Dědictví - základní informace

Zodpovědní lidé se musí zabývat i otázkou rozdělení majetku v případě vlastní smrti. Víte jak sepsat závěť, aby byla platná? Nebo že někteří lidé, kterým majetek odkážete, budou muset platit dědickou daň? Pokud chcete vědět podrobnosti, čtěte dále.

Právo dědické

Sepsat platnou závěť není úplně jednoduchá věc. A pokud jste si mysleli, že máte právo odkázat Váš majetek jen tomu, komu chcete, také se mýlíte. Právo dědické upravuje občanský zákoník, a to počínaje § 460.

Kdo je zůstavitel

Nejčastějším pojmem v následujícím článku bude slovo zůstavitel. To označuje osobu, která zemřela a zanechala určitý majetek. Pozor, někdy tato osoba může zanechat i dluhy, ale tyto dluhy není nutné tzv. doplatit. Není tedy možné zdědit vyšší dluhy než majetek a věřitelům se doplácí jen dluhy do výše zděděného majetku.

Dědění ze zákona

Existují dvě základní možnosti dědění, a to dědění ze zákona, dědění ze závěti a kombinace dvou předchozích. Ze zákona můžete dědit pokud nebyla sepsána platná závěť. Jestliže byla, řídí se dědictví podle ní. A v případě, že neexistuje žádný dědic, ať již stanovený zákonem či závětí, připadne dědictví státu.

Ze zákona se dědí, neexistuje-li žádná závět. Dále také v případě, že zůstavitel sepíše závěť, ve ktére neuvedl tzv. neopomenutelného dědice (tedy své potomky). Pokud byste tak učinili, závěť by byla neplatná a dědilo by se podle zákona. Ze zákona se dědí podle 4 dědických skupin, které přesně vymezuje § 473.

první skupině se dělí dědictví rovným dílem mezi manžela/manželku a vlastní děti. Nedědí-li žádné dítě, dědí jejich děti (tedy vnoučata).

Do druhé spadají manžel/manželka, spolužijící osoba (alespoň jeden rok) a rodiče. Pokud dědí manžel, získává polovinu majetku a zbytek se dělí mezi ostatní ve skupině rovným dílem.

Ve třetí skupině jsou sourozenci a spolužijící osoba, kteří si rozdělí dědictví rovným dílem. Pokud nedědí sourozenci, dědí jejich děti (neteř, synovec).

poslední skupině jsou prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí strýc či teta (tedy opět jejich děti).

Pokud tedy závěť není sepsaná, postupuje se tak, že se dělí dědictví mezi osoby v první skupině, nejsou-li v ní žádné, přejde se do druhé skupiny apod. Pokud není nikdo ani ve 4. skupině, je tento majetek označen jako „odůmrť" a připadá státu.

Dědění ze závěti

Pokud zůstavitel sepíše závěť, řídí se rozdělení majetku podle ní. Nesmí však zapomenout na neopomenutelného dědice. Je možné ji napsat buď vlastní rukou, v jiné písemné formě či ve formě notářského zápisu. Abyste mohli sepsat závěť, musíte být plně způsobilí k právní úkonům (věk nad 18 let). Výjimka platí při sepisování formou notářského zápisu, kde stačí, aby Vám bylo alespoň 14 let (od 1.1.2010, dříve platilo 15 let).

Jak sepsat platnou závěť

Aby byla závěť platná, musíte v ní uvést den, měsíc a rok podepsání. První způsob sepsání závěti je nazývá holorgrafní a jedná se o závěť sepsanou vlastní rukou, podepsanou a datovanou. Druhá možnost se nazývá alografní a je sepsána cizí rukou nebo na stroji či počítači. Při jejím podpisu musí být účastni 2 svědci, kteří ji také podepíšou.

Třetí možnosti je závěť** sepsaná notářem**. Toto je jediný způsob, jak může závěť sepsat nezletilá osoba, která dovršila 14 let. Závěť můžete samozřejmě později kdykoliv změnit (resp. sepsat novou) či zrušit zničením listiny, na které je sepsána.

