Elektroinstalace a revize - Trutnov a okolí

Elektroinstalační a elektromontážní práce nebo revizi již stávající instalace a spotřebičů čas od času potřebuje každý z nás. Proto vás následující řádky provedou touto problematikou a doporučí odborníka.

Co bychom měli vědět o domovní elektroinstalaci?

Domovní elektroinstalace je jako celek systém ovládacích, spínacích, jistících a výkonových prvků a je tvořena vedením, spínači, jističi, přepěťovou ochranou a spotřebiči. Podkladem pro nově stavěnou domovní elektroinstalace je projektová dokumentace (projekt). Projekt uskutečňuje projektant-technik, který má elektrotechnické vzdělání a příslušné zkoušky pro vykonávání funkce, zejména vyhlášku 50/78 Sb.

Podle paragrafu 10 příslušné vyhlášky se projekt se nejčastěji realizuje tak, že investor předloží projektantovi návrh, jak si představuje, že by elektroinstalace měla vypadat; kde by si přál umístit vypínače, světla, zásuvky a jiné ovládací prvky a komponenty. Na projektantovy je aby následně podle těchto požadavků a elektrotechnických norem udělal projekt, v kterém je budoucí elektroinstalace zakreslena. Poté následuje a je možno přistoupit k realizaci. Zhotovení můžete přenechat buď elektrikáři (osobě samostatně výdělečně činné), kteří musí mít hotovou zkoušku z vyhlášky 50/78Sb, §8, nebo elektromontážní firmě, která má příslušná oprávnění.

Podle zákona se po skončení realizace musí nová elektroinstalace před jejím uvedením do provozu vyzkoušet a zrevidovat. Revizi a zkoušky realizuje revizní technik, který musí mít také zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb., paragraf 9, a po provedené kontrole a měření vydá následně revizní technik výstupní zprávu o stavu instalace tzv. revizní zprávu. V té je konstatováno, zda je elektroinstalace způsobilá k provozu a bezpečnému užívání.

Elektroinstalační práce

Do této kategorie patří velké množství prací, které můžeme rozdělit na slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace a revize.

Slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace

V každé domácnosti nebo firmě potřebujete jednou za čas menší nebo větší slaboproudé elektroinstalační práce, ať už jde o připojení domácího telefonu, požárního hlásiče nebo kompletnímu rozvržení telefonních rozvodů. Do slaboproudých instalací patří také připojení kamerových systému, datové rozvody, rozvody STA. V obchodech a školách se obracíme na elektroinstalatéry v případě ozvučení prostor. Vždy je lepší se obrátit na odbornou firmu, která umožní splnění vašich požadavků.

Silnoproudou elektroinstalaci můžeme dělit na bytovou a průmyslovou. Při rekonstrukcích rodinných či panelových domů nebo při nových výstavbách se obrátíte na elektrikáře "silnoproudaře", který zrealizuje podle projektu požadovanou elektroinstalaci. Mezi silnoproudé práce patří i montáž a správa veřejného osvětlení, přípojky, vrchní a kabelové vedení, podlahové vytápění a montáž hromosvodů.

Revize

Revizní technici, kteří jsou ke své práci vyškoleni a mají složeny speciální státem požadované zkoušky, provádí v rámci průmyslové a bytové silnoproudé instalace revize výchozí a periodické. Reviduje se elektrické ruční nářadí, spotřebiče i hromosvody.

Některé revize jsou ze zákona povinné a jiné zejména u domácích elektroinstalací povinné nejsou, vždy je ale dobré v rámci bezpečí osob a majetku instalace zrevidovat. Cílem revizí je předcházet škodám v případě požáru, který může od vadné elektroinstalace snadno vzniknout.

Pro firmy platí více než dvacet různých předpisů, norem a zákonů a za nesplněné elektro revize hrozí pokuta, kterou inspektorát práce může stanovit až ve výši 2 milióny korun. Některé revize musí probíhat pravidelně z důvodu ochrany zdraví a majetku. Při revizi technik zkontroluje všechny elektroinstalace, spotřebiče, rozvody a další zařízení a poskytne vám následně celkový posudek v revizní zprávě.

