Právo a rodina

Rodinné právo neznamená jen uzavření předmanželské smlouvy, znamená například i to, že si váš partner nemůže bez vašeho svolení koupit auto, plachetnici nebo chalupu. Vztahy v rodině upravuje Zákon o rodině

Rodinné právo je soubor právních norem

které upravují osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Toto právo vymezuje mimo jiné vztahy mezi manželi:

 • Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.
 • O uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat podle svých schopností, možností a majetkových poměrů (nemělo by být zvykem, že si jeden z manželů „ulívá" větší částky peněz, utrácel za členství v golfovém klubu, ale celou domácnost financoval druhý z manželů).
 • Poskytování peněžních a jiných prostředků na náklady společné domácnosti může být zcela nebo zčásti vyváženo osobní péčí o společnou domácnost a děti. (příklad:manžel vydělává 35tisíc korun měsíčně, manželka 15tisíc, manželka rozdíl nahradí péčí o domácnost, děti, poskytování zázemí manželovi apodobně).
 • Neplní-li jeden z manželů svoji povinnost hradit náklady společné domácnosti, rozhodne na návrh druhého manžela ve věci soud (tato situace nebývá častá, ale zákon na ni pamatuje) .
 • O záležitostech rodiny rozhodují manželé společně. Nedohodnou-li se o podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud (otázkou je co si představujeme pod pojmem podstatná věc).

Vzájemná vyživovací povinnost

 • Samozřejmostí je vyživovací povinnost k dětem
 • Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost (to znamená, že jsme nejen morálně, ale i podle zákona zavázáni poskytnout hmotnou podporu vlastním rodičům ve stáří)
 • Pokud potomci nejsou schopni vyživovací povinnost plnit, přechází tato povinnost na předky (prokázání neschopnosti vyživovací povinnosti je složité)
 • Právo na výživné přísluší oprávněným, jen pokud ho nutně potřebují
 • Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost
 • Každý z manželů má právo na hmotnou a kulturní úroveň tak, aby byla v zásadě stejná

Náklady společné domácnosti

Manželé by v této záležitosti neměli mít závažnější problém se dohodnout, ovšem v praxi se vyskytují případy, kdy jeden manžel tzv. „táhne" celou domácnost ze svých příjmů, hradí potraviny, oblečení, nájem, platí zařízení, dovolenou apod. zatímco druhý manžel se „veze" a dokonce odmítá na domácnost jakkoliv přispívat. Pokud se manželé nedomluví a situace se nezlepší, nezbývá než opět použít zákon o rodině, podle kterého pokud neplní jeden z manželů svoji povinnost hradi náklady společné domácnosti, rozhodne na návrh druhého manžela ve věci soud.

Výživné mezi rozvedenými manžely

Rozvedený manžel, který není schopen sám se živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu. To znamená, že opravdu není schopen se o sebe postarat, nikoliv že se například „hodí" na delší dobu marod nebo se bezdůvodně vzdá výhodného zaměstnání a bude požadovat výživné. V těchto případech soud postupuje velmi pečlivě. To znamená, že soud důsledně posuzuje, zda se povinný záměrně nesnaží soud a oprávněného „obalamutit" tím, že uvede nižší než skutečné příjmy apod. Pokud například manžel podnikatel vykáže, že za celý rok vykazuje téměř nulové příjmy a málem nemá na placení zaměstnanců ačkoliv přijel k soudu svým novým luxusním autem s řidičem, soud rozhodne spravedlivě nejen vzhledem k výkazu o příjmech, ale také k majetkovým poměrům.

Platí zde i speciální pravidlo, podle něhož rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani z příjmů, je povinen soudu prokázat své příjmy, předložit všechny podklady pro zhodnocení svých majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit i další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle zvláštních předpisů. Nesplní-li rodič tuto povinnost, má se za to, že jeho průměrný měsíční příjem činí patnáctinásobek částky životního minima potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb tohoto rodiče podle zákona o životním minimu.
Další obecné pravidlo je, že výživné nelze přiznat, jestliže by to bylo v rozporu s dobrými mravy. Soud musí zkrátka zohlednit co možná nejvíce aspektů věci a přidělit jim odpovídající váhu.

Výživné i pro příbuzné

Existuje ovšem i jedno speciální ustanovení, které určitým způsoben zvýhodňuje tzv. „nevinného manžela." Soud může rozvedenému manželovi, který se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat proti jeho bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely (tedy aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná). Takové výživné je možné přiznat nejdéle na dobu tří let od rozvodu. Potom je výživné hrazeno v přiměřené výši. Rozvedený manžel má nárok na výživu přiměřenou, zatímco rodiče vůči dětem na slušnou, děti vůči rodičům a manželé mezi sebou na stejnou a ostatní příbuzní pouze nutnou výživu.

Partner -partnerka, nesezdané soužití

Tento vztah (dříve druh a družka) není prímo uveden v zákoně o rodině, právní následky se vyvozují z jednotlivých ustanovení občanského zákoníku k domácnosti či spolužijícím osobám, ze zákona o rodině k rodičovským vztahům a výživnému, z práva sociálního zabezpečení k některým dávkám apod.

Registrované partnerství

Právní institut upravující soužití stejnopohlavních párů; rovněž není upraven zákonem o rodině, avšak svojí povahou spadá do rodinného práva a řadou jednotlivých ustanovení do něj zasahuje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15132 (rodina-finance.cz#20415)


Přidat komentář