Elektroinstalace a revize - Most a okolí

Kvalitně provedená elektroinstalace znamená především bezpečí pro celou rodinu a také nám může ušetřit peníze na opravách elektrických zařízení. V této oblasti je vždy lepší najmout si zkušeného profesionála, který odvede dobrou práci.

Pohodlí, bezpečí a funkčnost, to nám zajistí kvalitně provedená elektroinstalace. Většinou platí pravidlo, že čím je elektroinstalace starší, tím jsou větší rizika. Materiály po čase stárnou a je nutná jejich výměna. Také technický pokrok jde neustále dopředu a přináší sebou větší bezpečnost. Proto je mnohdy lepší přistoupit k rekonstrukci elektroinstalace. Na tyto práce je vždy lepší najmout si zkušeného odborníka. Laik může jen těžko vyřešit problémy s elektroinstalací a špatně odvedená práce v této oblasti může mít velmi závažné následky.

Elektroinstalace bytů a rodinných domů - projekt

Na začátku budování elektroinstalace v rodinném domě nebo bytě je projekt elektrických instalací. Projekt by neměl být vypracován ve spěchu, je velmi důležité vše pečlivě promyslet. Když je projekt elektroinstalací kvalitně zpracován, zajistí nám lepší podmínky pro ovládání a také úsporu energie. Naše požadavky můžeme prodiskutovat s odborníkem a ten navrhne nejlepší řešení. Zpracovaný projekt elektroinstalace nám zajistí bezpečnost. Projekt dále vytvoří jasné podmínky pro realizační firmu, pro kterou se také projekt stane oporou během prací. Požadavky v projektu také mohou pomoci firmě vytvořit cenovou nabídku. Projekty elektroinstalací obsahují nákres bytu (rodinného domu), schéma rozvaděče a projektovou dokumentaci. V projektu jsou zaznamenány nové i staré trasy vedení, umístění zásuvek, spínačů, svítidel a dalších vývodů.

Elektroinstalace bytů a rodinných domů – realizace

V tomto bodě je nejdůležitější vybrat profesionální firmu k realizaci elektroinstalací. Nekvalitně provedená elektroinstalace může poškodit drahé elektrické spotřebiče, zapříčinit vznik požáru nebo způsobit ublížení na zdraví v nejhorších případech smrt. Po dokončení elektroinstalací následují práce zednické. Tyto práce už nejsou náročné.

Revize elektroinstalací

Profesionála na revizi elektroinstalací je vhodné pozvat 1x za 5 let. Revize vám zaručí bezpečnost elektroinstalací v celém domě. Po revizi si vždy můžete být jistí, že vaše elektrospotřebiče, elektroinstalace a hromosvody jsou v pořádku. Pravidelné revize snižují riziko vzniku požárů a mohou odhalit problémy, které by později mohly způsobit poškození elektrických zařízení. Revizí tedy ušetříte za opravy a pořizování nových elektrických zařízení. Také pojišťovny vám nevyplatí peníze v případě, že po požáru nebo zasažení elektrickým proudem nebudete mít vypracovanou revizi elektroinstalací. Revizi provádí revizní technik s platným oprávněním a příslušnou kvalifikací. Během revize stačí technika seznámit s umístěním zařízení, s původní dokumentací a staršími revizními zprávami. Na závěr kontroly obdržíte revizní zprávu.

Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Odborníci z oboru elektrotechniky mohou využít služby firem, které nabízejí školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. – vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vyhláška stanovuje stupně odborné způsobilosti pracovníků. Vy vyhlášce se hovoří o elektrických zařízeních, za která se považují zařízení, u kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem a zařízení, která slouží k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Stupně odborné způsobilosti

Ve vyhlášce č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice se rozdělují pracovníci podle stupňů odborné způsobilosti. Osoby pracující v tomto oboru se dělí na pracovníky v uvedení, seznámení, poučení, znalí, pracovníci pro samostatnou činnost, pro řízení činnosti, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu, pracovníci pro provádění revizí, pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování.

Pracovníci pro řízení revizí

Revizní technici (pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení) jsou osoby s vyšší kvalifikací, s ukončeným odborným vzděláním, praxí a se složenou zkouškou před příslušným orgánem dozoru.

Pracovníci pro samostatné projektování

Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou osoby s odborným vzděláním, praxí a složenou zkouškou ze znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.

Měření termokamerou

Termokamera je zařízení, které dokáže zachytit únik tepla z budov. Nejvhodnějším obdobím pro měření s termokamerou je zima (říjen – duben). V případě, že se zajímáte o stav vaší budovy a tepelné ztráty, objednejte si firmu, která vám může nabídnout tuto službu. Termokamera se využívá ve stavebnictví, kde může odhalit špatné utěsnění oken a dveří, nekvalitně provedené zateplení fasád nebo střech, stav obvodového zdiva před zateplováním, praskliny a trhliny ve zdivu pod omítkou, problémy v komínovém systému, porušení tepelní izolace stropních konstrukcí, závady v podlahovém vytápění a další. Termokamera může dále zjistit problémy v elektroinstalacích /rozvaděče, elektromotory, kabely, jističe) a závady na strojích a zařízeních.

Bezpečná elektroinstalace

Bezpečná elektroinstalace znamená dobře vypracovaný projekt, realizaci a revizi elektroinstalací, to vše pro vás taky bude znamenat život v bezpečném domově. Nekvalitně provedená elektroinstalace zmůže způsobit velké problémy a v nejhorších případech i ublížení na zdraví osob. U nekvalitně provedené elektroinstalace hrozí vyšší riziko vzniku požárů. Požár může být způsoben např. oteplením některých částech instalací, zkratem, elektrickým obloukem nebo nevhodně umístěným tepelným spotřebiče nebo svítidlem. Elektrický proud způsobuje lidskému tělu poškození tkání teplem, poruchy nervové a srdeční činnosti. Následky na zdraví po zasažení elektrickým proudem se odvíjí od velikosti napětí, délce napětí atd. Osoba, která byla zasažena elektrickým proudem má na těle popáleniny, poruchy srdečního rytmu, křeče dýchacích svalů a je možná i zástava dechu. Proto je vždy nutná znalost první pomoci. Teoretické znalosti nám mohou pomoci zareagovat v takto složitých situacích. Nejdříve se vždy musí přerušit spojení těla se zdrojem elektrického proudu. K přerušení elektrického proudu se může použít např. nevodivá hůl, suchý oděv nebo boty. V případě, že je napětí příliš vysoké, se musí nejprve vypnout proud. Osobě zasažené elektrickým proudem se musí následně zkontrolovat základní životní funkce jako srdeční činnost a dech. Pokud jsou základní životní funkce narušeny, začínáme s oživováním. S oživováním pokračuje záchranná služba po příjezdu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15409 (rodina-finance.cz#23247)


Přidat komentář