Výsledná/pravidelná revizní zpráva vám poskytne závěry z revize elektrického zařízení.  Ve zprávě vždy musí být údaje o objednateli revize, revizním technikovi, místo provedení revize, revidovaná zařízení a soupis provedených úkonů, proměření izolačního stavu, použitý přístroj k měření a závěr s celkovým posudkem, zda je elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti v rozsahu revize schopno bezpečného provozu nebo zjištěné závady.

Základní pravidla bezpečného zacházení s elektřinou

Vadné elektroinstalace a nepozorné zacházení se spotřebiči, bývají častými příčinami požárů a úrazů elektrickým proudem v domácnostech a firmách. Abyste byli v bezpečí, můžete se řídit následujícími radami.

Vypínejte spotřebiče, pokud je nepoužíváte

Spotřebič je bezpečně vypnutý, pokud je vytažen ze zásuvky, alternativou může být, použijete-li zásuvky s přepěťovou ochranou nebo vypínačem. Na požárech v domácnosti způsobené elektřinou se nejvíce podílí spotřebiče, které jsou trvale zapojeny v zásuvce (chladničky, přímotopy, varné konvice, mikrovlnky nebo elektronika). Pokud na delší dobu odcházíte nebo za bouřky vždy je vypněte!

Prodlužovací šňůry a rozdvojky

Zejména staré prodlužovací šňůry a rozdvojky je nutné vyřadit. Při koupi nových dejte pozor, zda mají označení, že odpovídají normám. "Častou příčinou požáru bývají i laicky vyrobené a přetěžované prodlužovací šňůry," říká Zdeněk Hošek z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.

Spotřebiče a osvětlení

Dodržujte pokyny v návodech ke spotřebičům a osvětlení. Je třeba dbát zejména na správné připojení, montáž a údržbu. Velmi nebezpečný může být i usazený prach na přístrojích, které se zahřívají nebo překrytý větrací otvor.

Udržujte elektroinstalaci v dobré kondici

U** elektrických rozvodů** hrají důležitou roli jističe. Když nefungují a dojde ke zkratu ve vedení a poškození přístrojů mohou zapálit dům. Obdobné problémy mohou přivodit nefunkční nebo chybějící proudové chrániče a bleskojistky.

Vždy nechejte práci s elektřinou odborníkům

Amatéři často špatně dimenzují vedení a jeho ochranu, díky čemuž se pak přehřívá, kabely vedou nevhodnými místy, kde se mohou poškodit, špatně propojují dráty a připojují** elektrická zařízení a spotřebiče**. Takovéto úpravy samozřejmě ani nesplňují předepsané bezpečnostní normy a může dojít k havárii, úrazu nebo požáru.

Pozor na to, kudy vedou dráty

Pokud potřebujete do zdi navrtat díru, je třeba si promyslet, zda tím místem nevedou elektrické kabely. Od zásuvek vede kabel vodorovně k dalším zásuvkám nebo k zemi, jen výjimečně kolmo nahoru. Od vypínačů vedou dráty běžně dolů k podlaze a nahoru ke "krabičkám" pro rozvod k lustrům – na zdi jsou to dutiny v omítce s kulatými krytkami.

Děti a zvířata k elektřině nepouštějte

Pro malé děti a domácí zvířata, která volně pobíhají po bytě, hrozí nebezpečí úrazu, proto zásuvky zaslepte plastovými chrániči, které jsou v obchodech běžně k dostání. Na trhu jsou k dostání i zásuvky s bezpečnostní krytkou, která se jednoduše zavře, pokud spotřebič vytáhnete ze zásuvky. Zabezpečte kabely, aby je mazlíčci nemohli rozkousat. Nejlépe je zabezpečíte jejich uložením za skříň, do krycích lišt nebo do výšky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15301 (rodina-finance.cz#22993)


Přidat komentář