Vysoké napětí se týká zpravidla** venkovního vedení**. Veškerá s ním spojená manipulace se provádí výhradně odborníky. Jakékoliv laické zacházení bez patřičných znalostí, zkušeností a potřebného vybavení může vést k újmě na životě či k velkým škodám na majetku (vznik požáru a jiné). Je potřeba pomyslet na skutečnost, že i kvalifikovaní pracovníci, specializující se na práci s vysokým napětím, podstupují riziko a musí dbát na zvýšenou opatrnost. Pokud máte vysoké napětí v blízkosti svého domu (někdy se jedná i o pár metrů), je vhodné pravidelně nechat provést revizi či v případě potřeby opravu. Pokud je vedení například zasáhnuto bleskem a poškozeno, nepřibližujte se ani k spadlým drátům. Může kolem nich být určitá zóna, která je nebezpečná. Ve všech případech se obracejte na specialisty.

Nízké napětí (NN)

Má rozpětí 50 V až 1000 V. Většinou se jedná o vnitřní zařízení. Do nízkého napětí spadají například pevně uložené rozvody, světla, zásuvky a všechny obvody, které jsou v rozsahu nízkého napětí, a to i s jistícími komponenty. Je zapotřebí provádět** pravidelné revize**, jejichž četnost je udána vyhláškou. I když zde není taková míra nebezpečnosti jako u vysokého napětí, je taktéž zapotřebí využívat pro revize, kontroly a další práce s nízkým napětím spojené specializovanou společnost či živnostníka. Tím, že danému oboru rozumí a mají patřičné zkušenosti, zajistí správnou funkčnost, čímž se předejde problémům, které by při neodborném provedení mohly nastat. Špatně udělané rozvody, zásuvky apod. mohou způsobit kromě nefunkčnosti také například** požár**.

Montáž elektroinstalace

Montáže se provádějí rozdílně podle toho, o jaké zařízení se jedná. Může jít například o montáže u průmyslových a zemědělských nemovitostí, elektrických zařízení pro pracovní stroje či technologické linky. Dále pak také podlahové topení a přímotopy, interiérová světla. Může však jít i o venkovní zařízení, jako jsou venkovní osvětlení a podobně. Montáž elektroinstalací a elektrických zařízení je opět prováděna odborníky, a to ze stejných důvodů, které jsou uvedeny výše. Pokud by byla například špatně provedena montáž u pracovních strojů či technologických linek, tak v případě požáru nebo dalších škod, které by následkem toho mohou vzniknout, nemusí firma obdržet plnění od pojišťovny. Chyběla by jí totiž zpráva o provedení a bezpečnosti a doklad o provedení specializovanou společností.

Opravy a revize elektrických zařízení

Revize se provádějí v pravidelných intervalech, a to podle toho, o jaký typ napětí se jedná. Četnost je udána u jednotlivých typů vyhláškou. Díky** revizím** lze zjistit, zda elektroinstalace fungují bezchybně. Pokud je při nich objeven problém, závada či stav, který budoucím obtížím nasvědčuje, provedou se opravy v potřebném rozsahu. Může však také nastat situace, kdy máte mimo revizi podezření na špatnou funkčnost či nefunkčnost. V takovém případě je na místě povolat co nejdříve odborníky, aby provedli revizi a případně i opravu, pokud se problém potvrdí. Špatná funkčnost se totiž může odrazit v následných problémech, které mohou způsobit i značné škody na majetku, v horším případě i zdraví. Jak je již uvedeno výše, revizi provádí revizní technik. Ten vám ve chvíli, kdy revizi dokončí (a budou hotovy i případné opravy), předá revizní zprávu. Stejně, jako tomu je u všech elektroinstalací, platí, že je nutné si najmout pro tyto práce odborníky.

Výroba, montáž a opravy elektrických přístrojů

Společnost pana** Petra Štětky Dynoelektro** se také zabývá výrobou, montáží a opravami elektrických strojů a přístrojů. Výrobě předchází návrh, který se realizuje poté, co bude vypracován dle požadavků klienta a také jím odsouhlasen. Tím, že každý stroj či přístroj, který je vyroben na zakázku, má své specifické vlastnosti, je vhodné si jej nechat zhotovit u společnosti, která dokáže poskytnout nejen montáž, ale i následné potřebné opravy. Vzhledem ke skutečnosti, že ho sama vyrobila, bude mu mnohem více rozumět, s čímž se sníží i potřebný čas strávený nad výše uvedenými pracemi a tím i zpravidla náklady.

Montáž protipožárních systémů Hilti

Tyto systémy se provádějí jako protipožární zabezpečení prostupů pro kabelové trasy, plastové potrubí, kovové potrubí a stavební spáry. Jedná se zde práce, které zahrnují například nástřik kabelů, utěsnění spár a prostupů kabelů, plastových potrubí a nehořlavých potrubí.

Pracovník, který má provést revizi či montáž protipožárního systému Hilti, tedy protipožárních ucpávek, musí být touto společností proškolen. Je tedy zapotřebí si povolat specializovanou společnost či živnostníka, kteří jsou na tuto činnost specializovaní a zároveň vybaveni potřebným materiálem a nástroji.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15420 (rodina-finance.cz#23287)


Přidat komentář