Společné jmění manželů - majetkové vztahy

Společné jmění manželů je jednou z forem vlastnictví. Co patří do společného jmění manželů? Podnikání a společné jmění manželů. Úprava rozsahu společného jmění manželů. Kdy zanikne společné jmění manželů? Co dělat, když manžel zadlužuje domácnost?

Společné jmění manželů je jednou z forem vlastnictví

Vznikne automaticky při uzavření sňatku. Co znamená, když řekneme, že společné jmění je bezpodílové? Laicky řečeno, žádný z manželů nemá část majetku, nýbrž patří oběma dohromady. Otázka, co do společného jmění patří, není důležitá jen pro majetkové vztahy mezi manžely, ale i pro vztahy mezi manžely a třetími osobami. Společní jmění vzniklo teprve od roku 1998, kdy bylo vloženo do občanského zákoníku. Dříve se společnému jmění říkalo bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Společné jmění je výhradně spojeno s manželstvím, to znamená, že nemůže vzniknout mezi druhem a družkou či mezi registrovanými partnery.

Co patří do společného jmění manželů?

Zahrnujeme do něj všechno, co jeden z manželů nabude za dobu trvání manželství. Není to ale jenom výplata obou manželů, která bude podléhat společnému jmění. Jedná se také o závazky kteréhokoliv z manželů, přitom je ustanoveno několik výjimek: společné jmění nezahrnuje majetek získaný dědictvím, darem, majetek vlastněný před uzavřením sňatku, věci osobní potřeby, majetek získaný v restituci, závazky, související s majetkem, který patří výlučně jednomu z manželů a závazky přesahující majetkové poměry, které jeden převzal bez souhlasu druhého.

Podnikání a společné jmění manželů

Platí pravidlo, že jeden z manželů může do podnikání vložit společný majetek jen s předchozím souhlasem druhého. Ovšem případné výdělky plynoucí z podnikání už nudou patřit do společného jmění manželů.

Úprava rozsahu společného jmění manželů

Pomocí smlouvy, kterou sepíše notář, lze společné jmění poupravit. Může se provádět rozšíření nebo zúžení společného jmění. Manželé se mohou dohodnout i na tom, že společné jmění manželů vznikne až případným dnem zániku manželství. V běžném životě to bude vypadat tak, že každý z manželů si bude hospodařit na svůj vlastní účet a pokud by došlo k rozvodu, společné jmění budou tvořit jen věci tvořící běžnou domácnost. Všechny tyto výjimky si mohou snoubenci dohodnout už v předmanželské smlouvě, ale klidně i v období trvání manželství.

Kdy zanikne společné jmění manželů?

K zániku společného jmění manželů dochází s koncem manželství. Většinou se jedná o smrt jednoho z manželů anebo rozvod. V případě, že společné jmění zanikne smrtí, majetek je vypořádán v dědickém řízení. Rozvod už představuje poněkud větší problém. Musí se totiž vzájemně písemně dohodnout na vypořádání. Pokud se bude jednat o nemovitosti, je nutný vklad do katastru nemovitostí. Často se stává, že manželé nejsou schopni se dohodnout. V tom případě jeden z nich podá u soudu žalobu na vypořádání. Soud pak vynese rozsudek o vypořádání vychází z toho, že každý z manželů má stejný podíl. Ale co když u manželů nevznikne dohoda o vypořádání, ani žádný z nich nepodá žalobu? Jestliže se tak nestane do tří let od zániku manželství, pak se vlastníkem movitých věcí stane ten, který je užívá pro svou potřebu a u nemovitostí jim vzniká stejný podíl (stávají se podílovými spoluvlastníky).

Co dělat, když manžel zadlužuje domácnost?

Zadluženost všeobecně roste, a tak se setkáváme i s čím dál více případy, kdy si jeden z manželů vezme bez vědomí druhého úvěr. Tímto krokem je společný majetek značně ohrožen. Způsob, jak se před podobnou praktikou ochránit, představuje zúžení společného jmění.

