BOZP Krnov, Bruntál

Podnikáte a dělá Vám starosti, zda máte v pořádku všechny náležitosti ohledně Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Pokud si v čemkoliv nejste jisti, vyplatí se obrátit na profesionály v oboru.

Některá pracovní prostředí jsou riziková méně, jiná více. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkráceně BOZP) se musí dodržovat všude, avšak dle jednotlivých typů pracovišť se mohou lišit požadavky, předpisy, normy apod. Znáte všechny své povinnosti ohledně BOZP?

Vstupní školení BOZP Krnov, Bruntál

Vstupní školení BOZP je nutno absolvovat hned první den v nové práci, ještě před začátkem výkonu pracovní činnosti. Školení nejprve probíhá v teoretické rovině (obecné školení BOZP) a poté s praktickými ukázkami (školení BOZP na pracovišti). V malých podnicích je možné oba typy vstupního školení BOZP sloučit do jednoho.

Periodická školení BOZP Krnov, Bruntál

Vstupní školení je určeno pro nové zaměstnance, zatímco periodická školení absolvují stálí zaměstnanci dle potřeby. Periodická školení BOZP se provádějí vždy po určité době, anebo v případech jako je změna příslušné legislativy či norem, pořízení nových technologií na pracoviště, přeřazení zaměstnance na novou pracovní pozici nebo v jiných odůvodněných případech.

Co se zaměstnanec dovídá na školení BOZP?

Na vstupním školení se nový zaměstnanec dozví obecné legislativní náležitosti (práva a povinnosti zaměstnance, povinnosti zaměstnavatele, smlouva, odbory, pracovní pomůcky, první pomoc, havarijní plány atp.) a také vše potřebné pro výkon své profese (práce na konkrétních strojích a jejich obsluha, pracovní směrnice, prevence pracovních úrazů aj.). Obecné školení a školení na pracovišti se v některých bodech mohou prolínat a některé mají i společné, což zaměstnanci umožní si nabyté poznatky lépe zapamatovat, pochopit a využívat v praxi.

Periodická školení BOZP mohou být rovněž pojata obecně a to kvůli připomenutí a znovunabytí důležitých znalostí, ale kromě toho bývají zaměřena na konkrétní oblasti, na nové technologie a práci s nimi, na zefektivnění práce aj.

Kompletní služby BOZP Krnov, Bruntál

Každý podnik a každé pracoviště může být navštíveno inspektory z OIP. Pokud inspektoři objeví jakékoliv pochybení, podnikatel se tím vystavuje riziku pokuty. Chcete si být jisti, že Vám žádná pokuta nehrozí, že u Vás je vše v pořádku? Oslovte profesionály v oboru, kteří Vám poskytnou komplexní služby BOZP, jako je provádění školení, vypracování a vedení dokumentace, audit BOZP aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15427 (rodina-finance.cz#23433)


Přidat komentář