Vzdělávání seniorů

Společenské změny ovlivňují postoj všech generací, přináší zásadní změnu životních podmínek a možností, pro mnohé změnu zaměstnání, bydlení, pro některé ztrátu sociálních jistot. Vzdělávání seniorům pomáhá hledat nové jistoty a smysl života.

Pro staré lidi jsou často změny přímo stresující, protože možnost  ovlivnění životních podmínek z jejich strany je minimální.

Za faktory, které tuto politiku příznivě ovlivňují, je možno počítat :

 • postupný přesun hodnot od filozofie spotřebitelské směrem k filozofii důstojného prožití života, jako neopakovatelné hodnotě, při zachování smysluplnosti každé jeho etapy, tedy i stáří,
 • zvyšující se zájem společnosti o handicapované skupiny obyvatelstva a skupiny sociálně slabší, valorizace důchodů, domy sociální péče apod.,
 • zájem o aktivní účast starších a starých lidí o edukační aktivity (kluby důchodců, akademie třetího věku, univerzity třetího věku apod.),
 • zvyšující se sociální úroveň života i lékařská péče prodlužující aktivní část života,
 • nárůst poznatků různých vědeckých disciplín o stáří (geriatrie, psychologie stáří, gerontologie apod.).

Geragogika

Problematikou vzdělávání a péče o seniory se zabývá geragogika. Jejím předmětem je především podpora aktivního životního programu ve stáří.

Při vzdělávání seniorů plní výchova a vzdělávání následující funkce:

 • všeobecně vzdělávací
 • kulturně - umělecké
 • poradenské
 • zdravotní
 • právní a jiné poradenství

Jedná se tedy o funkce preventivní, rehabilitační, adaptační, relaxační, mezigeneračního působení a kultivační.

Význam vzdělávání seniorů

Psychologické výzkumy ukazují, že během procesu stárnutí narůstá tendence klást větší důraz na vnitřní smysl činnosti. Tento se často projevuje potřebou vzdělávat se. Tato potřeba může být vyvolána potřebou „porozumět době", potřebou kompenzovat pokles své výkonnosti, potřebou kompenzovat své celoživotní zaměření dané zaměstnáním, realizací koníčků a zájmů, porozumět moderní době, potřebou zvýšení prestiže v rodě a okolí.

Při koncipování jakýchkoliv projektů pro seniory je třeba respektovat řadu specifik, vyplývajících ze sociálního a společenského postavení, ale i specifik, daných věkem .

Především je nutné respektovat věkové kategorie :

 • příprava na důchod
 • začínající důchod
 • starší lidé
 • staří lidé

Nutno respektovat i to, že s narůstajícím věkem roste zatížení organismu a to jak biologické, tak i psychické. Významná je etapa přípravy na důchod. První kurz přípravy na stárnutí je zaznamenán v roce 1949 ve Spojených státech, o rok později v Anglii , kde také následně Národní výrob pro blaho starých lidí založil studijní skupinu pro přípravu na důchod a organizoval od roku 1958 k tomuto tématu víkendové kurzy. Toto téma bylo i předmětem světových kongresů v letech  1974 - 1975.

Motivace vzdělávání u seniorů

Motivací z hlediska potřeb seniorů jsou tři okruhy:

 • vzdělávací potřeby (držet krok s dobou),
 • potřeby sociální (potřeby kontaktu s jinými lidmi),
 • potřeby seberealizace (uplatnění se ve společnosti).

Individualita seniorů

Při vzdělávání seniorů je nutno respektovat, že se jedná o vyzrálé osobnosti, jejichž  názory na některé věci jsou již řadu let ustálené. Potřeby sociálního kontaktu a seberealizace vyplývají především ze základního pocitu - pocitu zbytečnosti. Vzdělávání dává životu smysl, zaměstnanost a především možnost styku s lidmi stejného hodnotového zaměření. Aktivita pomáhá rozvíjet i sebedůvěru. Na průběh vzdělávání seniorů má vliv i prostředí, osobnost pedagoga a kolektiv vzdělávaných.

Realizace vzdělávání seniorů

Vzdělávání  občanů v důchodovém věku je ve světě realizováno v různých formách, buď jako samostatná instituce nebo jako začleňování seniorů do normálního vzdělávacího systému.

