Test otcovství - určení otcovství

Neprovdaná matka a řešení určení otcovství. Význam soudního a anonymního testu otcovství. Jak dlouho trvá test otcovství. Musí s testem otcovství souhlasit matka? Co budete potřebovat k souhlasnému prohlášení manželů a jaký je poplatek?

Proč jsou muži v otázkách otcovství zdrženliví - test otcovství

Otcovství je spojeno s velkou mírou zodpovědnosti a vyžaduje přizpůsobení se. Mužům přirozeně instinkt brání takovou zodpovědnost přijmout. Odpovědnost navíc neznamená pouze výchovu, ale i finanční zajištění. Často tak argumentují nedočkavým ženám větou, že na dítě ještě nemají dostatek peněz.

Odborníci jako ideální věk pro porod doporučují věk 20- 25 let, ovšem v dnešní době rodí většina žen až kolem třicítky a to hodně mužů ještě v 35 letech prohlašuje, že se necítí na to být otci!

Otcovství - jak se na věc dívá zákon - určení rodičovství - otcovství

Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, konkrétně hlava třetí , pojednává o určení rodičovství obecně. Určení mateřství se věnuje jenom jediný paragraf (paragraf 50), kdežto určení otcovství řeší celý zbytek třetí hlavy! U žen jednoduše platí, že žena, která dítě porodí, je jeho matkou. U mužů je celý systém vystavěn na určitých právních domněnkách. Při určování otcovství existují tři domněnky a je přesně stanoveno i jejich pořadí. Když některou domněnku vyloučíme, následuje další v pořadí. V žádném případě se domněnky nesmí přeskakovat.

Domněnka první - rozvod nemusí nic znamenat

Východiskem pro první domněku je samotný účel manželství a předpokládaný obvyklý stav. Pokud se dítě narodí v době od uzavření sňatku až do 300. dne po zániku manželství nebo po prohlášení manželství za neplatné, otcem je manžel matky. Jestliže se narodí dítě ženě, která se znovu provdala, otcem je pozdější manžel a nehraje roli ani fakt, že se dítě narodí do 300. dne po zániku předchozího manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné.

Domněnka druhá – souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství

Domněnka druhá přichází na řadu tehdy, když je první domněnka vyloučena nebo je otcovství popřeno. Na základě druhé domněnky je otcem muž, jehož otcovství vzniklo prostřednictvím souhlasného prohlášení rodičů u matričního úřadu nebo soudu. V případě nezletilého rodiče musí být prohlášení výhradně před soudem. Souhlasné prohlášení je možné ještě před narozením dítěte, pokud už je tedy dítě počato. Pokud prohlášení matky brání duševní porucha nebo jiná obtížná překážka, není její prohlášení vyžadováno.

Domněnka třetí - otcovství po pohlavním styku

Pokud jsou vyloučeny předchozí dvě domněnky, zbývá domněnka třetí. Otcem dítěte bude muž, který měl s matkou pohlavní styk v tzv. kritické době (tj. doba, od které do narození dítěte neuplynulo míň než 180 a víc než 300 dnů), pokud tedy není otcovství ze závažných důvodů vyloučeno - například lékařské potvrzení, že je muž neplodný apod. Třetí domněnka je omezena řadou ustanovených pravidel. Platí, že manžel nebo nařčený otec může u soudu popřít své otcovství a to do půl roku ode dne, kdy se dozví, že manželce (partnerce) se narodilo dítě. Popřít manželovo otcovství může rovněž matka dítěte (do půl roku od narození dítěte).

Co budete potřebovat k souhlasnému prohlášení manželů a jaký je poplatek?

Souhlasné prohlášení rodičů se vyřizuje na matričním úřadě a sepisuje se na místě. Toto prohlášení není zpoplatněno. Při určení otcovství k nenarozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

  • občanské průkazy
  • rodné listy, případně rodné listy společných dětí
  • matka těhotenský průkaz
  • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (je-li matka rozvedená, musí od pravomocného rozsudku o rozvodu uplynout více než 300 dnů)
  • ovdovělá matka úmrtní list manžela (je-li matka vdova, musí od smrti manžela uplynout více než 300 dnů)

Při určení otcovství k narozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

  • občanské průkazy
  • rodné listy
  • rodný list dítěte (byl-li již vystaven)
  • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (od pravomocného rozsudku o rozvodu musí uplynout více než 300 dnů)
  • ovdovělá matka úmrtní list manžela (od smrti manžela musí uplynout více než 300 dnů)

