V kolika letech do důchodu

Blíží se doba, kdy budete odcházet do starobního, předčasného, případně invalidního důchodu? Zajímá Vás, za jakých podmínek je možné odejít do důchodu, kolik let musíte odpracovat, aby Vám byl přiznán starobní, předčasný nebo invalidní důchod?

V kolika letech do důchodu

 • U pojištěnců, kteří jsou narozeni před rokem 1936: činí důchodový věk 60 let, u mužů, činí důchodový věk 53 let, u žen, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, 57 let, pokud nevychovaly žádné dítě.

 • U pojištěnců, kteří se narodili mezi 1936 až 1968: se důchodový věk stanoví přičtením kalendářních měsíců, a to tak, že za důchodový věk se považuje věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození daného pojištěnce. Může se stát, že takto určený měsíc takový den neobsahuje, tak se za důchodový věk považuje ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce. - U pojištěnců, kteří jsou narozeni po roce 1968:

činí důchodový věk 65 let, u mužů,

činí důchodový věk 62 let, u žen, které vychovaly alespoň 4 děti, 63 let, pokud vychovaly tři děti, 64 let, pokud vychovaly 2 děti, 65 let, pokud nevychovaly žádné dítě.

U žen u výchovy dětí platí podmínka, že daná žena pečovala o dítě do dosažení jeho zletilosti, alespoň po dobu deseti roků. V případě, že žena se ujala výchovy dítěte, které bylo již osm let, podmínka výchovy dítěte je splněna, jestliže daná žena osobně pečovala o dítě do dosažení jeho zletilosti, alespoň po dobu pěti roků.

Potřebná doba pojištění pro nárok starobního důchodu

 • Potřebná doba pojištění před rokem 2010 je 25 let.
 • Potřebná doba pojištění po roce 2009 je 26 až 35 let.
 • V obou případech v závislosti na roku, v němž pojištěnec dosáhne důchodového věku.
 • Nárok na starobní důchod vzniká dnem, kterým byl dovršen daný důchodový věk.

Za jakých podmínek má pojištěnec nárok na starobní důchod

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, pokud získal dobu pojištění:

 • 25 let a dosáhl důchodového věku před rokem 2010,
 • 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
 • 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
 • 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
 • 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
 • 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,
 • 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,
 • 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,
 • 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,
 • 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,
 • 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.

Dále má pojištěnec nárok na starobní důchod, pokud získal dobu pojištění:

 • 15 let a dosáhl věku 65 let před rokem 2010,
 • 16 let a dosáhl věku o pět let vyššího v roce 2010, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození,
 • 17 let a dosáhl věku o pět let vyššího v roce 2011, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození,
 • 18 let a dosáhl věku o pět let vyššího v roce 2012, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození,
 • 19 let a dosáhl věku o pět let vyššího v roce 2013, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození,
 • 20 let a dosáhl věku o pět let vyššího po roce 2013, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození.

Podmínky nároku na starobní důchod

 • Dosáhnutí stanoveného věku.
 • Získání potřebné doby pojištění.

Kolik činí výše starobního důchodu

 • Procentní výměra starobního důchodu činí vždy nejméně 770 Kč měsíčně, a to i bez ohledu na výši výpočtového základu a délku celkové doby pojištění.
 • Výše procentní výměry závisí na: dané procentní sazbě, výši výpočtového základu, celkové délce doby pojištění.

Podmínky nároku na předčasný starobní důchod

 • Získání doby pojištění, dosáhnutí alespoň věku 60 let a jeho důchodový věk činí minimálně 63 let,
 • Chybějící tři roky pojištění do získání potřebné doby pojištění a jeho důchodový věk je nižší než 63 let.

Podmínky nároku na invalidní důchod

 • Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, i když nedosáhl věku 65 let, a to za podmínky, že se stal:
 • Invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod, nebo invalidním následkem pracovního úrazu.
 • Nárok na invalidní důchod zaniká dosažením věku 65 let, od tohoto věku dochází k výměně invalidního důchodu na starobní důchod.
 • Souběh pobírání invalidního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti je možný.
 • Pobírání invalidního důchodu však nevylučuje nárok na starobní důchod. Poživatel invalidního důchodu může požádat o přiznání starobního důchodu a na základě této žádosti bude starobní důchod vypočítán a přiznán v případě, že bude vyšší, než dosavadní invalidní důchod. Bude-li však starobní důchod nižší, než dosavadní invalidní důchod, bude mu ponechán tento dosavadní invalidní důchod.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod

Potřebná doba pojištění je odstupňována podle věku pojištěnce. Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem invalidity.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:

 • do 20 let méně než jeden rok,
 • od 20 let do 22 let jeden rok,
 • od 22 let do 24 let dva roky,
 • od 24 let do 26 let tři roky,
 • od 26 let do 28 let čtyři roky,
 • nad 28 let pět roků.

Kolik činí výše invalidního důchodu

 • Procentní výměra invalidního důchodu činí vždy nejméně 770 Kč měsíčně, a to i bez ohledu na výši výpočtového základu a délku celkové doby pojištění.
 • Do výše procentní výměry invalidního důchodu se nepromítá skutečnost, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Náhradní doby pojištění

Některé náhradní doby důchodového pojištění se pro stanovení procentní výměry započítávají v rozsahu 80%, jiné v plném rozsahu.

Náhradní doby pojištění, které se započítávají v plném rozsahu:

 • Doba péče o dítě ve věku do čtyř let. Před rokem také doba péče o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči.
 • Doba výkonu vojenské služby v ozbrojených silách, výjimku tvoří vojáci z povolání a vojáci v další službě.
 • Doba osobní péče o zcela bezmocnou nebo převážně bezmocnou osobu či částečně bezmocnou osobu starší 80 let před rokem 2007. Po roce 2006 doba osobní péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby.

Kdy zaniká nárok na výplatu důchodu

Nárok na důchod nikdy nezanikne uplynutím času. Pro podání žádosti o přiznání důchodu není stanovena nikde žádná lhůta. To, že není důchod vyplácen, nemá vliv na trvání nároku na důchod.

Nárok na výplatu důchodu však uplynutím času zaníká. Tento zánik se týká jednotlivých splátek důchodu, tj. důchod je možné zpětně doplatit je za dobu, za kterou nedošlo k zániku nároku na výplatu důchodu. Době pěti let stanovená pro záník nároku na výplatu důchodu platí od roku 2009.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15189 (rodina-finance.cz#20787)


Diskuze a zkušenosti

štefan pulko | 02.01.2017 17:59
dobri den mam dotaz takovi že jemi 65 let a podal sem si o duchod starobni nebo pšesčasni duchod a zamitli mito že nemam narok aš roku 2020 a sem na uřad prace a praci nejsem schopen ze zdravotni duvodu praci nemužu najit chci od poved vaši comam delat dekuju pulko muj meil je stefan 786@seznam.cz nebo čt 736131474 dekuju


Přidat komentář