Elektroinstalace - Frýdek-Místek a okolí

Práce elektrikářů má nezastupitelnou úlohu při montážích a elektroinstalačních pracích. Elektřina a elektrické spotřebiče včetně kompletních rozvodů jsou součástí našeho každodenního života a v následujících řádcích se o elektroinstalacích dozvíte více.

Elektrické instalace a jejich historie

V Čechách začala elektrifikace obytných sídel před první světovou válkou. Sítě, které se používaly, byly různé a z toho vycházela i rozdílnost elektrických rozvodů a používaných elektrických přístrojů.

Do dvacátých let nebyl u elektrických zařízení kladen příliš velký důraz na jejich bezpečnost a to z důvodu malých zkušeností z provozu elektrických zařízení v bytových domech a ne příliš odpovědného přístupu uživatelů. Řád byl vnesen do elektrifikace až díky zákonu č. 439/1919 Sb., o soustavné elektrifikaci. Ve čtyřicátých letech vlivem válečných událostí byly hledány náhradní elektroinstalační materiály a minimalizovala se vybavenost bytů a domů včetně elektrických rozvodů. Tento stav v poválečném období přetrvával, zejména kvůli materiálovým a finančním důvodům.

Projekty bytových domů (mimo rodinné výstavby, která byla projektována individuálně)po padesátých letech nesměly přesahovat určené cenové limity a proto byly rozvody a zařízení navrhovány v minimálním rozsahu jaké připouštěly technické normy. Snaha o co nejnižší náklady se odrazila i v použitém materiálu např. vodiče s hliníkovými jádry, izolační prvky z bakelitu apod.). Rozvody v nichž jsou tyto prvky, vyžadují periodické revize a stálou údržbu. Revize je obzvlášť důležitá, protože u bytů a rodinných domků není revize povinná a na elektrických rozvodech ve společných prostorách panelových domů se provádí pouze výjimečně. Díky tomu dochází k nárůstu provozních poruch, které neodbornou opravou nebo zanedbáním mohou způsobit ohrožení osob, věcí nebo požár.

Podmínky pro připojení k sítím

Před tím než začnete s rekonstrukcí nebo novou výstavbou elektrických rozvodů, musí elektrikářská firma projednat připojovací podmínky pro silnoproudá zařízenídodavatelem elektřiny, telekomunikační zařízením s příslušnou správou telekomunikací a zařízení pro připojení televizního a rozhlasového kabelového rozvodu. Pro vstupy kabelů vnějších sítí do budovy a pro jejich uložení v budově musí být provedeny stavební úpravy v souladu s projektem vnějších sítí.

Odběrné zařízení se připojuje k rozvodu dodavatele elektřiny přípojkou. Připojovacím místem je přípojková skříň nebo také domovní skříň.

Vztah elektrických zařízení k vnějším vlivům

Na každé elektrické zařízení působí jeho okolí a naopak. K zajištění základních podmínek bezpečnosti osob, majetku i zvířat je potřeba, aby bylo elektrické zařízení vybráno a instalováno v souladu s elektrotechnickými předpisy.

Vnější vlivy se třídí do stupňů a každý stupeň vnějšího vlivu je označen dvěma písmeny a číslicí. (A prostředí, B využití, C konstrukce budovy). Určení vnějších vlivů je nutné a musí být určeny jednoznačně v prostorech, v kterých se používají elektrická zařízení nebo v nichž musí být řešena ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny či statických výbojů.

Silnoproudý rozvod

Součástí elektroinstalací v celé budově je silnoproudý rozvod, tzv. odběrné zařízení. Elektrické zařízení bytového domu jako celku se skládápřívodního vedení, z rozvaděčů a z rozvodu za podružnými rozvaděči.

Přívodní vedení

Za hlavní přípojkovou skříní se obvykle dále dělí na hlavní domovní vedení, odbočky k elektroměrům a na vedení od elektroměru k podružným rozvaděčům nebo rozvodnicím.

Hlavní domovní vedení je vedení od hlavní domovní skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru. Rozvětvuje-li se vedení na dvě či více větví, provede se odbočení v odbočovacích rozvodnicích.

Rozvaděče a rozvodnice

Další významnou částí elektroinstalace v bytovém domě jsou rozvaděče a rozvodnice neboli elektroinstalační jádra.

Základní koncepcí dělení elektrických silnoproudých rozvodů v bytech je, že každá obytná místnost má mít alespoň 2 různé obvody, z nichž každý je samostatně jištěn (tj. 1 obvod světelný a jeden zásuvkový, tak aby každý mohl být určen pro více místností).

Ochrana před přepětím

Ochranu před přepětím tvoří vnější a vnitřní ochrana před bleskem.

Vnější ochrana před bleskem

Jejím úkolem je ochrana objektů před mechanickými a tepelnými účinky blesku pomocí hromosvodu. Hromosvod je složen z několika částí – z jímacího zařízení, svodů a uzemňovací soustavy.

Vnitřní ochrana před bleskem

Tato ochrana je tvořena souhrnem opatření ke snižování vlivu elektromagnetických impulzů, které jsou způsobeny proudem blesku uvnitř chráněného prostoru či objektu. K těmto opatřením patří stínění budov a místností, ochranné pospojování včetně zajištění nebezpečných přiblížení. Dodatkovým opatření je účinná přepěťová ochrana.

Principem vnitřní ochrany před následky blesku je připojení všech kovových prvků objektu včetně instalací k ekvipotenciální přípojnici. Všechny elektrická vedení (silová i sdělovací) se k systému potenciálového vyrovnání připojí nepřímo přes svodiče.

Hromosvod

Projekty hromosvodů jsou součástí projektů výstavby rodinného či bytového domu a jsou řešeny s ohledem na tvar střechy. U plochých panelákových střech je jímací soustava řešena zásadně jako mřížová s pomocnými jímači a povrchovými svody. K hromosvodu musejí být připojeny všechny kovové prvky na střeše a v dosahu svodů. K zemnění se používají buď zemní tyče, zemnící desky a od poloviny 80. let základové zemniče.

Rekonstrukce elektrických rozvodů v bytových domech

Je rozdíl mezi opravou elektrického zařízení a rekonstrukcí. Oprava elektrického zařízení znamená zajištění bezpečnosti a funkčnosti elektrických rozvodů, a to bez vlivu na jejich věcné a technické stárnutí**. Rekonstrukce** je zhodnocení elektrického zařízení objektů na platná kritéria tohoto zařízení. Při rekonstrukcích je tedy nutné vycházet ze současných platných předpisů, které současně akceptují nová zařízení pro bytovou výstavbu, například vířivé vany s elektrickým pohonem a ovládáním. Pokud nedojde k výměně staré elektroinstalace za novou, ale jen se zakonzervuje opravou současný stav, nelze nová elektrická zařízení připojovat bez rizika úrazu elektrickým proudem.

Rekonstrukce ve zděných bytových domech je nutné před začátkem prací i projektových, rozhodnout zda vedení bude uloženo pod omítku nebo bude potřeba použít povrchové rozvodylištách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15317 (rodina-finance.cz#23040)


Přidat komentář