Advokátní kancelář - Plzeň

Čeká Vás soudní spor a bojíte se, že Vaše právo a nároky vezmou za své? Obraťte se na odborníka. Advokát bude hájit Vaše zájmy a může se stát, že soudní spor nakonec uhradí protistrana, takže tím zaplatí i Vašeho advokáta.

Právo na advokáta, zastupování u soudu

Děje-li se Vám nějaké bezpráví, zažíváte-li situaci, kterou nelze vyřešit vlastními silami, máte právo obrátit se na soud a být zastoupeni advokátem. V každé společnosti bývá zakotveno právo, již od dob Aristotela – aby si byli lidé rovni před zákony dané země. Aby všichni dostali přiměřený trest za své skutky a také opačně odměnu za skutky kladné. Spravedlnost procesní rozhoduje o stejném nahlížení na stejné případy a naopak odlišit různé.

Aby byla spravedlnost naplněna dohlíží Justice – koncept práva, řádu, soudů a spravedlnosti v jednom. Orgán, který dohlíží a rozhoduje je soud, poskytuje ochranu a zájmy. Advokacie je služba poskytována jedné nebo druhé straně při soudním sporu, advokát hájí právo svého klienta.

Dějiny České advokacie

Již roku 1348 vznikla v Praze nejstarší středoevropská univerzita s právnickou fakultou. Pro české panovníky pracovali právníci zvučných jmen jako Gozzo z Orvietta, Antonio Marini z Grenoblu...

Snaha zavést nějaká ústavní systém u nás rašila již v letech 1615, ovšem formu dostala advokacie až v Čechách od roku 1627 a na Moravě od roku 1628 a jeho novelizace zvaná Deklaratoria z let 1650-1652.

Nový Advokátní řád byl přijat 1868 a v tu dobu v Praze působilo 66 právníků. Z let před první světovou válkou jsou známa jména advokátů jako Josef Tragy, Antonín Strobach, Tomáš Černý, Jan Podlipný, Jindřich Šolc, spisovatel Svatopluk Čech, Leopold Katz...

Na vzniku prvního samostatného státu se podepsali další advokáti jako Alois Rašín, Ivan Dérer, Lev Winter a Alfréd Meissner, Václav Bouček nebo Eduard Koerner. Ženám byly brány právnické fakulty otevřeny až r. 1918 a první česká doktorka práv byla Anděla Kozáková-Jírová dala přednost notářství, prvou advokátkou se pak stala Matylda Mocová-Wíchová.

Druhá světová válka ani socialistická éra nebyly pro advokacii u nás nijak příznivé. Nevládla svoboda ani právo. To se do našich končin vrátilo až s rokem 1989, kdy se i naše soudnictví opět stalo spravedlivým. Z té doby jsou zapsána jména jako advokátka Dagmar Burešová, Otakar Motejl, Karel Čermák...

Jak se v právu vyznat?

Připadá Vám právo jako právo a máte trochu chaos v jeho řazení pod jednotlivé skupiny? Pokusme se jej tedy rozsortovat. Co tedy spadá do bytového práva?

Jsou to veškeré vztahy a spory ve věcech nájmů bytových i nebytových prostor, smlouvy s tím spojené, výpovědi z nájmů, koupě a prodej bytů a domů, návrh do katastrů nemovitostí nebo zastupování v těchto věcech u soudu.

Občanské právo obsahuje – kupní a darovací smlouvy, smlouvy o dílo, o půjčce, nájemní smlouvy, Převody nemovitostí, majetkové vztahy, náhrady škod, vymáhání pohledávek, spory sousedské, spory majitelů a nájemníků, zaklání družstva, zpracování stanov, vztah družstva a družstevníků, nemovitosti a jejich převody, zápisy do katastrů, věcná břemena, zástavní právo, náhrady škod na majetku i na zdraví a také zastupovaná u soudních pří ve všech výše uvedených případech.

