Elektroinstalace a revize - Karviná a okolí

Elektroinstalace a také jejich revize je potřeba přenechat profesionálům, neboť je zde nutnost znalosti všech norem, zákonů a předpisů a také praxe. Toužíte mít doma novou elektroinstalaci, nebo Vaše stará potřebuje revizi? Oslovte odborníka.

Elektroinstalace je nejdůležitější částí našich domovů a to hlavně proto, že nám v interiéru zajišťuje teplo a světlo, které dělá domov domovem. Každá elektroinstalace musí být také bezpečná, čehož docílíme tím, že ji budeme nechávat pravidelně kontrolovat a k tomu slouží revize.

Plánování elektroinstalace

Základem dokonalé elektroinstalace je každopádně její odborný návrh neboli projekt, který by měl provádět pouze odborník čili projektant, mající k tomuto patřičná oprávnění a povolení. Projekt je základním kamenem celé elektroinstalace, bez něhož nelze získat stavební povolení, nelze začít s její montáží ani nebude provedena revize, čímž nelze docílit ani připojení na elektroměr. Z výše uvedeného je tady patrné, že je projekt velmi důležitý a proto je potřeba říci projektantovi vše, co je k jeho plánování potřeba. Projektant musí znát rozmístění nábytku, zabudovaných zařízení, spotřebičů a také jejich příkon, což je důležité k tomu, aby mohl dopodrobna naplánovat rozmístění vypínačů, zásuvek apod.

Montáž a opravy elektroinstalace

Montáž a opravy elektroinstalace jsou otázkou dosti složitou a proto je zapotřebí, aby je vykonával odborník mající dostatek odborných znalostí a také praxe. Chystáme-li se provést montáž elektroinstalace je k ní potřeba v první řadě projekt, podle kterého vše probíhá. Člověk, který montáž elektroinstalace vykonává, musí tedy znát projektovou dokumentaci a dokonale se v ní vyznat. Na to, aby bylo vše provedeno přesně podle daného projektu, dohlíží stavební dozor.

Revize elektroinstalací

Každé elektrické zařízení, stejně tak, jako celá elektroinstalace potřebují provádět kontroly a revize, které jsou zcela v rukou revizních techniků, kteří provedou vizuální kontrolu a poté vše pečlivě přeměří. Na základě těchto kontrol je vystavena revizní zpráva, jejíž kopii obdrží také majitel daného objektu. Revizní zprávu je potřeba řádně uložit a v případě kontroly správním orgánem předložit k nahlédnutí. Pravidelnost provádění revizí a také jejich druhy určují ČSN, které je nutné dodržovat. Revize elektroinstalací chrání nás před zásahem elektrickým proudem a náš majetek před požárem či výbuchem.

Jaké máme druhy revizí?

Revize elektroinstalací se dělí na tři druhy a těmi jsou revize výchozí, pravidelné a mimořádné. Výchozí revize elektroinstalace je prováděna vždy při prvním uvedení zařízení do provozu a také v případě, že byla prováděna rekonstrukce. Revize pravidelná je prováděna v pravidelných intervalech, které udává ČSN a provádí se u zařízení, které již jsou v provozu. Posledním druhem revize je revize mimořádná, která se provádí po každé úpravě a opravě elektroinstalace.

Proč jsou revize elektroinstalací důležité?

V první řadě je revize důležitá při kolaudaci daného objektu, lépe řečeno, je hlavním dokumentem, který je při kolaudaci potřebován. Dalším důvodem proč mít revize v pořádku je ochrana našich životů a majetku. S tím také souvisí, že pokud nebude mít daný objekt proveden řádně všechny revize, nebude mu vyplaceno pojistné plnění, neboť pojišťovny vždy vyžadují revizní zprávu. Pro zaměstnavatele jsou revize důležité, neboť jim poskytují právní ochranu. Tyto revize kontroluje inspektorát práce, který v případě, že nebude vše tak, jak má může uložit pokutu až do výše několika miliónů korun a v horším případě také žalobu za nedodržení zákona.

Rozvaděč

Slovo rozvaděč známe všichni, ale jeho význam zná málokdo. Obecně lze tedy říci, že rozvaděč je soubor spínacích a řídících zařízení, která jsou sestavena úplně a to včetně všech vnitřních mechanických a vzájemných spojení. Rozvaděč je hlavní součástí celé elektroinstalace, na které velmi záleží.

Lze provést elektroinstalaci a její rekonstrukci svépomocí?

Odpověď na výše položenou otázku je jednoduchá. Elektroinstalaci si nelze provést v žádném případě svépomocí. Ptáte se proč? No, nejde to proto, že je při realizaci elektroinstalace zapotřebí znát všechna nařízení a zákony, kterými se musí lidé, kteří elektroinstalaci provádějí řídit. Pokud by nebyla nařízení apod. dodržena, došlo by k tomu, že by elektroinstalace nevyhovovala a nebyla by provedena její revize. Následně by to vyvolalo řetězovou reakci, kterou je nevydání revizní zprávy, nezkolaudování a také nepřipojení na elektroměr. V důsledku by to znamenalo, že by byla celá práce zbytečná a pokud bychom chtěli, aby byla elektroinstalace v pořádku, museli bychom povolat odbornou firmu, která by provedla její rekonstrukci, což by znamenalo další nemalé finanční náklady navíc.

Jak na rekonstrukci špatné elektroinstalace?

Pokud se Vám stane, že je elektroinstalace nevyhovující, je potřeba oslovit odbornou firmu, která nám provede její rekonstrukci. K rekonstrukci jsme nuceni přistoupit také v případě, že máme poddimenzované zásuvky, což vede k vyhazování jističů, což je obvykle známkou toho, že byl buďto špatně zhotoven projekt, nebo byla nepřesně provedena její montáž. K rekonstrukci je zapotřebí stejně tak, jako u provádění nové elektroinstalace zapotřebí odborný návrh neboli projekt, který je rovněž jako u plánování nové elektroinstalace klíčovým dokumentem. A právě proto je velmi důležité abychom vybírali projektanta velmi pečlivě a zodpovědně.

Jak vybírat elektrospotřebiče?

Chceme-li si usnadnit život pomocí správných elektrospotřebičů, je potřeba důkladně je vybírat. Většina z nás si vybírá spotřebiče podle designu či podle toho, jak moc je potřebujeme. V případě, že daný spotřebič potřebujeme velmi nutně, jsme ochotni přehlídnout i nedostatky, které nabízí, což je špatně. Dalším problémem je výběr podle ceny, což je v dnešní době aplikováno stále častěji. Chceme-li však, aby nám spotřebič vydržel co nejdéle, měli bychom jej vybírat podle výkonu a spotřeby a také podle toho, z jakých materiálu a kým je vyroben. Pouze tehdy, když budeme trvat na kvalitě a výkonu, můžeme počítat s tím, že nám daný spotřebič dlouho vydrží. Nejsme přece tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci? Proto bychom měli všechny spotřebiče nakupovat v obchodech, kde nám mohou profesionálové patřičně poradit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15291 (rodina-finance.cz#22972)


Přidat komentář