Elektroinstalace - Domažlice a okolí

Hromosvody, elektroinstalace a revize, to jsou tři názvy, které v posledních několika málo letech lidem opravdu již začínají říkat hodně a to především díky jejich každodennímu využívání a starostem o ně.

Elektroinstalace okres Domažlice

Dva typy hromosvodů

Jsou známy** dva typy hromosvodů**, které zajišťují ochranu objektů. Jsou jimi aktivní a pasivní hromosvody.

Aktivní hromosvody

Již z názvu si lze vyvodit, že se tento** typ hromosvodů** aktivuje na samém počátku vytváření bouřkových mraků a tudíž ve svém okolí vytvoří pole, které směřuje blížící se blesky na bleskosvod a to z mnohem větší vzdálenosti, než Franklinova tyč.

Pokud dojde k aktivaci bloku Pulsar, dojde k vytvoření vstřícného výboje velmi velké délky a to díky vysokofrekvenčních pulsů. Tento výboj se spojí s hlavní částí blesku a poté dochází ke jejímu svedení k hrotu Pulsar, který jej pojme a svede do země.

Pasivní hromosvody

Tyto** hromosvody** jsou klasickým řešením bezpečnosti téměř všech domů a bytů, což již samo naznačuje, že jsou opravdu určeny pro libovolné druhy staveb. Nejznámějšími jsou hromosvody Franklinova typu, což je pro pochopení, Franklinova tyč s uzemňovacím vedením

Hromosvody Franklinova typu

Nejznámějším a nejpoužívanějším způsobem ochrany před přímým úderem blesku je jednoduše používáno opravdu téměř všude. A to tak, že je vytvořena vodivá překážka, která zabrání průniku blesků k chráněnému objektu a větší část energie z blesku svede do zemnící soustavy. Pro vyšetření ochranného prostoru je podle směrnic použit elektromagnetický model.

U tohoto modelu a společně se stanovením ochranné hladiny, pod kterou objekt spadá dochází k zajištění maximální spolehlivosti a k určení charakteristických vlastností příjmové soustavy. U těchto vlastností jde především o stanovení rozměrů mříží, vzdálenosti svodů, ochranných úhlů tyčových jímačů a tak podobně. Je nutné, aby byl hromosvod navržen přesně podle těchto propozic a také z materiálů, které výborně odolávají korozi a vlivům okolního prostředí.

Pro Českou republiku je velmi rozšířeným materiálem žárem pozinkovaná ocel. Jelikož na ní však působí nepříznivé vlivy okolního prostředí a ovzduší je čím dál tím víc znečištěné, dochází ke zkracování její životnosti. Z tohoto důvodu jsou zaváděny k tomuto procesu méně tradiční materiály, jako jsou například: nerezová ocel, hliník a jeho slitiny, ale také velmi dobře známá měď. Cena hromosvodů zhotovených z podobných materiálů je sice opravdu vyšší, než právě u výše zmíněné pozinkované oceli, ale vcelku lze tato nevýhoda vyvážit provozem téměř bez údržby a opravdu mnohokrát delší životností.

Pokud jsou použity trvanlivé materiály na výrobu hromosvodů, dojde tím také nepřímo k zabránění vytvoření následných škod, jako například poškození střešního pláště a tak podobně. Ty vznikají především při výměnách některých částí právě onoho pozinkovaného hromosvodu a také při jeho nátěru, který se dělá v rámci údržby.
Lepší materiály zajišťují také minimální zatížení stavby díky dokonale vyřešené kotvící mechanice, čímž dojde při upevňování především k úspoře času.

Elektroinstalace

Slouží uživatelům především k přenosu** elektrické energie**, zde jde o silné rozvody a nebo, což je druhá stránka využití, k přenosu dat a slaboproudých signálů.

Jedná se o jednoduchou soustavu** elektrotechnických zařízení**. Ta vede a ovládá elektrický proud a nebo také elektrické signály v daném místě. Toto místo je nazýváno místem užitkovým, kde je elektrického proudu zapotřebí.