Právo obchodní – obsahuje vztahy mezi firmami a podnikateli. Zde se řeší podnikatelské vztahy, smlouvy, směnky, závazky, majetkové poměry, platební podmínky, nájemní vztahy a opět zastupování při soudním řízení.

Právo pracovní - zde se vymezují vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Uzavírání pracovních smluv, povinnosti a porušování pracovní kázně, výpovědi, dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance, ztráty svěřených předmětů, škody způsobené jedno nebo druhou stranou, pracovní spory a zastupování při soudním sporu.

Právo rodinné - sem spadají rozvody, výživné na děti, majetkové vypořádání, bytové vztahy, péče o dítě a přiznání výživného, určování a popírání otcovství. Do rodinného práva by se dalo zařadit také jako jeden odbor právo dědické, které zahrnuje projednávání o spory o dědictví, zastupování u notářů i u soudu, vydědění potomků, vypořádání dědiců, dědické dohody a spory...

Trestní právo – zahrnuje zastupování v řízení například při naplnění skutkových podstat trestných činů dle trestního zákona. Zde je jen část (ukázka) trstných činů

 • Drogové trestné činy
 • Krádež
 • Křivé obvinění a křivá výpověď
 • Loupež
 • Nebezpečné pronásledování
 • Nedovolené ozbrojování
 • Neoznámení trestného činu
 • Neposkytnutí pomoci
 • Obecné ohrožení
 • Ohrožení pod vlivem návykové látky
 • Ohrožování výchovy dítěte
 • Omezování osobní svobody
 • Padělání a pozměnění veřejné listiny
 • Padělání peněz
 • Podplácení
 • Pojistný podvod
 • Pomluva
 • Porušování domovní svobody
 • Poškozování spotřebitele
 • Týrání zvířat
 • Ublížení na zdraví
 • Úvěrový podvod
 • Vražda a Zabití
 • Vydírání
 • Znásilnění a sexuální nátlak
 • Zpronevěra

Ústavní právo – to je právní odvětví veřejného práva vymezujícím stát a obsah státní moci. Ústavní právo je tvořeno souhrnem právních norem nejvyšší právní síly určujících formu státu a vlády, rozdělení a výkon moci a základní práva a svobody.

Správní právo – jsou platné, navrhované či novelizované zákonné normy související se správním řízením a správním řádem. Tedy řízení na úřadech v institucích. Například vyvlastnění, místní poplatky, veřejné zakázky, obchodní + zemědělské + potravinářské inspekce, veřejná správa, celnictví, mezinárodní smlouvy...

Zemědělské právo – to je vše o v pozemcích, zákon o půdě, jejich vlastnictví a spory...

Advokát se Vám vyplatí

I když služba není zdarma, částka, kterou investujete do advokáta se Vám v mnoha případech mnohonásobně vrátí. Někdy se dohodnete na smluvní odměně, jindy je odměna stanovená právním předpisem. A dokonce soud může určit, že Vám bude nakonec přiznanou úhradu právních nákladů protistranou. Osobám, které by si z** nějakých příčin nemohli advokáta a soudní řízení dovolit**, aby spravedlnosti bylo učiněno za dost, takovým osobám mnohdy Česká advokátní komora zajistí právní pomoc zcela zdarma.

Pro představu některých cen uvádíme tabulku

 1. Soudní řízení o částku do 1 000 Kč – odměna 4 500 Kč
 2. Soudní řízení o částku do 5 000 Kč – odměna 6 000 Kč
 3. Soudní řízení o částku do 10 000 Kč – odměna 9 000 Kč
 4. Soudní řízení o částku do 200 000 Kč – odměna 9 000 Kč + 17%
 5. Soudní řízení o částku do 10 milionů Kč – odměna 41 300 Kč + 2%
 6. Soudní řízení o částku nad 10 milionů Kč – odměna 237 300 + 0,15%

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15173 (rodina-finance.cz#22759)


Přidat komentář