V České republice se ustálilo jako Univerzita třetího věku  (U3V), jako Akademie třetího věku a jako Kluby třetího věku. Nejčastější poptávka je na následující oblasti - tělesné zdraví, duševní zdraví, právo, ekologie, filozofie, náboženství, mezilidské vztahy.

Univerzity třetího věku

Historie vzniku univerzity třetího věku ve světě

První univerzita třetího věku byla založena v roce 1972 ve Francii v Toulouse na Univerzitě společenských věd. Pierre Vellas, stál za zrodem univerzity třetího věku, coby zakladatel a současně tvůrce nových vzdělávacích metod. Postupně se tento program pro seniory rozšířil po celém světě. Do koncepce tzv. celoživotního učení se zapojily UNESCO i Evropská unie.

Historie vzniku univerzity třetího věku v České republice

Na českých univerzitách je vznik univerzit třetího věku spojen s aktivitami Českého červeného kříže, v roce 1986, dále Československé gerontologické společnosti v Olomouci, Univerzity Palackého v Olomouci a fakultní nemocnicí v Olomouci. V současné době lze v České republice absolvovat univerzitu třetího věku na 24 vysokých školách, kdy ceny kurzů se pohybují v rozmezí stokorun za jeden semestr (půl rok studia).

Význam univerzit třetího věku

Univerzity třetího věku jsou rozdílné. Univerzity nabízí zralým a starším lidem výukové programy, které jsou zaměřeny na zachování a zlepšení psychologického zdraví, etické a psychologické stránky komunikace, dějiny náboženství, tvůrčí činnosti apod. Po absolvování určitého programu získají účastníci certifikát nebo vysvědčení.

Jejich organizační i obsahové zaměření může být zcela rozdílné:

 • cyklus přednášek, které univerzita pro seniory pořádá,
 • kromě přednášek mají studující možnost využívat i různá školní zařízení (laboratoře, knihovny), podílejí se dokonce na výzkumných pracích nebo provádějí vlastní výzkum,
 • seniorům, kteří vyhovují akademickým požadavkům se umožňuje účast na normálních studijních programech školy, buď v řádném vysokoškolském studiu nebo ve volnějším režimu - osobní studijní plán, různé distanční formy apod.

Tato činnost umožňuje na vysokoškolské úrovni seniorům doplnit i obnovit vědomosti v nejrůznějších oblastech kulturního i vědeckého života. Univerzita třetího věku zároveň slouží k udržování společenských aktivit, které pomáhají podnítit samostatnost v rozšiřování vědomostí a napomáhat sociální soudržnosti občanů.

Co poskytují univerzity třetího věku seniorům

Univerzity třetího věku neposkytují ucelené vysokoškolské ani jiné vzdělání. Jsou jedno či více semestrové s různým odborným zaměřením. Základním a společným předpokladem univerzit třetího věku je vysokoškolská úroveň předávaných informací.

Akademie třetího věku

Akademie třetího věku pořádají různé činnosti kulturně-osvětového charakteru a především vzdělávání na všeobecně přístupné úrovní, především charakteru socio-kulturního. Jde většinou o jednorázové nebo krátkodobé akce na aktuální témata nebo akce dle zájmu. Jejich častým organizátorem je Červený kříž.

Na Akademii třetího věku může studovat každý, kdo se chce něčemu nového naučit, pěstovat a rozvíjet své zájmy, setkávat se s podobně zaměřenými lidmi. Jedná se tzv. zájmové semestrální studium, určené seniorům, kteří chtějí věnovat svůj volný čas vzdělávání.

Kluby třetího věku

Jedná se o dobrovolná seskupení starších občanů s cílem společného trávení volného času. Kluby mohou mít různé odborné zaměření, jejich častou aktivitou jsou i jednorázové vzdělávací akce dle momentálně nepřevažujícího zájmu. Klub třetího věku je určen lidem nejstarší generace, tj. generaci třetího věku. Klub třetího věku není klubem důchodců, ani seniorů, ani starých lidí, kteří mají už svůj život za sebou. Je klubem takovým, aby rozvíjel a umožnil plnohodnotný a bohatý život.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15187 (rodina-finance.cz#20407)


Přidat komentář