Možnost popření otcovství

Jak už jsme zmínili, otcovství lze před soudem popřít. Stejně jako jsou stanovena pravidla pro určení otcovství, existují pravidla pro vyvrácení domněnky a tím i možnost popření otcovství. Popřít otcovství lze jen u první a druhé domněnky, protože popřít třetí domněnku může pouze soud. Jakmile soud prohlásí muže za otce dítěte, otcovství už popřít nelze. Ve výjimečných případech může nejvyšší státní zástupce navrhnout popření otcovství muže, jehož otcovství sice vzniklo na základě souhlasného prohlášení rodičů, ale dané otcovství by nebylo v souladu se zájmy dítěte.

Význam soudního a anonymního testu otcovství

Tyto druhy testů se liší způsobem odběru vzorků. Při anonymním (běžném) testu si odběr provede dotyčný sám a doma. U anonymního testu  není zkoumána identita žadatele o vyšetření ani identita odeslaných vzorků. Především z tohoto důvodu výsledky anonymního testu nemohou být považovány za průkazný výsledek testu paternity u soudu ani nemohou být použity pro jiné právní úkony. Anonymní test nemá u soudu žádnou váhu. Vyhotovení anonymních DNA testů je provedeno do 5-ti pracovních dnů od doručení všech biologických vzorků a zaplacení poplatku za provedení testu. Testy jsou zpracovávány pod čísly, jsou tedy naprosto anonymní. Výsledky nejsou sdělovány telefonicky, nikdy nejsou sdělovány třetí osobě. Výsledková zpráva je předávána osobně nebo zaslána poštou na uvedenou adresu do vlastních rukou adresáta. Příslušné vzorky DNA jsou po provedení testu odborně zničeny.

Soudní testy stejně jako žadatelem zadaný znalecký posudek podléhají přísným pravidlům. Provádí se identifikace zúčastněných osob dle osobních dokladů za přítomnosti soudního znalce včetně pořízení fotografie a otisku prstů testované osoby. Označení vzorků je navíc přítomný svědek. Tím se zajistí důvěryhodnost testu, závěrečné zprávy a celého soudního důkazu. Dalšími kroky se pak zamezí tomu, aby se vzorky zaměnily. Tímto procesem se přirozeně celá cena testu rapidně zvyšuje.

Pokud i Vy chcete mít jistotu, nebo se chcete o testu otcovství dozvědět více, obraťte se na P&R LAB a.s. - ústavu kvalifikovaném pro znaleckou činnost.

Musí s testem otcovství souhlasit matka?

V případě soukromně zažádaného znaleckého posudku je potřeba souhlasu obou rodičů s provedením testu otcovství resp. rodičovství. V případě anonymních testů již zákon není tak jednoznačný. Nicméně oba rodiče mají stejné právo na test otcovství a právo dozvědět se výsledek. Pokud tedy nemá muž soudem zakázaný přístup k dítěti a je - li zapsaný jako jeho rodič, nemůže mu nikdo ve vykonání testu bránit. V žádném případě se ale nedoporučují odběry vzorků proti vůli testovaných osobJak dlouho trvá test otcovství.

Jak dlouho trvá test otcovství

Výsledek testu bude znám za několik pracovních dní v závislosti na tom, kde testy probíhají a jaké máte vzorky. Někde je možné připlatit si za to, že testy budou přednostně vyhotoveny, ale i bez příplatku jsou testy poměrně nákladné (několik tisíc korun).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15126 (rodina-finance.cz#20148)


Diskuze a zkušenosti

Kocianová | 29.10.2010 20:23
Věk dítěte Jak brzy po porodu lze dělat testy otcovství?

Karel | 03.01.2011 12:49
Test... Chtěl jsem se zeptat, do jaké doby po porodu může matka zažádat o test otcovství, když do rodného listu napsala otec neznámý?

Vendy | 22.01.2011 01:14
Test otcovství Lze udelat test otcovstvi jeste behem tehotenstvi?

andie | 28.07.2011 14:04
test otcovstvi a alimenyt dobrý den přitel má s byvalou přitelkyni ditě které ma 4 roky a neni uvedeny v rodnem listě ona ted po něm chce platit alimenty a to jsme to ditě neviděli jen o něm víme muže mi někdo poradit co dělat v takovem připadě a jak postupovat. dik za odpověd


Přidat komentář