Poté už je jen na požadavcích majitele, jaká síla dané elektroinstalace mu bude nainstalována a právě podle těchto požadavků mu bude vybavena a dimenzována. Pokud se elektroinstalace nachází v budovách, užívá se pro ni název rozvodná síť, neboli silové rozvody, dále také datová síť, také nazývány datové rozvody a nebo slaboproudé rozvody, kterému se také většinou říká sdělovací vedení.

Pokud jsou silové, neboli napájecí a také slaboproudé vodiče a kabeláž vedeny ve společných trasách a dochází jimi k propojení stejných přístrojů, jde o elektroinstalaci moderního typu. Pro představu lze zjednodušeně říci, že v bytových instalacích a jim podobných se objeví ve společném rámečku silové zásuvky dohromady s datovou, telefonní a nebo dokonce TV/SAT zásuvkou. Mimo toto vše může být tato síť obohacena ještě o další kabel a to od ovládací sběrnice KNX/EIB.

Dopravní prostředky, samohybné stroje a motorová vozidla

Motorová vozidla mají poměry v elektroinstalaci velmi obdobné. Používá se u nich sběrnic CAN-BUS a to především proto, že silové a slaboproudé rozvody se mohou vzájemně ovlivňovat. Díky tomuto jevu je nelze prostorově oddělit. Právě pro tyto účely vznikl obor s názvem EMC. Elektromagentická kompatibilita je zajištěna tak, že se vždy prozkoumají všechny možné příčiny rušení a odrušení ve všech elektroinstalacích.

U dopravních prostředků a také samohybných strojů, nebo dokonce lodí, zde se elektroinstalace nazývá spíše elektrická výzbroj, nebo kabeláž. Elektrická výzbroj, to jsou především kabely, ovládací přístroje a spotřebiče, kdežto naopak u kabeláže jde jen a pouze o kabely a konektory.

Elektrorozvod

Pojistky, jističe, proudové chrániče a také přepěťové ochrany, to vše jsou jistící prvky a naopak spínače, stykače a relé, toto jsou ovládací prvky. Tímto vším je tvořena celá soustava elektroinstalace. Jednoduše řečeno se vlastně jedná o vzájemně propojené vodiče.

Elektroinstalaci je v budovách zasazena přímo do stěn, tedy, aby to bylo správně vyjádřeno, tak přímo do omítek a nebo do** elektroinstalačních trubek**. Jinou možností jsou také elektroinstalační lišty, kanály a žlaby umístěné na povrchu stěn a nebo také v prostoru budovy.

V dopravních prostředcích je možno elektroinstalaci očekávat ukrytou v kabelových svazcích, do nichž se kompletují veškeré kabely pomocí bandážování nebo dokonce vyvazování ještě před samotnou montáží. Aby mohly být namontovány do vozidla, je nutné, aby došlo k dokončení stavu a to tak, že na koncích dojde k připojení zakončujících konektorů.

Barvy v elektroinstalaci

Elektroinstalační dráty jsou v celé České republice a Evropě označovány standardním barevnostním označením.

Světle modrá barva

Takto je označován** nulový vodič**, který je označován také jako neutrálním, nebo střední vodičem a jeho schematické označení je písmeno N.

Hnědá, Černá, nebo šedá barva

Schematické označení tohoto drátu je pomocí písmene L a je nazýván fárovým vodičem.

Zelené a žluté pruhy

Tento drát se nazývá uzemnění, nebo také ochranný vodič a schematicky je označen pomocí písmen PE.

Funkce a ovládání

Běžnému uživateli je manuální ovládání zjednodušeno pomocí spínačů, vypínačů a také přepínačů. Ty jsou jednopólové, dvoupólové, nebo dokonce i vícepolohové. Pokud chce uživatel využít automatické, nebo dokonce vzdálené ovládání, jsou zde dvě možnosti. Může využít relé a nebo stykač.

Jako** přepěťovou ochranu** je možno použít nejen zhášecí, neboli zkratovací diody, ale také rezistory, dále pojistky, které mohou být válcové, keramické, nebo plastové a nakonec také jističe, které zajišťují jištění proti nadproudu a zkratu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15205 (rodina-finance.cz#22851)


Přidat komentář