Obsah závěti

Ze závěti musí být jasně patrné, komu se majetek odkazuje a jakým podíl mu připadne. Je tedy nutné uvést alespoň jméno, příjmení, rodné číslo a příbuzenský vztah. Neurčíte-li podíly, bude se jednat o bezpodílové dědictví a majetek bude mezi dědice rozdělen rovným dílem. Závětí je také možné zřídit nadaci nebo nadační fond.

Aby závěť byla platná, musí nezletilí potomci dostat alespoň tolik, kolik činí jejich podíl ze zákona a zletilý alespoň polovinu podílu, který jim náleží ze zákona (viz. dědické skupiny)

Jak vydědit potomka

Rodiče občas humorně vyhrožují svým dětem, že je vydědí, když nebudou poslouchat. Chytré děti, však mohou oponovat, že to není možné. Vydědit potomka můžete jen za určitých podmínek, které mají závažnější charakter než běžné neuposlechnutí.

Jedná se o případy, kdy o Vás potomek dlouhodobě neprojevuje zájem, trvale vede nezřízený život, nepomůže Vám v nemoci či ve stáří nebo byl-li odsouzen pro úmyslný trestný čin. Přesné znění naleznete v § 469a. Samozřejmě je nutné sepsat listinu o vydědění již za života a uvést v ní důvody vydědění.

Dědická nezpůsobilost

Zákon také uvádí případ, kdy nedědí ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu/manželce, dětem či rodičům. Je zde však uvedeno, že tato osoba může dědit, jestliže jí zůstavitel odpustil.

Daň dědická

V druhé části se budeme zabývat daní dědickou, kterou spolu s daní darovací a daní z převodu nemovitosti upravuje Zákon ČNR č. 357/1992 Sb. Předmětem této daně je nabytí majetku děděním.

Z čeho se odvádí

Jedná se o věci nemovité, byty, nebytové prostory, věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky a jiné majetkové hodnoty. Daň se nevybírá z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, ale pokud zdědí cizinec dům na území ČR, daň zaplatí. Co se týče movitého majetku, z toho se daň odvádí bez ohledu na to, zda se nachází v cizině nebo v ČR.

Osvobození od daně

Nebojte se ale, že byste při dědění tuto daň pravděpodobně platili. Jsou od nich osvobozeny příbuzní v řadě přímé, manželé, dále příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tedy), manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela a osoby, které se zůstavitelem žily ve společné domácnosti nejméně jeden rok a pečovaly o něj či na něj byly odkázány. Jednoduše, osvobozeni nejsou všichni ostatní (ať právnické či fyzické osoby), na které se však může vztahovat osvobození podle § 19 (např. zdědění movitého majetku či vkladů na účtech bank do 20 000 Kč).

Základ daně

Ale pokud byste tuto daň přece jen platili, základem daně je cena majetku, který zdědíte. Tato cena je snížena o dluhy zůstavitele, cenou osvobozeného majetku, náklady spojené s pohřbem zůstavitele, výdaje notáře apod. Výše daně se stanovuje podle sazeb ve výše uvedeném zákoně (7 % z majetku do 1 000 000 Kč a dále podle § 14 zmíněného zákona).

Daňové přiznání a minimální výše daně

Daňové přiznání podává dědic do 30 dnů ode dne, kdy majetek získal. Splatná je pak daň do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Pokud by daň činila méně než 100 Kč, daňové přiznání podat musíte, ale platit ji nebudete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15130 (rodina-finance.cz#20208)


Diskuze a zkušenosti

Eva Prokopová.... | 11.03.2017 20:20
Bratr ve své zavěti určil jako dědice mě ,mojí sestru a její dvě děti, moje děti uvedené nejsou, mají stejné právo na dědictví jako sestřiny děti ?


Přidat komentář