Dohoda o zúžení společného jmění není zdarma

Pokud není smlouva uzavřena formou notářského zápisu, tak je neplatná. Za notářský zápis si ale budete muset zaplatit. Odměna notáře je na základě notářského tarifu a souvisí s cenou majetku, která je předmětem zúžení jmění. Hodnota majetku se přitom určuje na tzv. obvyklou cenu (tzn. cenu, kterou by v daném místě a čase člověk za prodanou věc dostal). Určení obvyklé ceny je v rukou znalců z oboru ekonomiky. Pokud lze tarifní hodnotu určit jen obtížně anebo vůbec, činí 2 500 Kč.

Zúžení společného jmění a ochrana třetích osob

Smluvní zúžení společného jmění manželů nesmí způsobit zhoršení postavení třetích stran (zejména věřutelů). Aby se zamezilo tomu, že dohoda o zúžení společného jmění ušetří manžele od dluhů, které již existují, může se dohoda týkat pouze dluhů, které vzniknou až v budoucnosti. Manžel má povinnost třetí osobu seznámit s obsahem smlouvy o zúžení, a nestačí jen doložit, že se věřitel se smlouvou seznámit mohl.

Právní úprava vztahů mezi manžely

Vztahy mezi manžely po právní stránce řeší zákon o rodině. Platí, že žena i muž mají v manželství stejná práva i povinnosti. Je vyloučena nadřízenost nebo podřízenost jednoho z nich. Výklad „stejná práva a povinnosti“ ale nemůžeme pokládat za absolutní, protože musíme rozlišit osobní a majetkový charakter.

Jaké jsou povinnosti manželů?

Osobní povinností manželů je povinnost žít spolu, být si věrni, navzájem se respektovat, pomáhat si, společně vychovávat děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. Tyto povinnosti si ale nelze vynutit a jsou v podstatě nekontrolovatelné. Jejich nedodržení vstupuje do popředí až tehdy, když jsou iniciátorem konfliktu mezi manžely a vzniku rozvodového řízení. Když je návrh na rozvod podán tím manželem, který významně porušil manželské povinnosti a druhý se přesto rozvést nechce, potom soud návrh zamítne, jestliže by rozvod „hodnému“ manželovi způsobil vážnou újmu (z hlediska zdravotního stavu, stáří, finančních, bytových poměrů apod.).

Důsledky porušení manželských povinností

Porušení manželských povinností může mít vliv i na rozsah vyživovací povinnosti rozvedených manželů. Tomu z manželů, který povinnosti neporušil a rozvrat nezpůsobil, může být po dobu tří let od rozvodu přiznáno výživné ve výši vyživovací povinnosti mezi manžely.

Manželé a zabezpečení rodiny

Co se týče majetkových věcí, tak mají oba manželé povinnost uspokojovat potřeby rodiny s ohledem na své schopnosti, možnosti a majetkové poměry. Netýká se to ale jen finančních prostředků na náklady domácnosti. Svou hodnotu má i osobní péče o děti a domácnost. Takže i když jeden z manželů nepřinese do manželství žádné peníze, vše může být vyváženo právě touto péčí. Žádné matematické rozdělení v účasti na rodinném rozpočtu tedy stanoveno není. Pravidlo je pouze takové, že nesmí dojít k jasnému nepoměru (například bohatý manžel neposkytuje rodině dostatek peněz na základní potřeby).

Co když se manželé nedohodnou…

Prvotním předpokladem je, že manželé se na financování rodiny shodnou. Ovšem pokud se jeden z manželů odmítá podílet na nákladech domácnosti, pomoc lze hledat u soudu. Zkrátka, je třeba dopředu myslet na to, že svazek muže a ženy neznamená jen životní společenství, ale i právní vztah.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15124 (rodina-finance.cz#20138)


Přidat komentář